50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

27. JULI 1967

●● Det blir in­gen spise­vogn på Sør­lands­ba­nen. Distrikts­sjef Jack Chris­ti­an­sen opp­ly­ser til Fædre­lands­ven­nen at det er kom­met de­fi­ni­tiv be­skjed fra ho­ved­sty­ret for Nor­ges Stats­ba­ner at spise­vogn på å Sør­lands­baSør­lands­ba nens dag­tog ikke vil bli gjen­opp­tatt. t. Det er be­grun­net med at det ikke kan ven­tes lønn­som drift for en spise­vogn på den­ne strek­nin­gen. Spise­vogn­set­tet ble tatt ut av drift fra dag­tog­set­tet på strek­nin­gen Osloo - Stav­an­ger 1. no­vem­ber i fjor. Si­den den gang har man hatt ord­nin­nin­gen med tog­vert­in­ner som drar tral­ler al­ler med en­kel mat og leske­drik­ker gjen­nomn­nom vog­ne­ne. Den­ne ord­nin­gen skal fort­set­te, rt­set­te, men sett fra en tra­fi­kants syns­punkt kt er det­te lite til­freds­stil­len­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.