Pro­vo­se­rer op­po­si­sjo­nen – ver­ner for­svars­mi­nis­te­ren

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter Ste­fan Löf­ven kjem­per fra skan­se til skan­se. Han kjø­per seg tid ved å spar­ke to mi­nist­re, men fa­ren for re­gje­rings­kri­se er ikke over.

It-skan­da­len, der sto­re meng­der per­son­opp­lys­nin­ger er blitt spredd til fle­re land gjen­nom ut­set­ting av drift til IBM, har satt op­po­si­sjo­nen i jakt­mo­dus.

Den så­kal­te Al­li­an­sen, som sam­ler fire bor­ger­li­ge op­po­si­sjons­par­ti­er, er pro­vo­sert over at stats­mi­nis­ter Löf­ven nek­ter å gi for­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist spar­ken. Löf­ven of­rer to and­re stats­rå­der, men snak­ker varmt om sin for­svars­mi­nis­ter.

Op­po­si­sjo­nen tru­er med å fram­set­te mis­til­lits­for­slag mot Hul­tqvist i Riks­da­gen. Da blir det raskt et spørs­mål om den so­sial­de­mo­kra­tis­ke re­gje­rin­gens liv, etter­som Löf­ven har gjort det klin­ken­de klart at han ikke vil ofre for­svars­mi­nis­te­ren.

NYVALG

Det var tors­dag etter­mid­dag ikke klart om al­le par­ti­ene tar sa­ken helt ut. Men kris­te­lig­de­mo­kra­te­nes leder Eb­ba Busch Thor har ikke tenkt å gi seg, det har hel­ler ikke Sve­ri­ge­de­mo­kra­te­nes leder Jim­my Åkes­son, som på yt­ters­te høy­re fløy står uten­for det etab­ler­te bor­ger­li­ge sam­ar­bei­det.

Löf­ven har dog en jo­ker i er­met. Han kan skri­ve ut nyvalg, der­som pres­set fra op­po­si­sjo­nen mot for­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist tru­er med å vel­te hele re­gje­rin­gen. Men fore­lø­pig vil ikke Löf­ven del­ta i spe­ku­la­sjo­ne­ne om nyvalg. Han tar sik­te på å sit­te pe­rio­den ut, fram til slut­ten av 2018.

– Jeg vil ikke ha po­li­tisk kaos i Sve­ri­ge. Det er ikke det vi tren­ger nå, sva­rer han kort på spørs­må­let om nyvalg. Stats­mi­nis­te­ren vis­te til de for­mi­dab­le ut­ford­rin­ge­ne som ven­ter Sve­ri­ge gjen­nom økt spen­ning i Øs­ter­sjø­en, usik­ker­he­ten rundt brexit og re­gje­rin­gens ar­beid med re­for­mer in­nen helse­sek­to­ren.

– An­sva­ret for det som skjer vi­de­re, lig­ger hos dem som even­tu­elt fram­set­ter et mis­til­lits­for­slag mot Hul­tqvist, sier Löf­ven.

SKANDALE

It-skan­da­len har vokst til re­gje­rings­tru­en­de pro­por­sjo­ner i lø­pet av de sis­te uke­ne. Trans­port­sty­rel­sen, et over­ord­net stat­lig or­gan som hånd­te­rer vei, jern­bane, sjø­trans­port og luft­fart, sat­te i 2015 ut sine It-ope­ra­sjo­ner til IBM.

Sel­ska­pet de­le­ger­te opp­ga­ver vi­de­re til un­der­kon­trak­tø­rer i Tsjek­kia og Ro­ma­nia, og der­med var skan­da­len er fak­tum. Mil­lio­ner av per­son­opp­lys­nin­ger kan ha kom­met på av­veie, medie­ne meld­te så­gar at iden­ti­te­ten til etter­ret­nings­agen­ter kun­ne være blåst.

Så vel for­svars­mi­nis­ter Hul­tqvist som in­nen­riks­mi­nis­ter Anders Yge­man var ori­en­tert, men in­for­mer­te ikke stats­mi­nis­te­ren. Yge­mann må gå, mens Hul­tqvist blir sit­ten­de.

Ver­ken Thor el­ler Åkes­son har noe godt å si om Hul­tqvist. De me­ner at hans til­lit er opp­brukt og at stats­mi­nis­te­ren ikke tar al­vo­ret i si­tua­sjo­nen inn over seg. Der­for kan det gå mot mis­til­lits­for­slag i Riks­da­gen, un­der et eks­tra­or­di­nært møte midt på som­mer­en.

FOTO: NTB SCANPIX

Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter Ste­fan Löf­ven spar­ker to stats­rå­der, men be­hol­der sin for­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist. Op­po­si­sjo­nen er pro­vo­sert og tru­er med mis­til­lits­for­slag i Riks­da­gen. Det­te kan i sin tur ut­lø­se nyvalg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.