Alt fo­kus frem­over må være på hvor­dan det kun­ne gå så galt – igjen.

Vi­dar Ud­jus, po­li­tisk re­dak­tør

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - VI­DAR UD­JUS PO­LI­TISK RE­DAK­TØR vi­dar.ud­jus@fvn.no - 952 43 505

En 17 år gam­mel jen­te på som­mer­jobb. En 23 år gam­mel kvin­ne på handle­tur. På Sør­lands­sen­te­ret en etter­mid­dag om som­mer­en. Et av de ste­de­ne i vår lil­le lands­del hvor flest men­nes­ker er sam­let. Det kun­ne også skjedd et an­net sted, på vei­en fra barne­vern­in­sti­tu­sjo­nen som 15-årin­gen røm­te fra like før. Og det kun­ne vært and­re ofre. Det kun­ne ha vært hvem som helst av oss, våre barn, søs­ken, barne­barn, ven­ner. ●● Også der­for ram­mer den­ne tra­ge­di­en så sterkt, også de av oss som ikke ble ram­met di­rek­te. Også der­for var sjok­ket så stort, da den førs­te mel­din­gen med tit­te­len «Kniv­stik­king på Sør­lands­sen­te­ret» ble av­løst av de dramatiske de­tal­je­ne fra sen­te­ret ut­over kvel­den. Så av mel­din­gen tid­lig tors­dag mor­gen om at den 17 år gam­le jen­ta på som­mer­jobb av­gikk ved dø­den. Og så av mel­din­gen på po­li­ti­ets presse­kon­fe­ran­se sam­me for­mid­dag om at til­stan­den for 23-årin­gen på handle­tur, da var kri­tisk.

●● Tra­ge­di­en ram­mer også så sterkt for­di den kun­ne endt enda ver­re. Vitne­ob­ser­va­sjo­ne­ne vi vi­dere­brak­te ons­dag kveld fikk frem frys­nin­ge­ne på ryg­gen. En pap­pa som ikke får løs hjul­låsen på barne­vog­na, og må løf­te opp vog­na med den lil­le og røm­me. And­re skrekk­slag­ne men­nes­ker som sø­ker til­flukt i bu­tik­ker, som rul­ler ned git­te­ret. Og en jen­te i åpen­bar sterk uba­lan­se som ro­per og vif­ter med en lang kniv.

●● Der­for ram­mer tra­ge­di­en også så sterkt. For­di også den sik­te- de gjer­nings­per­sonen er en ung jen­te. Den nøk­ter­ne al­der­s­an­gi­vel­sen på po­li­ti­ets presse­kon­fe­ran­se rom­mer den bunn­løse tra­ge­di­en også på den si­den av hand­lin­ge­ne: «Fem­ten og et halvt år». Det er bare på de små vi leg­ger til et halvt år for å vise al­de­ren. Et barn. Ikke gam­mel nok til å kjø­re mo­ped. Men al­le­re­de draps­kvin­ne. Egent­lig «draps­jen­te», men det ut­tryk­ket har vi ikke – ennå.

❞ Det er man­ge in­stan­ser som nå må for­sø­ke å sva­re på spørs­må­let: Hvor­dan kun­ne det­te skje?

●● Tra­ge­di­en ram­mer også så sterkt for­di det som i tek­nisk og ju­ri­disk ter­mi­no­lo­gi he­ter «gjer­nings­per­sonen» hand­ler om en jen­te med en opp­vekst og en bak­grunn vi and­re knapt kan fore­stil­le oss. På po­li­ti­ets presse­kon­fe­ran­se fikk vi nok et nøk­ternt og for­melt ut­trykk for det­te: «Hun er kjent for både po­li­ti og helse­ve­sen fra før». Bak den for­mu­le­rin­gen lig­ger også en tra­ge­die, som har vart og byg­get seg opp over man­ge år.

●● Hun har åpen­bart fått mye hjelp, fra man­ge. Barne­vern, ABUP, syke­hus, po­li­ti. Sik­kert fle­re and­re eta­ter også. Men jen­ta har til syv­en­de og sist falt mel­lom dem al­le. Til tross for at hun man­ge gan­ger har skre­ket ut sin de­spe­ra­sjon i det of­fent­li­ge rom, fra kan­ten av Varodd­broa og and­re ste­der. De skri­ke­ne hun selv slyn­get ut på Sør­lands­sen­te­ret ons­dag etter­mid­dag ble av et vit­ne be­skre­vet som at «Hun had­de det ikke godt». Det viss­te svært man­ge. Og li­ke­vel ble re­sul­ta­tet ka­ta­stro­falt.

●● Det er man­ge in­stan­ser som nå må for­sø­ke å sva­re på spørs­må­let: Hvor­for var det ikke mu­lig å hjel­pe hen­ne? Hvor­dan kun­ne det­te skje?

●● Og en­de­lig ram­mer den­ne tra­ge­di­en så sterkt for­di vi har opp­levd noe lik­nen­de før – fle­re gan­ger. Det som ikke skal kun­ne skje, at barn dre­per, det har skjedd både i Søg­ne, på Lund og nå på Sør­lands­sen­te­ret. Tre gan­ger, på kort tid, på et bitte­lite om­rå­de.

●● Det er nes­ten ikke til å fat­te. Og det må ikke skje – igjen.

FOTO: NTB SCANPIX

Bloms­ter ble ut­over tors­dag lagt ned på ut­si­den av Sør­lands­sen­te­ret, der den 17 år gam­le jen­ta ble drept da­gen før.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.