– Dypt tra­gisk og utro­lig trist

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Fun­ge­ren­de ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen i Kris­tian­sand kom­mu­ne sat­te krise­stab etter kniv­stik­kin­gen på Sør­lands­sen­te­ret. Kom­mu­nen kon­sen­trer­te seg tors­dag om å gi krise­hjelp til be­rør­te.

– Det er dypt tra­gisk og en utro­lig trist hen­del­se. Våre tan­ker og med­fø­lel­se går til den av­dø­des og ska­de­des fa­mi­lie og nær­mes­te. Det er ufat­te­lig trist at det skjer, og det på­vir­ker oss, sier fun­ge­ren­de ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen (KRF) i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

TILBYR OPPFØLGING

Jør­gen Kris­ti­an­sen sat­te krise­stab to gan­ger tors­dag for å hånd­te­re si­tua­sjo­nen.

– Vi job­ber med å få over­sikt over sa­ken og hjel­pe de in­volver­te og be­rør­te. Vår opp­ga­ve ved en slik hen­del­se er å gi krise­hjelp og sam­ta­le med de be­rør­te, sier Kris­ti­an­sen.

Han for­tel­ler at man­ge har sett hen­del­se­ne og øns­ker i gi dem et til­bud.

– Det er an­sat­te, kun­der og barn som har sett det. De har opp­levd trau­ma­tis­ke ting, og vi øns­ker de som tren­ger det skal få oppfølging på kort og lang sikt, sier Kris­ti­an­sen.

Fun­ge­ren­de helse- og so­sial­di­rek­tør Jan­ne Brun­borg i Kris­tian­sand kom­mu­ne for­tel­ler at de har etab­lert et psyko­so­si­alt krise­team.

– Vi er i kon­takt med po­li­ti­et, Sør­lands­sen­te­ret og de på­rø­ren­de som vi har kun­net ha kon­takt med. Det er et team med psyko­so­si­al kom­pe­tan­se som gir oppfølging til på­rø­ren­de og be­rør­te. Vi har også psy­ko­log til­gjen­ge­lig, sier Brun­borg.

Vara­ord­fø­rer Kris­ti­an­sen på­pe­ker at det ikke er noen sam­men­heng mel­lom det­te dra­pet og de and­re dra­pe­ne be­gått av mindre­åri­ge.

– Den­ne hen­del­sen gir re­flek­sjo­ner om vi som sam­funn lyk­kes med opp­dra­gel­se og å hjel­pe de unge med å mest­re li­vet. Etter dob­belt­dra­pet be­vil­get vi mer mid­ler til fore­byg­gen­de ar­beid. Men det vil li­ke­vel være en na­tur­lig dis­ku­sjon knyt­tet til hvor­dan barne­vern og sko­le lyk­kes etter en slik hen­del­se, sier Kris­ti­an­sen.

– HELT TRA­GISK

Leder i opp­vekst­sty­ret Met­te Roth (H) kjen­ner ikke sa­ken ut­over pres­sens dek­ning, og øns­ket der­for ikke å si så mye om hen­del­sen tors­dag for­mid­dag.

– Det er helt tra­gisk at sånn som det­te skjer, men jeg kjen­ner ikke bak­grun­nen for det som har skjedd, sier Roth til Fædre­lands­ven­nen.

Jen­ta som kniv­stakk to per­soner i går har en til­knyt­ning til Barne­ver­net. Pet­ter Stran­ger er kon­sti­tu­ert virk­som­hets­le­der i bar­ne- og fa­mi­lie­tje­nes­ter i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

– Først og fremst må vi si det er vel­dig tra­gisk. Vi er for­fer­de­lig lei oss på veg­ne av of­re­ne. Det er også tra­gisk at det er en ung jen­te som har hav­net i en slik si­tua­sjon der hun fø­ler det er det­te hun må gjø­re. Det er vi vel­dig lei oss for.

– SVIKTET SOM SAM­FUNN

Da det har gått kort tid si­den hen­del­sen, har de ikke fun­net ut så mye om si­tua­sjo­nen enda.

– Vi kan ikke sva­re på kon­kre­te spørs­mål, men det er selv­føl­ge­lig galt når barn blir draps­menn, sier Stran­ger.

– Det­te er det tred­je dra­pet ut­ført av mindre­åri­ge på kort tid i vårt dis­trikt. Hva ten­ker dere om det?

– Jeg vil ikke si noe om den­ne sa­ken, men på ge­ne­relt grunn­lag kan jeg vise til rap­por­ten «Svikt og svik», som tid­li­ge­re fyl­kes­mann i Vest-ag­der Ann-kris­tin Ol­sen la fram for en li­ten stund si­den. Som sam­funn er det helt klart at vi har sviktet når det går så galt. Vi må være åpne på at vi som sam­funn og som det of­fent­li­ge ikke har lyk­tes. Det er ikke så mye an­net å si enn at vi må se på hva vi kan gjø­re og lære av al­le er­fa­rin­ge­ne vi gjør, sier Stran­ger.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Fun­ge­ren­de ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen om­ta­ler hen­del­se­ne som ufat­te­li­ge og dypt tra­gis­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.