SSB: Ar­beids­le­dig­he­ten ned til 4,3 pro­sent

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Fra april til mai ble 6.000 fær­re ar­beids­le­di­ge. I mai var 120.000 ar­beids­le­di­ge, det til­sva­rer 4,3 pro­sent av ar­beids­styr­ken, mel­der SSB.

Ar­beids­le­dig­he­ten i mai lå på sam­me nivå som i fe­bru­ar, alt­så 4,3 pro­sent, iføl­ge Ar­beids­kraft­un­der­sø­kel­sen (AKU) fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB). Un­der­sø­kel­sen vi­ser se­song­jus­ter­te ar­beids­le­dig­hets­tall. Mai-tal­let er reg­net ut som et tre­må­ne­ders­gjen­nom­snitt for april, mai og juni.

I april var ar­beids­le­dig­he­ten på 4,5 pro­sent. Det­te tal­let er ned­jus­tert fra 4,6, som var den ver­di­en SSB gikk ut med i for­ri­ge må­ned.

– Sli­ke jus­te­rin­ger er van­li­ge når en hver må­ned reg­ner ut hele tids­se­ri­en på ny, skri­ver SSB.

SSB reg­ner per­soner uten inn- tekts­gi­ven­de ar­beid som i lø­pet av de sis­te fire uke­ne har for­søkt å skaf­fe seg løn­net ar­beid som ar­beids­le­di­ge. I mai var ar­beids­styr­ken på 2.773.000 per­soner, som ut­gjør 70 pro­sent av be­folk­nin­gen.

I lø­pet av de sis­te tre åre­ne har juli 2016 vært den med flest ar­beids­le­di­ge i Nor­ge. Da var 5 pro­sent av ar­beids­styr­ken uten løn­net ar­beid. Le­dig­he­ten de sis­te tre åre­ne var la­vest for tre år si­den, alt­så i mai 2014. Da lå le­dig­he­ten på 3,2 pro­sent.

Til sam­men­lig­ning har ar­beids­løs­he­ten i USA har gått ned til 4,3 pro­sent i mai fra 4,7 pro­sent i fe­bru­ar. I EU sett un­der ett lig­ger ar­beids­løs­he­ten på 7,8 pro­sent. I Tysk­land og Frank­ri­ke er hen­holds­vis 3,9 og 9,6 pro­sent ar­beids­løse. I Dan­mark lig­ger ar­beids­løs­he­ten på 5,7 pro­sent, mens den i Sve­ri­ge lig­ger på 6,7 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.