At­le Hå­land

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ELI VAN DER EYNDEN

●● Kris­tian­sand

●● Dik­ter og for­fat­ter

Hva er din ster­kes­te kul­tur­opp­le­vel­se?

– Min sis­te sto­re kul­tur­opp­le­vel­se her i byen var Ravne­dans. De har fått det til! Man­ge fine fore­stil­lin­ger i lø­pet av en uke, og jeg li­ker vel­dig godt hvor­dan de bru­ker hele byen.

Hva le­ser du ak­ku­rat nå?

– Jeg le­ser på «Odys­se­en», «Al­ci­bia­des», og «Unge Wert­hers » li­del­ser. Alt er re­se­arch til egen skri­ving, men det er for­nøye­lig re­se­arch da.

Hvil­ken bok kom du ald­ri gjen­nom?

– Hehe, jeg er jo ikke død ennå.

Hva vil­le du gjort hvis du var dik­ta­tor for en dag?

– Sann­syn­lig­vis gans­ke gru­som­me ting som had­de kren­ket and­res fri­het. Jeg er glad jeg ikke er dik­ta­tor, jeg tror det kre­ver mye ar­beid. Man kan nok ikke bare sei­le med vin­den og drøm­me seg bort.

Hvil­ken se­rie MÅ du se?

– Nå må jeg se fer­dig «Twin Pe­aks», «Snow­fall» og «I’m dy­ing up he­re». Gle­der meg til nes­te se­song av «Curb your en­t­hus­i­asm» og «High mainte­nan­ce».

Hva dri­ver du med ak­ku­rat nå på kul­tur­fron­ten?

– Job­ber med ei ny dikt­sam­ling, og med en skjønn­lit­te­rær an­to­lo­gi som skal gis ut på vårt eget for­lag, Lik, i de­sem­ber. Den kom­mer til å bli bra!

Hvil­ken bok skul­le du øns­ke du had­de skre­vet?

– Jeg skul­le jo gjer­ne skre­vet «Odys­se­en» av Ho­mer, el­ler «Howl» av Al­len Gins­berg, men al­le verk kom­mer ut i si tid, og jeg er vel­dig glad jeg le­ver nå, og for at jeg er meg. Må­let er jo hel­ler å skri­ve ei sånn bok som and­re skul­le øns­ke de had­de gitt ut.

Hva kun­ne vært bed­re med kul­tur­byen Kris­tian­sand?

– Jeg tror vi er nødt til å slut­te å ha det de­fi­ne­rings­be­ho­vet. Jeg opp­le­ver ofte at byen gir seg selv et stem­pel som det job­bes ut ifra. For ek­sem­pel kul­tur­stri­pa, bar­nas by, jule­byen, bloms­ter­byen, som­mer­byen, Nor­ges fe­rie­by num­mer 1 el­ler Euro­pas kunst­by. Gi hel­ler kunst­ne­re mer spille­rom og se hva som skjer. En an­nen ting, nå som jeg har or­det: En styre­le­der for det som skal bli et av lan­dets størs­te kunst­mu­se­er bør ab­so­lutt ha stør­re am­bi­sjo­ner for hva som trek­ker folk enn sjø­ut­sikt og res­tau­rant­mu­lig­he­ter.

Hva er din størs­te guil­ty plea­sure?

– Kan­skje kom­bi­na­sjo­nen Gran­dio­sa, oste­pop og «Varg Ve­um»-fil­mer.

Hva ang­rer du mest på?

– Det kan jeg vir­ke­lig ikke røpe. For å si det sånn, det er ikke nød­ven­dig­vis bed­re å ang­re på noe du har gjort enn på noe du ikke har gjort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.