Ma­rie (17) drept på som­mer­job­ben

En 15 år gam­mel jen­te er sik­tet for drap og draps­for­søk etter kniv­stik­kin­gen på Sør­lands­sen­te­ret ons­dag etter­mid­dag. Ma­rie Sku­land ble drept og en 23-åring er kri­tisk ska­det.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no

– For­eld­re­ne er i sjokk, og har det selv­føl­ge­lig helt gru­somt. De tren­ger å være i fred, og har gode folk rundt seg, sier Åse John­sen Drab­løs, som er bi­stands­ad­vo­kat til 17-årin­gens for­eld­re.

Hun del­tok tors­dag klok­ka 14.30 i fengs­lings­mø­tet der den 15 år gam­le jen­ta ble fram­stilt for va­re­tekts­fengs­ling i to uker med brev- og be­søks­for­bud. Ret­tens kjen­nel­se kom­mer fre­dag.

15-årin­gen skal ikke ha er­kjent straff­skyld etter sik­tel­sen.

På en presse­kon­fe­ran­se klok­ka 11 opp­lys­te po­li­ti­et det drep­tes iden­ti­tet: Ma­rie Sku­land (17) fra Kris­tian­sand, bo­satt i Tveit.

Hun var an­satt som som­mer­vi­kar på Coop Obs på Sør­lands­sen­te­ret. Ma­rie Sku­land ble frak­tet til syke­hu­set og døde der ons­dag kveld.

– Våre tan­ker og dy­pes­te med­fø­lel­se går til fa­mi­lie, kol­le­ger og etter­lat­te, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør To­re Klov­ning i Coop Sør­vest til Fædre­lands­ven­nen i natt.

Den 15 år gam­mel jen­ta er også sik­tet for draps­for­søk mot en kun­de (23) som var i bu­tik­ken. Po­li­ti­et opp­lys­te på presse­kon­fe­ran­sen at hun er kri­tisk ska­det.

MÅTTE AVBRYTE AVHØR

15-årin­gen had­de ons­dag rømt fra en barne­verns­in­sti­tu­sjon.

– Po­li­ti­et fikk i går, ca. 17.30, en mel­ding om kniv­stik­king på Sør­lands­sen­te­ret i Kris­tian­sand. 12 mi­nut­ter sei­ne­re had­de po­li­ti­et på­gre­pet en per­son, sa på­tale­le­der i Ag­der-po­li­ti­et, Ceci­lie Pe­der- sen Hil­le, på presse­kon­fe­ran­sen tors­dag.

– Sik­te­de ble for­søkt av­hørt ons­dag kveld, men det­te av­hø­ret måtte av­bry­tes grun­net den sik­te­des til­stand, sier Pe­der­sen Hil­le.

Etter fengs­lings­mø­tet ut­tal­te jen­tas for­sva­rer, He­ge Aar­li Klem:

– Hun er vil­lig til å la seg av­høre og det vil bli for­søkt i mor­gen (fre­dag), sier Klem.

– Hvor­dan fram­står hun nå? – Hun er dypt for­tvi­let og opp- tatt av hvil­ken tra­gisk si­tua­sjon de etter­lat­te er kom­met i, sier Klem.

KJENT FOR PO­LI­TI­ET

Ceci­lie Pe­der­sen Hil­le sier at de så langt ikke vet om det har vært noen re­la­sjon mel­lom de to of­re­ne el­ler mel­lom noen av of­re­ne og den sik­te­de.

Den sik­te­de 15-årin­gen er kjent for po­li­ti­et fra før.

– Det­te er en jen­te som er plas­sert på en barne­verns­in­sti­tu­sjon på Sør­lan­det. Det er både straff­ba­re for­hold og helse­mes­si­ge for­hold som både vi i po­li­ti­et og helse­ve­se­net kjen­ner hen­ne fra, sier Pe­der­sen Hil­le.

DRAMATISKE SCENER

Det var dra­ma­tisk scener som ut­spant seg på Sør­lands­sen­te­ret ons­dag etter­mid­dag.

Vit­ner be­skrev til Fædre­lands­ven­nen at en jen­te had­de gått amok in­ne på Coop Obs med en stor kniv.

Po­li­ti­et har be­kref­tet 15-årin­gen kniv­stakk de to kvin­ne­ne på to uli­ke ste­der in­ne i bu­tik­ken.

Iføl­ge en an­satt på Coop Obs ble de to kvin­ne­ne stuk­ket med kniv i mage og i si­den.

Iføl­ge po­li­ti­et løp 15-årin­gen fra åste­de­ne og opp i and­re eta­sje.

PÅ­GRE­PET I DEN GAM­LE DELEN

Hun løp inn­over for­bi Food­cour­ten og ble til slutt på­gre­pet i 2. eta­sje i den gam­le delen av Sør­lands­sen­te­ret.

Fædre­lands­ven­nen får opp­lyst at det over høyt­ta­ler­ne skal ha bli til­kalt lege el­ler an­net helse­per­so­nell. Al­le i and­re eta­sje ble bedt om å gå ned i førs­te eta­sje.

Mor­ten Hal­vor­sen sto uten­for Coop Obs da Fædre­lands­ven­nen snak­ket med ham, og han kun­ne for­tel­le at det sto man­ge kun­der der, sam­men med et stort an­tall po­liti­folk og fle­re am­bu­lan­ser.

– Ko­na var in­ne i Sør­lands­sen­te­ret og skal ha sett ei jen­te vif­te med en kniv i gan­gen mel­lom Food­cour­ten og Obs, og skal ha tru­et per­soner, sier Hal­vor­sen.

Foto:

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Ceci­lie Pe­der­sen Hil­le, fun­ge­ren­de på­tale­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt un­der ons­da­gens presse­kon­fe­ran­se.

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Åse John­sen Drab­løs er bi­stands­ad­vo­kat til den drep­tes fa­mi­lie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.