Ny kunst­gress­bane på Kongs­gård

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●● For un­der to uker si­den skrev Fædre­lands­ven­nen en sak på den nye «By­del Bjør­ne­da­len». Bygge­start for de førs­te 58 bo­en­he­te­ne er plan­lagt førs­te kvar­tal nes­te år, og i sam­hand­ling med det­te, kom­mer vil det også kom­me en ny kunst­gress­bane (11’er) på Kongs­gård.

– Det stem­mer. Det var fak­tisk et krav at kunst­gress­ba­nen skal byg­ges i for­bin­del­se med den nye by­de­len. Den nye ba­nen vil lig­ge mel­lom den al­le­re­de ek­sis­te­ren­de Kongs­gård­ba­nen og rulle­ski­løy­pen, sier se­nior­råd­gi­ver i Kris­tian­sand Kom­mu­ne, Stå­le Sun­dal.

Han for­tel­ler at det fort­satt er noe usik­ker­het om når byg­gin­gen star­ter opp.

– Ak­ku­rat nå er vi midt in­ne i en for­hand­lings­pro­sess, der vi dis­ku­te­rer ar­beids­for­de­ling mel­lom kom­mu­nen og den pri­va­te ak­tør (Skans­ka). Der­for er det litt vans­ke­lig å si når byg­gin­gen star­ter og nøy­ak­tig kost­na­der for pro­sjek­tet. Men jeg reg­ner med at ba­nen vil være fer­dig­stilt in­nen 3-4 år, og at kost­na­de­ne kan kom­me på 15 mil­lio­ner. Det vans­ke­li­ge un­der­la­get kan gjø­re ba­nen dy­re­re enn gjen­nom­snit­tet, sier Sun­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.