Ikke lurt å lade med hus­hold­nings­kon­takt

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● El­bil­for­enin­gen ad­va­rer mot å lade el­bi­len med den gam­le hus­hold­nings­kon­tak­ten og slår fast at du ikke bare får la­ve­re lade­has­tig­het. Det er også snakk om økt sik­ker­hets­ri­si­ko. På hjemmeis­den skri­ver El­bil­for­enin­gen at ved bruk av jor­det hus­hold­nings­kon­takt, også kalt Schu­ko, og klas­sisk lade­ka­bel med «kladd» får man­ge dess­uten ve­sent­lig la­ve­re lade­ef­fekt enn de tror; ved 10A (2,3 kw) kan du ende opp med 8,5-9. – Du ri­si­ke­rer også at sik­rin­gen ry­ker el­ler slår ut, og at bi­len ikke er fulla­det når du står opp om mor­ge­nen, sier kom­mu­ni­ka­sjons­le­der Pet­ter Haugne­land i Norsk el­bil­for­ening. I for­enin­gens sis­te med­lems­un­der­sø­kel­se, El­bi­lis­ten 2017, kom­mer det li­ke­vel fram at an­de­len som bru­ker den gam­le ba­sis­løs­nin­gen bare er svakt syn­ken­de, og fort­satt be­nyt­tes av 63 pro­sent av dem som svar­te.

FOTO: VE­GARD DAMSGAARD

Et al­ter­na­tiv er å lade el­bi­len for ek­sem­pel på Kil­den Par­ke­rings­hus i Kris­tian­sand. Men her kos­ter det tre kro­ner per kilo­wattime.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.