Alv mil­li­ard

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HEN­RIK GILL hen­rik.gill@fvn.no

– NØD­VEN­DIG FOR NÆRMILJØET

Det har blitt vel­dig van­lig å leg­ge om fra gress- og grus­ba­ner til kunst­gress. Et ek­sem­pel på det­te er Øvre­bø IL, som fikk sin førs­te kunst­gress­bane for noen år si­den.

– Det var helt nød­ven­dig for byg­da å få en kunst­gress­bane. Vi star­tet job­ben i 2012, der mye av ar­bei­det var dug­nad. Det var vik­tig for nærmiljøet å få vår førs­te kunst­gress­bane, for­tel­ler til­di­ge­re le­der i Øvre­bø IL, Øystein Dran­ge.

Han me­ner det er en stor for­del å ha kunst­gress.

– Vi had­de al­le­re­de en vel­dig fin gress­mat­te ved si­den av. Men på kunst­gress kan man spil­le fotball hele året, noe som er en stor for­del. Det hjel­per der­for på fot­ball­in­ter­es­sen, me­ner Dran­ge, som ga seg som le­der i Øvre­bø i 2016.

GRAFIKK: TROND HEIT­MANN

Det har vært en stor vekst i an­tall kunst­gress­ba­ner i Ag­der si­den 2003. I lø­pet av de ti sis­te åre­ne, har ut­byg­nin­gen kos­tet nær­me­re en halv mil­li­ard kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.