Stren­ge­re test vil gi høy­ere ut­slipp

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Fra 1. sep­tem­ber inn­fø­res det en ny Eu-test som skal vise hva nye bi­ler vir­ke­lig bru­ker på mila, og hvor sto­re Co2-ut­slipp de egent­lig har. Det skri­ver nett­ste­det mo­tor.no. I dag er det den så­kal­te NEDC-SYklu­sen (New Euro­pean Dri­ving Cy­cle), som bru­kes, og de fles­te er enge om at den vi­ser alt for lave tall både når det gjel­der for­bruk og ut­slipp. Fra

1. sep­tem­ber skal nye bil­mo­del­ler tes­tes etter den så­kal­te Wltp-nor­men (World­wi­de har­mo­nized Light ve­hic­les Test Proce­dure). For­skjel­len fra da­gens test er at test­strek­nin­gen økes fra 11 til 23,3 kilo­me­ter, snitt­has­tig­he­ten øker fra 34 til 46,5 kilo­me­ter i ti­men, topp­has­tig­he­ten øker, det leg­ges inn mer små­kjø­ring og Co2-tal­le­ne opp­gis ved kjø­ring i 14 gra­der i ste­det for ved mel­lom 20 og 30 gra­der slik som i dag, skri­ver mo­tor.no.

FOTO: NTB SCANPIX

Ut­slip­pe­ne fra bil­tra­fik­ken er re­du­sert de se­nes­te åre­ne, men test­me­to­den for må­ling av for­bruk og ut­slipp skal nå inn­skjer­pes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.