Slik min­nes Ma­rie: – Hun sprred­te all­tid gle­de

Drep­te Ma­rie Sku­land (17) var elev på idretts­lin­ja på KKG og var ak­tiv med både hånd­ball og cross­fit. Av ven­ner og be­kjen­te be­skri­ves hun som ei hyg­ge­lig, smi­len­de og sports­lig jen­te.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ROALD ANKERSEN roald.ankersen@fvn.no EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no CHRISTINA ØSTTVEIT christina.ost­tveit@fvn.no

– Hun var all­tid blid og spred­te gle­de. Hun had­de et hu­mør al­le els­ket, sier Caroline Svaland og Anette Kristensen. De var klasse­ven­ner med Ma­rie fra KKG. De fikk vite at venn­in­nen var drept rundt mid­natt.

Gråt­kvalt leg­ger de to klas­se- venn­in­ne­ne ned ro­ser og kort uten­for bu­tik­ken der Ma­rie Sku­land (17) ble drept.

– Jeg har grått i hele natt og dag. Det er for­fer­de­lig, sier Caroline. Hun grå­ter mye og går sak­te på kryk­ker mot den steng­te bu­tik­ken. Uten­for set­ter de seg ned, set­ter fra seg kort og ro­ser.

Caroline har kjent draps­of­fe­ret det sis­te året, og snak­ket mye med hen­ne på sko­len. Anette har kjent hen­ne noe len­ger. Beg­ge be­skri­ver en hu­mør­spre­der.

– Hun var bare god, sier de.

– FLOTT JEN­TE

Fædre­lands­ven­nen har snak­ket med fle­re ven­ner i den sto­re venne­gjen­gen til Ma­rie Sku­land fra Tveit i Kris­tian­sand.

– Hun var ei utro­lig flott jen­te. Hun var ak­tiv og had­de man­ge ven­ner, sier to av venn­in­ne­ne.

De sy­nes det er dypt tra­gisk at 17-årin­gen ble re­vet bort mens hun var på som­mer­jobb i Coop Obs ons­dag etter­mid­dag.

– Det vir­ker jo helt til­fel­dig, at hun var på feil sted til feil tid, sier de.

De for­tel­ler om en blid og sprud­len­de jen­te som ikke vil­le noen noe vondt.

– At det­te ram­met hen­ne er helt ufor­ståe­lig. Hun var ald­ri inn­blan­det i noe, sier en venn­in­ne etter å ha lagt ned bloms­ter ved Coop Obs på Sør­land­sen­te­ret.

HÅND­BALL OG CROSS­FIT

Ma­rie Sku­land spil­te tid­li­ge­re hånd­ball på Hå­nes IL, og bruk­te nå mye tid på cross­fit.

17-årin­gen var med­lem ved Cross­fit Kvad­ra­tu­ren i Kris­tian­sand.

– Det er tra­gisk og utro­lig trist at det­te har skjedd. For man­ge er det­te vel­dig nært, sier dag­lig leder Magnus Frantzen.

Frantzen for­tel­ler at Sku­land var godt likt – både blant de yng­re og eld­re med­lem­me­ne.

– Ma­rie var ei sprud­len­de og smi­len­de jen­te. Hun har vært her i rundt 2 år, og var godt likt av al­le. Hun var plikt­opp­fyl­len­de og iv­rig på tre­ning, sier Frantzen.

– GODT LIKT AV AL­LE

I lø­pet av tors­da­gen har man­ge av med­lem­me­ne vært inn­om sen­te­ret.

– Al­le som har vært inn­om her i dag har fått med seg hva som har skjedd. Det er en­kelt å mer­ke på med­lem­me­ne at de sy­nes det­te er trist. Vi har også gitt be­skjed om at man bi­dra til en bloms­ter­hil­sen til be­gra­vel­sen, der­som man

øns­ker det. Al­le­re­de nå mer­ker vi en stor re­spons på det­te, sier Frantzen.

Frantzen for­tel­ler at de først­kom­men­de man­dag skal hed­re og min­ne 17-årin­gen på tre­ning.

– Da skal vi ha en stor tre­nings­økt som vi skal kal­le Ma­rie, hvor vi vil hed­re hen­ne gjen­nom øvel­ser vi vet at hun lik­te. Man­ge kom­mer nok til å del­ta på det­te, sier Frantzen.

ELEV VED KKG

Til høs­ten skul­le hun be­gyn­ne i and­re klas­se på idretts­lin­ja ved KKG i Kris­tian­sand.

Rek­tor Knut Aa­sen opp­ly­ser til Fædre­lands­ven­nen at det fore­lø­pig er litt usik­kert hva sko­len skal gjø­re.

– Vi vil sam­ar­bei­de med Kris­tian­sand kom­mu­ne og se hvil­ke be­hov som mel­der seg, sier rek­to­ren.

– Det er en fryk­te­lig tra­gisk hen­del­se og vi ten­ker på de på­rø­ren­de, leg­ger han til.

ÅPEN KIRKE I TVEIT

Tveit me­nig­het holdt tors­dag etter­mid­dag åpen kirke mel­lom klok­ka 16 og 18. Den drep­te var til­knyt­tet me­nig­he­ten blant an­net som kon­fir­mant.

– Hun var ei flott og sports­lig jen­te, sier tid­li­ge­re kon­fir­mant­le­der i Tveit me­nig­het, Torgeir Wadseth til Fædre­lands­ven­nen.

Sogne­prest Hå­nes, Olav Trøm­borg, fun­ge­rer nå som sogne­prest i Tveit var til ste­de tors­dag etter­mid­dag.

– Vi be­stem­te oss for å hol­de Tveit kirke åpen for al­le som øns­ket å kom­me sam­men for å min­nes Ma­rie i still­het, for å snak­ke sam­men og ten­ne et lys, sier han.

Hun had­de et hu­mør al­le els­ket. CAROLINE SVALAND OG ANETTE KRISTENSEN, klasse­venn­in­ner

Ma­rie var ei sprud­len­de og smi­len­de jen­te. Hun var likt av al­le. MAGNUS FRANTZEN, dag­lig leder ved Cross­fit Kvad­ra­tu­ren Hun var ei flott og sports­lig jen­te. TORGEIR WADSETH, tid­li­ge­re kon­fir­mant­le­der i Tveit me­nig­het

FOTO: PRIVAT

Ma­rie Sku­land.

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Bloms­ter er lagt ned uten­for Coop Obs på Sør­lands­sen­te­ret.

FOTO: ROALD ANKERSEN

De to klasse­venn­in­ne­ne, Caroline Svaland og Anette Kristensen, leg­ger ned ro­ser og kort uten­for bu­tik­ken der Ma­rie Sku­land (17) ble drept.

FOTO: JON ANDERS SKAU

Rek­tor ved den vi­dere­gå­en­de sko­len KKG i Kris­tian­sand, Knut Aa­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.