For­sva­re­ren: – Fram­står som dypt for­tvi­let

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRISTENSEN

Den draps­sik­te­de 15-årin­gens for­sva­rer, He­ge Aar­li Klem, for­tel­ler at kli­en­ten hen­nes er opp­tatt av hvil­ken tra­gisk si­tua­sjon de etter­lat­te er kom­met i.

I fengs­lings­mø­tet tors­dag etter­mid­dag la på­tale­le­der Ceci­lie Pe­der­sen Hil­le ned på­stand om feng­sel i to uker med brev- og be­søks­for­bud.

15-årin­gen er fri­vil­lig inn­lagt på bar­ne- og ung­doms­psy­kia­trisk av­de­ling på Sør­lan­det syke­hu­set i Aren­dal.

Den sik­te­de jen­ta for­klar­te seg ikke i retts­mø­tet, opp­ly­ser på­tale­le­der Pe­der­sen Hil­le.

– Hun er vil­lig til å la seg av­høre og det vil bli for­søkt i mor­gen (fre­dag), sier for­sva­rer He­ge Aar­li Klem.

– Hvor­dan frem­står hun nå?

– Hun er dypt for­tvi­let og opp­tatt av hvil­ken tra­gisk si­tua­sjon de etter­lat­te er kom­met i, sier Klem.

– Jeg had­de et møte med hen­ne i går kveld, og hun fram­sto også da som dypt for­tvi­let med hele sin være­måte, sier for­sva­rer Klem til Fædre­lands­ven­nen.

– Hun var ikke i stand til å gjen­nom­føre avhør med po­li­ti­et, sier for­sva­re­ren.

– El­lers var det et møte der vi ikke snak­ket om sa­ken. Vi var ikke der, sier He­ge Aar­li Klem.

Den 15 år gam­le jen­ta er sik­tet for å ha kniv­drept som­mer­vi­kar Ma­rie Sku­land in­ne på Coop Obs i Sør­lands­sen­te­ret ons­dag etter­mid­dag. Vi­de­re er hun sik­tet for draps­for­søk på en 23 år gam­mel kvin­ne­lig kun­de. Hun er kri­tisk ska­det, opp­lys­te po­li­ti­et på en presse­kon­fe­ran­se tors­dag.

– Det er vik­tig å iva­re­ta hen­nes retts­sik­ker­het. Hun er jo et barn, sier Klem.

15-årin­gen er inn­lagt på psy­kia­trisk av­de­ling på Sør­lan­det syke­hus Aren­dal, men har møtt opp i ret­ten og er til ste­de un­der fengs­lings­mø­tet.

Fengs­lings­mø­tet gikk for luk­ke­de dø­rer, og i til­legg til den sik­te­de 15-årin­gen var re­pre­sen­tan­ter fra barne­ver­net og bi­stands­ad­vo­ka­ter til ste­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.