Jo­nas på Fiske­bryg­ga

Jo­nas Gahr Stø­res valg­kamp­tur­né gjor­de stopp på Fiske­bryg­ga i Kris­tian­sand tors­dag. Han vis­te stort en­ga­sje­ment og kjøp­te med seg røke­laks hjem til ko­na.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– Bare ett spørs­mål til: Er ma­krel­len i ferd med å ta over i ha­vet? Nå kan du jo fiske den med stang i Long­year­byen!

Etter at Ap-leder og stats­mi­nis­ter­kan­di­dat Jo­nas Gahr Stø­re had­de be­søkt Elkem So­lar tors­dag mor­gen, bar valg­kamp­tur­ne­en vi­de­re til Fiske­bryg­ga i Kris­tian­sand. Der, i møte med le­del­sen fra fisker­nes salgs­or­ga­ni­sa­sjon Ska­ger­ak­fisk, ble han så en­ga­sjert at turné­le­der Ca­mil­la Rys­te vir­ket al­vor­lig be­kym­ret for tids­pla­nen.

Men etter hvert kom føl­get av po­li­ti­ke­re, presse­folk og på­pas­se­lig po­li­ti seg vi­de­re - først et par eta­sjer ned til brygge­nivå, hvor Al­la n Rune Iver­sen fra E nok Nil­sen A S for­klar­te om mot­tak, vi­dere­for­sen­del­se, fi­let e ring og mer til. Han vis­te også fram re­ker, torsk og en 30 ki­los kvei­te som nett­opp var kom­met inn. Stø­re var åpen­bart in­ter­es­sert og de to snak­ket sam­men, så man skul­le tro de var ung­doms­ka­me­ra­ter.

Til slutt, før kan­di­da­ten søk­te ly i et lite valg­kamp­telt uten­for Pie­der Ro og gjor­de seg klar til å hol­de ap­pell, var han inn­om Fiske­ba­sa­ren. Den im­po­ner­te ham ty­de­lig­vis, og det end­te opp med at han kjøp­te en røke­laks­side, hef­tig pro­mo­tert av yr­kes­stolt fiske­hand­ler Sol­frid Fred­rik­sen Bak­ke.

– Nå blir ko­na for­nøyd! opp­lys­te han etter å ha be­talt med kort.

PO­LI­TISK BALANSE

Til­ba­ke til mø­tet med Ska­ger­ak­fisk. Fædre­lands­ven­nen trop­pet opp tid­lig og fikk noen ord med styre­le­der Jan Bredsand, til dag- lig reke­fis­ker fra Bam­ble.

– Per Sand­berg har gjort en god jobb for kys­ten. Han lyt­ter til det vi sier, for­tal­te Bredsand.

Så an­kom Jo­nas Gahr Stø­re og den po­li­tis­ke ba­lan­sen ble kjapt gjen­opp­ret­tet.

– Jeg vil gi hon­nør for fiskeri­de­len av Aps parti­pro­gram. Det er bra, vel­koms­hils­te dag­lig leder Kjell-arild G. Tøf­te.

HOBBYFISKER

Stø­re som­mer-fe­rie­rer jo i Tvede­strand. Det kom fram at han fisker en god del selv, og i til­legg kjen­ner man­ge som le­ver av fisk. Det for­an­le­di­get en dis­ku­sjon om torsk i ha­vet ge­ne­relt og i den av­steng­te Tvede­strands­fjor­den spe­si­elt.

– Det er mye torsk, men den går dy­pe­re enn før og hol­der seg unna kys­ten. Fors­ker­ne er be­kym­ret for de lo­ka­le kyst­torsk­stam­me­ne, for­tal­te Jørn Li­an, råd­gi­ver i Ska­ger­ak­fisk. Leppe­fisk ble et an­net tema. – Er det ku­rant å frak­te leppe­fisk fra Sør­lan­det over til Vest­lan­det? Trues be­stan­de­ne? un- dret Stø­re seg.

– Det er fisket leppe­fisk i 25 år. Man­ge av de som dri­ver fisket nå, har tid­li­ge tatt ål, pigg­hå og kyst­torsk, re­pli­ser­te Li­an.

At reke­kvo­te­ne er re­du­sert med 34 pro­sent i år, ble like­le­des dis­ku­tert.

– Be­stan­den svin­ger na­tur­lig. Vi er til­ba­ke på et nor­mal­nivå etter noen uvan­lig gode år, frem­holdt Kjell-arild G. Tøf­te.

– De er iall­fall him­la gode! er­klær­te Nor­ges mu­li­gens nes­te stats­mi­nis­ter.

VERDISKAPINGSPROGRAM

At Jo­nas Gahr Stø­re in­ter­es­se­rer seg for hav­rom­met, er ty­de­lig. En­ga­sje­men­tet tors­dag var på­fal­len­de. I ta­len sin til Aps se­nes­te lands­møte viet han et langt av­snitt til te­ma­et. Og i et presse­skriv Fædre­lands­ven­nen fikk stuk­ket til seg, sies det at «Som stats­mi­nis­ter vil jeg lede ar­bei­det med å få på plass et verdiskapingsprogram for hav­næ­rin­ge­ne for å bi­dra til at fle­re av mu­lig­he­te­ne kan bli tatt i bruk.»

REDD FOR BRYGGA

Før Jo­nas Gahr Stø­re an­kom Fiske­ba­sa­ren sam­men med stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne Ka­ri Hen­rik­sen og Om­land, pluss fle­re, fikk Fædre­lands­ven­nen en prat med Rei­dar Fred­rik­sen, dag­lig leder hos Rein­hart­sen og «Mr. Fiske­bryg­ga».

– Får jeg en sjan­se, skal jeg si til ham at vi her i fiske­brygge­mil­jø­et er red­de for hva som kan skje med fa­si­li­te­te­ne vi er av­hen­gi­ge av. Rik­tig­nok har vi ei bryg­ge i dag som er stor nok til å be­tje­ne bå­te­ne som kom­mer inn fra sjø­en med fisk, men vi fryk­ter at vi skal mis­te de­ler av den. Og se borte i Node­vi­ga; der skal det byg­ges ut. Hva med båt­for­hand­le­ren og ser­vice­verk­ste­det som har holdt til der i al­le år? Vi tren­ger sån­ne funk­sjo­ner ved sjø­en her i det sen­tra­le Kris­tian­sand - både for fiske­re og for lyst­båt­fol­ket, som det er man­ge av.

FOTO: JACOB JOHANNES BUCHARD

Jo­nas Gahr Stø­re har latt seg over­tale av fiske­hand­ler Sol­frid Fred­rik­sen Bak­ke til å kjø­pe en røke­laks­side og er i ferd med å be­ta­le med kort. Fis­ken skal han over­ras­ke ko­na med. T.v. skim­tes Ka­ri Hen­rik­sen og i bak­grun­nen står Rei­dar Fred­rik­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.