Stø­res eks­pe­ri­ment

Jo­nas Gahr Stø­res for­søk på å byg­ge nye al­li­an­ser inn mot sen­trum er dris­tig. Og kan gi dra­hjelp til par­ti­ene til venst­re for Ap.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Tors­dag kom Jo­nas Gahr Stø­re til Sør­lan­det som en del av den lan­ge valg­kam­pen han har star­tet. Det po­li­tis­ke bud­ska­pet var til å kjen­ne igjen fra tid­li­ge­re valg­kam­per: Al­le skal med, øken­de for­skjel­ler skal be­kjem­pes og skatte­po­li­tik­ken skal bru­kes ak­tivt for å om­for­de­le fra dem med høye inn­tek­ter til of­fent­li­ge opp­ga­ver.

Men noe er li­ke­vel nytt ved årets Ap-valg­kamp. Jo­nas Gahr Stø­re er i ferd med å flyt­te den po­li­tis­ke vekt­leg­gin­gen i val­get av sam­ar­beids­part­ne­re. Sp står fast som den mest na­tur­li­ge al­li­anse­part­ne­ren. Men Stø­re har eks­pli­sitt ute­luk­ket Rødt og MDG. For­melt vil han gjer­ne gjen­opp­ta re­gje­rings­sam­ar­bei­det med SV, men få tvi­ler på at han gjer­ne byt­ter ut det rødgrøn­ne par­ti­et med KRF. Og den­ne uka send­te han også ut en re­gje­rings­in­vi­ta­sjon til Venst­re.

12 år har gått si­den Ap for førs­te gang gikk inn i en re­gje­ring med and­re par­ti­er. Den gang med ett par­ti fra hver side; SV fra venst­re og Sp fra sen­trum. Nå er Stø­re i ferd med å be­ve­ge blik­ket bort fra Aps po­li­tis­ke venstre­side og inn mot det po­li­tis­ke sen­trum.

Så len­ge Ap står foran et valg og har gode ut­sik­ter til makt, er det nok in­gen til­lits­valg­te

Ap tren­ger hjelp av sta­dig fle­re par­ti­er for å ska­pe fler­tall.

som vil rea­ge­re of­fent­lig på det­te. Men det er in­gen tvil om at en­kel­te grup­pe­rin­ger i Ap kan sty­re sin be­geist­ring for Krfs fa­mi­lie- og like­stil­lings­po­li­tikk. Kon­tant­støt­ten ses av dis­se kref­te­ne som en svært vik­tig hind­ring for bed­re like­stil­ling, ikke minst i vår lands­del.

I til­legg har Venst­re gjort alt det kan for å frem­stå som en mot­pol til Ap. Sær­lig i ar­beids­mar­keds­po­li­tik­ken, som Stø­re fle­re gan­ger har un­der­stre­ket be­tyd­nin­gen av, frem­står Venst­re un­der Tri­ne Skei Gran­de som en ho­ved­mot­stan­der for Stø­res Ap. Stø­res vekt på trygg­het kol­li­de­rer med Skei Gran­des vekt på flek­si­bi­li­tet.

Ap tren­ger hjelp av sta­dig fle­re par­ti­er for å ska­pe fler­tall. Men det er like fullt dris­tig av Stø­re å flør­te så åpen­lyst til bor­ger­lig side. Det kan ska­pe mis­nøye på venstre­fløy­en i eget par­ti og av­stand til par­ti­er som tra­di­sjo­nelt har vært Aps al­li­er­te. Trøs­ten for dis­se par­ti­ene er at Stø­res stra­te­gi kan gi dem stør­re spille­rom – og opp­slut­ning.

Ap-leder Jo­nas Gahr Stø­re be­søk­te tors­dag Kris­tian­sand som et ledd i valg­kam­pen. Her på Fiske­bryg­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.