– Tru­et, rop­te og gråt

Fle­re vit­ner har for­klart om en vold­som dra­ma­tikk på Sør­lan­dets­sen­te­ret i tids­rom­met da to kvin­ner ble kniv­stuk­ket.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Klok­ka 17.33 ons­dag får po­li­ti­et mel­ding om kniv­stik­king ved Coop Obs på Sør­lands­sen­te­ret. Po­li­ti og am­bu­lan­se drar til ste­det.

12 mi­nut­ter se­ne­re på­gri­per de en 15 år gam­mel jen­te i den gam­le delen av sen­te­ret, i 2. eta­sje oven­for res­tau­ran­ten Opus.

Fædre­lands­ven­nen har snak­ket med fle­re vit­ner som opp­lev­de dra­ma­et på nært hold. – Det var en jen­te som gikk amok med kniv in­ne på Obs, sa et vit­ne til Fædre­lands­ven­nen på ste­det.

Et vit­ne som sto to me­ter fra jen­ta for­tel­ler til Fædre­lands­ven­nen at hun had­de en cir­ka 20 centi­me­ter lang kokke­kniv i hen­de­ne og at hun gråt og rop­te om hjelp.

– Hun var ung, rop­te og gråt. Det var vans­ke­lig å for­stå hva hun sa. Men det hør­tes ut som om hun rop­te om hjelp, sier Se­bas­ti­an Sto­raas.

Hun så meg i øyne­ne, og kom gå­en­de mot meg. Så løp hun etter meg. Det var helt kaos. Og jeg kom meg ut gjen­nom en per­so­nal­ut­gang, for­tel­ler Sto­raas.

17 år gam­le Ma­rie Sku­land fra Kris­tian­sand var som­mer­vi­kar og og på jobb på Coop Obs da hun ble kniv­stuk­ket in­ne i bu­tik­ken. En 23 år gam­mel kvin­ne ble også kniv­stuk­ket. Ons­dag ble til­stan­den hen­nes be­teg­net som kri­tisk.

Fædre­lands­ven­nen har snak­ket med en Obs-an­satt kvin­ne som var raskt borte hos en av de ska­de­de kvin­ne­ne.

– Jeg satt i kas­sa litt len­ger bort, da jeg plut­se­lig hør­te skri­king og hy­ling. Da jeg kom bort så jeg en per­son som var kniv­stuk­ket. Det var mas­se blod over­alt, sier dama som øns­ker å være ano­nym.

Etter kniv­stik­kin­gen har den sik­te­de, iføl­ge vit­ner, løpt opp i 2. eta­sje og mot broa som bin­der den gam­le og den nye delen av Sør­lands­sen­te­ret sam­men. I mat­om­rå­det ved Bur­ger King stop­pet hun opp ved Royal Sushi og tru­et vakt­mann­ska­per og fle­re si­vi­le med kniv i hån­da.

– Jeg sto og spis­te da jeg hør­te skri­king, og så ei jen­te som kom lø­pen­de. Hun be­gyn­te å skri­ke til de som prøv­de å stop­pe hen­ne. Hun gikk med kni­ven foran seg og skrek mer, gikk nær­me­re og løp så mot folke­meng­den med kni­ven foran seg. Hun hør­tes redd ut, for­tel­ler Char­lie Trox­el som job­ber på Ses­sion på Sør­lands­sen­te­ret.

– Hun skrek enda høy­ere da en for­søk­te å stop­pe hen­ne og roe hen­ne ned. Hun tru­et med å kniv­stik­ke ham. Da han gikk litt til­ba­ke, løp hun den and­re vei­en, bort mot New Yor­ker i det gam­le sen­te­ret. Der ble hun stop­pet igjen. Og det sam­me skjed­de på nytt. Hun tru­et folk. Så kom mel­din­gen fra sen­te­ret om at folk ikke måtte gå i and­re eta­sje, men ned i førs­te. Fle­re bu­tik­ker lås­te dø­re­ne med kun­der in­ne. Jeg job­ber på Ses­sion, og vi steng­te dø­re­ne da hun var på vei mot bu­tik­ken. Først kom en folke­meng­de på rundt 50 per­soner lø­pen­de. Så kom hun, og ble stå­en­de uten­for bu­tik­ken og tru­et folk. Før hun så løp vi­de­re, for­tel­ler Trox­el.

Han for­tel­ler at jen­ta løp vi­de­re inn­over nord­øst­over mot den sto­re food­cour­ten.

12 mi­nut­ter etter at po­li­ti­et fikk mel­ding om hen­del­se, alt­så 17.42, ble hun om­rin­get enda len­ger øst i Sør­lands­sen­te­ret, i 2. eta­sje over res­tau­rant Opus. Po­li­ti­et fikk da kon­troll på hen­ne.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Kniv­stik­kin­gen skjed­de i Coop Obs. Bu­tik­ken ble sper­ret av etter kniv­stik­kin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.