Gode re­sul­ta­ter for Stat­oil

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Kraf­tig re­sul­tat­frem­gang for Stat­oil for and­re kvar­tal, blant an­net hjulpet av høy­ere olje­pri­ser.

Drifts­re­sul­ta­tet for Stat­oil for and­re kvar­tal i år var på 3,02 mil­li­ar­der dol­lar, en øk­ning fra 913 mil­lio­ner dol­lar fra sam­me pe­rio­de i 2016. Drifts­re­sul­ta­tet er mye bed­re enn spådd av ana­ly­ti­ke­re, som på for­hånd had­de spådd et jus­tert drifts­re­sul­tat etter skatt på 2,93 mil­li­ar­der dol­lar.

De tre førs­te kvar­ta­le­ne i fjor var Stat­oils sva­kes­te si­den før fi­nans­kri­sen, men i de sis­te par kvar­ta­le­ne har det gått bed­re, blant an­net på grunn av høy­ere oljepris. Stat­oil fikk be­talt 44,50 dol­lar per fat for pro­duk­sjo­nen sin i and­re kvar­tal, mens det i sam­me pe­rio­de i fjor bare opp­nåd­de en pris på 39,4 dol­lar per fat. Den ver­ste ned­tu­ren for sel­ska­pet kan nå være lagt bak dem.

– Våre so­li­de fi­nan­si­el­le re­sul­ta­ter og ster­ke kon­tant­strøm er et re­sul­tat av god drift med høy pro­duk­sjons­re­gu­la­ri­tet og fort­sat­te kost­nads­for­bed­rin­ger. Med olje­pri­ser på rundt 50 dol­lar per fat

FOTO: NTB SCANPIX

Fi­nans­di­rek­tør Hans Ja­kob Heg­ge i Stat­oil ASA la tors­dag fram kvar­tals­re­sul­ta­ter for 2. kvar­tal 2017 i Stat­oils lo­ka­ler på Forne­bu.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.