10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

27. JULI 2007

●● Ag­der Ener­gi Var­me AS vil ut­vi­de fjern­varme­net­tet for 540 mil­lio­ner kro­ner. Det blir gra­ving i Kris­tian­sand i 15 år frem­over for å få lagt t nye rør. Al­le by­de­ler i Kris­tian­sand skal al dek­kes av fjern­varme­net­tet. I dag strekek­ker net­tet seg fra Ves­ter­vei­en til Gim­le­mo­moen. Med de nye pla­ne­ne er Sør­lands­par­ken rken i øst, Just­nes og Lange­myr i nord og Kjos i vest yt­ter­punk­te­ne. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jan Om­li Lar­sen i Ag­der Ener­gi Var­me arme be­skri­ver sat­sin­gen som frem­tids­ret­tet. – Det­te gir ikke på kort sikt de gode re­sul­ta­te­ne for r oss. Men i frem­ti­den vil det­te være et godt al­ter­na­tiv­na­tiv til im­por­tert kjer­ne- og kull­kraft. Vi reg­ner me­d­ed lønn­som­het in­nen 2020., sier Om­li Lar­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.