Gjen­tat­te ut­ryk­nin­ger til epi­so­der med 15-årin­gen

Den 15 år gam­le jen­ta som er sik­tet for drap og draps­for­søk har gjen­tat­te gan­ger vært i kon­takt med barne­vern, psy­kisk helse­vern (Abup) og po­li­ti­et det sis­te året.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: FRANK MERSLAND frank.mersland@fvn.no TEKST: CONNIE BENTZRUD connie.bentzrud@fvn.no TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no

Den 15 år gam­le jen­ta som er sik­tet for drap og draps­for­søk har gjen­tat­te gan­ger vært i kon­takt med barne­vern, psy­kisk helse­vern (Abup) og po­li­ti­et det sis­te året.

15-årin­gen har blant an­net tru­et med å hop­pe fra Varodd­brua og and­re punk­ter i nær­he­ten av Kris­tian­sand fle­re ti­talls gan­ger si­den nytt­år.

Gjen­tat­te gan­ger har hun sit­tet på rekk­ver­ket på Varodd­brua og tru­et med å hop­pe. Sto­re red­nings­res­sur­ser er sendt ut, både på og un­der broa. To gan­ger satt hun på rekk­ver­ket midt i rush­tida, med et stort an­tall forbi­pas­se­ren­de vit­ner.

I for­bin­del­se med de hyp­pi­ge akutt­opp­dra­ge­ne rundt jen­ta, snak­ket Fædre­lands­ven­nen med fle­re av de in­volver­te in­sti­tu­sjo­ne­ne. Samt­li­ge ut­tryk­te en mak­tes­løs­het rundt unge men­nes­ker som tren­ger hjelp.

– MANGLER NOE

Leder av fel­les en­het for ope­ra­tiv tje­nes­te i Ag­der po­liti­dis­trikt, Bård Au­stad, sa blant an­net i et in­ter­vju i Fædre­lands­ven­nen den 7. april:

– Vi kla­rer ikke å for­hind­re at si­tua­sjo­nen blir akutt om igjen og om igjen. Det er i ti­den mel­lom de akut­te opp­dra­ge­ne det mangler noe, men hva som mangler vet jeg ikke.

Iføl­ge på­tale­le­der Ceci­lie Pe­der­sen Hil­le er 15-årin­gen kjent av po­li­ti­et for for­hold som er er straff­ba­re. Hun opp­ly­ser at jen­ta tid­li­ge­re er po­liti­an­meldt.

– Men, hun er hver­ken dom­felt el­ler bøte­lagt for noe.15-årin­gens his­to­rikk er noe vi un­der­sø­ker vi- dere med tan­ke på bak­grunn for dra­pet og mo­tiv, sier Hil­le.

Både Bu­f­etat, barne­verns­tje­nes­ten og Abup har tid­li­ge­re gitt ge­ne­relt ut­trykk for at lov­ver­ket slik det er i dag set­ter sto­re be­grens­nin­ger for bruk av tvang.

– Psy­kisk helse­vern og syke­hus i Nor­ge har blitt ty­de­li­ge på at det er in­gen som skal bo på syke­hus len­ger. Og skal man bo på en in­sti­tu­sjon så skal man ikke bo på en helse­in­sti­tu­sjon, sa Arn­stein Søy­land ved Abup på Sør­lan­det syke­hus til Fædre­lands­ven­nen i april i år.

Der­med har psy­kisk helse­vern og barne­verns­tje­nes­ten ofte ikke and­re al­ter­na­tiv enn å sen­de den unge hjem.

– Det går an å si at lov­teks­te­ne må end­res. Jeg har sit­tet på man­ge sam­ar­beids­mø­ter med det stat­li­ge barne­ver­net i det sis­te og det er gans­ke ty­de­lig at vi har pres­set lov­ver­ket til det yt­ters­te, sa Søy­land.

Bar­ne- og like­stil­lings­mi­nis­ter Solveig Hor­ne (Frp) der­imot, men­te den gang at lov­ver­ket var på plass, men at kunn­ska­pen mang­let. I til­legg ga hun ut­trykk for at de for­skjel­li­ge eta­te­ne måtte bli flin­ke­re til å sam­ar­bei­de.

– Må Få BE­SKJED

Hor­ne sa også at hun vil­le ha til­bake­mel­din­ger der­som lov­ver­ket opp­le­ves man­gel­fullt.

– Fin­nes det ut­ford­rin­ger i lov­ver­ket, må vi få klar be­skjed slik at det kan ret­tes, sa hun.

