Er Gud god?

Faedrelandsvennen - - NÆRT - MARGUNN SERIGSTAD DAHLE,

– Hvor­dan kan Gud være god når ver­den er full av ond­skap? Spørs­må­let er like sen­tralt som det er ut­ford­ren­de. All li­del­se og ond­skap som vi dag­lig mø­ter i ny­hets­bil­det og som på uli­ke må­ter ryk­ker nær i egne liv, er for man­ge ho­ved­grun­nen til å tvi­le på Guds god­het – og også på om han fak­tisk ek­sis­te­rer. Selv­sagt er da også spørs­må­let om Gud er god sen­tralt når den fers­ke boka Grill en kris­ten be­ly­ser te­ma­tik­ken «Hvem er Gud?».

La oss først spør­re: Hvis vi skri­ver Gud ut av ma­nus, for­svin­ner da ond­ska­pen? Selv­sagt ikke! Al­le livs­syn må si noe om det­te. Hva sier så Bi­be­len? Jo, at vi er skapt til god­het og at Gud kjem­per mot det onde.

Ond­ska­pen er ikke na­tur­lig, men kom inn i ver­den for­di men­nes­ke­ne bruk­te sin fri­het til å snu Gud ryg­gen. Kjær­lig­he­tens Gud kun­ne ikke tvin­ge sin kjær­lig­het på men­nes­ket, for sann kjær­lig­het for­ut­set­ter valg­fri­het. Gud re­spek­te­rer alt­så både val­get og kon­se­kven­se­ne. Hvis han skul­le fjer­ne all ond­skap, måt­te han også fjer­ne oss men­nes­ker.

I ste­det spør Gud om vi vil kjem­pe sam­men med ham mot det onde og være med og let­te li­del­se­ne for noen. Midt i li­del­sens ver­den, mø­ter vi så Bi­be- lens bud­skap om håp! På grunn av Jesu opp­stan­del­se, finns det et le­ven­de håp om at Gud skal ska­pe en for­ny­et jord «hvor rett og rett­fer­dig­het bor». Har du opp­da­get det­te hå­pet? Første­lek­tor NLA Gim­le­kol­len

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.