Vi ret­ter

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

●● I ons­da­gens re­por­ta­sje om uenig­he­ten mel­lom Kris­tian­sand havn KF og sel­ska­pe­ne som eier se­ment­an­leg­get på Silo­kaia, skrev vi at ett av de to sel­ska­pe­ne, nem­lig Kris­tian­sand Fer­dig­be­tong­fab­rikk, ei­es av fa­mi­li­en som tid­li­ge­re stod bak bygg­vare­virk­som­he­ten S. Sø­ren­sen. Det var dess­ver­re feil. Det drei­er seg om en an­nen Sø­ren­sen-fa­mi­lie. Red.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.