Hor­ne øns­ket tors­dag ikke å kom­men­te­re jen­tas draps­sik­tel­se, el­ler om­sten­dig­he­ter rundt kniv­stik­kin­gen.

Men etter det Fædre­lands­ven­nen kjen­ner til, skal stats­rå­den i leng­re tid ha vært kjent med den sik­te­de 15-årin­gens si­tua­sjon. Det skal også ha vært blant te­ma­ene som ble dis­ku­tert i et møte mel­lom barne­ver­net i Kris­tian­sand og barne­mi­nis­te­ren 26. juni i år.

Po­li­ti­et øns­ket å av­høre 15-årin­gen ons­dag kveld, men den sik­te­des for­sva­rer, He­ge Klem, sier kli­en­ten hen­nes ikke var i stand til å av­hø­res. Hun vil for­kla­re seg for po­li­ti­et fre­dag.

Den sik­te­de ble fri­vil­lig plas­sert på bar­ne- og ung­doms­psy­kia­tri­en i Aren­dal ons­dag kveld, og der er hun fort­satt – med vakt­hold fra po­li­ti­et.

Da fengs­lings­mø­tet ble av­holdt i Kris­tian­sand tors­dag etter­mid­dag møt­te 15-årin­gen i ret­ten.

– Hun øns­ket sterkt å være til ste­de un­der fengs­lings­mø­tet, sier Klem.

Fædre­lands­ven­nen vet at 15-årin­gen har vokst opp un­der svært vans­ke­li­ge for­hold, og hun har vært un­der barn­ver­nets om­sorg i fle­re år. Ons­dag røm­te hun fra en privat in­sti­tu­sjon i Ev­je og Horn­nes, et så­kalt ene­til­tak. Det vil si at det ikke har bodd and­re ung­dom sam­men med hen­ne. Insti­tu­sjo­nen vars­let po­li­ti­et om røm­min­gen først en time etter at kniv­stik­kin­gen fant sted på Sør­lands­sen­te­ret.

Eier og dag­lig leder av Nær­om­sorg Sør, Le­na Braa­then be­kref­ter at 15-årin­gen har bodd i en av de-

res in­sti­tu­sjo­ner før gårs­da­gens hen­del­ser.

– Hun har bodd i om­sorg i NOS, ut­over det kan jeg ikke kom­men­te­re sa­ken etter­som det er en på­gå­en­de po­liti­et­ter­forsk­ning, sier Braa­then.

En forsk­nings­rap­port fra NTNU vi­ser at hele 76 pro­sent av unge i barne­verns­in­sti­tu­sjo­ner har psy­kis­ke li­del­ser. Kun 38 pro­sent av dis­se for­tel­ler at de har fått psy­kia­trisk hjelp fra spe­sia­list­helse­tje­nes­ten.

På tors­da­gens presse­kon­fe­ran­se kun­ne ikke po­li­ti­et opp­ly­se om jen­ta har mot­tatt psy­kisk helse­hjelp mens hun har opp­holdt seg på barne­verns­in­sti­tu­sjo­nen.

– SKAL SNU AL­LE STEINER

Jen­ta har ved fle­re an­led­nin­ger vært i kon­takt med Sør­lan­det syke­hus, blant an­net ved av­de­ling for bar­ne- og ung­doms­psy­kia­tri, Abup. Leder ved av­de­lin­gen, Karl Erik Karl­sen får ikke lov til å ut­ta­le seg til Fædre­lands­ven­nen i sa­ken, og hen­vi­ser til syke­hus­direk- tør Jan Ro­ger Ol­sen.

– Vi har al­le­re­de tatt en gjen­nom­gang for å se om vi kan fin­ne feil el­ler mangler ved vår be­hand­ling, men så langt me­ner vi de vur­de­rin­ger som er gjort, i sam­råd med Kris­tian­sand kom­mu­ne, ikke inne­hol­der mangler, sier Ol­sen.

– Det man ikke har sett, er at hun kun­ne begå vold mot and­re, det har vi ikke sett.

– Kom­mer dere til å grans­ke sa­ken yt­ter­li­ge­re?

– Ja, i al­le en­he­ter. Vi skal snu al­le steiner i den­ne sa­ken, sier syke­hus­di­rek­tø­ren.

FOTO: 03811-TIPSER

Her blir den 15 år gam­le jen­ta på­gre­pet av po­li­ti­et og på­satt hånd­jern på Sør­lands­sen­te­ret ons­dag etter­mid­dag.

FOTO: WEBKAMERA

Det­te bil­det vi­ser en av ut­ryk­nin­ge­ne til Varodd­broa i for­bin­del­se med en epi­so­de med 15-årin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.