Jag etter vin­den

Folk sier de blir ja­get av vin­den på Sør­lan­det. At de blikk­stil­le da­ge­ne er tatt av vin­den. Vi vil­le fin­ne ut om det var sant. Og vi fikk et svar som pe­ker i ret­ning av at det blå­ser mer nå enn før.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - TEKST: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Kan man fan­ge vin­den? Jeg had­de hel­dig­vis et litt la­ve­re am­bi­sjons­nivå, men kjen­te li­ke­vel skjeb­nens iro­nis­ke lat­ter rul­le over et vind­stil­le Lin­des­nes Fyr.

Men al­le­re­de nå kan vi røpe: Det er fær­re da­ger nå UTEN ku­ling på Lin­des­nes enn før. Og der­fra mel­des også at det vir­ker som det er mer vind om som­mer­en nå for tida.

Knot­ten, som van­lig­vis kjem­per i ku­ling her på fast­lan­dets syd­ligs­te punkt, om­sver­met tu­ris­te­ne som skuet over ro­lig hav. Det var tirs­dag den­ne uka, og selv­sagt som­mer­ens mest vind­stil­le dag til nå...

– Sto­re de­ler av da­gen var det vind­stil­le og hav­blikk – i sterk kon­trast til den vind­ful­le som­mer­en 2017 så langt her på Eige­brekk. Ja, jeg kan fak­tisk ikke hus­ke en lig­nen­de vind­stil­le dag ver­ken fra som­mer­en i fjor el­ler de fire-fem sis­te som­re­ne, sier vær­sta­tis­ti­ker Bernt Lie som vi tref­fer på hyt­ta i Man­dal.

– Blå­ser det mer nå enn før i tida på som­mer­en?

Spørs­må­let har kan­skje kom­met opp i en sam­ta­le rundt bor­det, el­ler blitt ropt ut mot bøl­ge­ne over Kvåse­fjor­den. Var det ikke fle­re ro­li­ge da­ger før? Da­ger for båt­liv og øns­ker om en ned­kjø­len­de duk­kert?

VÆRET SOM VAR

Prøv å for­tel­le om noe du har gjort i som­mer. Det er umu­lig å unn­gå været som en for­kla­ren­de fak­tor for opp­le­vel­sen. En­ten har det vært bra på tross av været, el­ler så har været be­seg­let dine sa­li­ge opp­le­vel­ser.

For noen hand­ler det om mer enn pyn­ten på kaka. Noen er pris­gitt været for at leve­brø­det skal sik­res. Bon­den som fryk­ter reg­net før kor­net skal høs­tes. Ak­ti­vi­tets­par­ke­ne som hå­per på pent vær, men slett in­gen sm­ei­ge­dag hvor folk hel­ler trek­ker til stren­de­ne. Kraft­ver­ke­ne som ro­per etter regn el­ler vind.

Men for folk flest er som­mer­en en lang sam­ta­le om hvor­dan været er, skal bli og ikke minst hvor­dan det har vært.

MANNS MIN­NE

– Manns min­ne har vist seg å være 14 da­ger når det kom­mer til været, ler Bernt Lie, som er re­dak­tør for nett­si­den Vær og vind.

Pen­sjo­nis­ten nær­mer seg sitt fem­ti­en­de år på som­mer­ste­det Eige­brekk uten­for Man­dal. Iføl­ge Lies sta­ti­stikk, lig­ger Eige­brekk midt i dis­trik­tet for flest pen­værs­da­ger og sol­skinns­ti­mer langs hele den nors­ke kyst­lin­ja. Når Fædre­lands­ven­nen kom­mer på be­søk, er han ne­de på brygge­kan­ten for å ta mål av da­gens bade­tem­pe­ra­tur.

Lie tar en sort bøt­te og kas­ter den ut­for brygga. På tred­je for­søk fyl­les den med vann og syn­ker ned mot bun­net. Det er på en me­ters dyp of­fi­si­ell bade­tem­pe­ra­tur skal må­les. Med drev­ne tak, dras bøt­ta på land og et langt ter­mo­me­ter rø­rer rundt van­net, før den le­ses av med nøy­somt blikk.

– 17,6 – 17,7 gra­der. Som­mer­ens høy­es­te bade­tem­pe­ra­tur, slår Lie fast.

– Nå har det vært østa­vind noen da­ger, og da dri­ver var­me­re vann inn fra Ska- gerak og Yt­re Oslo­fjord. Så fort vin­den snur og kom­mer fra vest, blir det gjer­ne fem gra­der kal­de­re i van­net, sier Lie.

BE­TYR MYE NEDBØR VÅT SOM­MER?

Lie fyl­ler ut skje­ma­er med data for været fle­re gan­ger om da­gen, og har klas­sis­ke måle­ap­pa­ra­ter i ha­gen for tem­pe­ra­tur, nedbør og fuk­tig­het. Der har han re­gist­rert en vå­te­re som­mer enn nor­ma­len, men han slår et salg for at det li­ke­vel ikke for­tje­ner krigs­ty­per i re­gion­avi­sen.

– Ho­ved­tyng­den av ned­bø­ren er kom­met om nat­ten, så det gjør jo ikke så mye for selve fe­rie­væ­ret. Hos oss har 91,8 av de til sam­men 116,7 mm nedbør kom­met om nat­ten, og 16 døgn har vært helt uten nedbør, sier Lie.

Mid­del­tem­pe­ra­tu­re­ne så langt i juli vi­ser noen få ti­de­ler over nor­ma­len. Men det har ikke vært noen trope­net­ter ver­ken i år el­ler i fjor i Ag­der.

– Den mil­des­te nat­ta til nå, var det 15,6 gra­der som la­ves­te tem­pe­ra­tur. For å være trope­natt, må ikke mi­ni­mums­tem­pe­ra­tu-

ren gå un­der 20,0 gra­der. Den sis­te vi had­de var den 27. juli i 2014, da det var trope­natt på Oks­øy fyr med en natte­mi­ni­mum på 20,1 gra­der, sier Lie.

Ma­ga­si­ner nes­ten på nor­ma­len

Som­mer­en kan bli en tid hvor kraft­ma­ga­si­ne­ne må tære på re­ser­voa­re­ne der­som det er tørt over lang tid. Pro­duk­sjons­plan­leg­ger Jan Olav Bjørk­haug i Ag­der Ener­gi Kraft­for­valt­ning for­tel­ler om en som­mer som nes­ten er på nor­ma­len.

– Ma­ga­si­ne­ne våre er nå på cir­ka 90 pro­sent av nor­malt på det­te tids­punk­tet. Etter en litt tør­re­re pe­rio­de de sis­te tre-fire uke­ne, har vann­stan­den sun­ket ned på det ni­vå­et der vi er nå, og det er ikke noe dra­ma­tisk nivå, sier Bjørk­haug.

Med en høst på vei, ser ikke den­ne som­mer­en ut til å by på pro­ble­mer for kraft­pro­duk­sjo­nen.

– For at det skal bli et pro­blem, må det være tørt over leng­re tid. Noen må­ne­ders tør­ke tå­ler vi fint, men det kom­mer jo også an på hvor­dan året som hel­het har vært med tan­ke på snø og nedbør, sier han.

Strøm­pri­se­ne lig­ger li­ke­vel noe høy­ere enn sel­ska­pet had­de for­ven­tet før som­mer­en.

– Det er ofte lav pris på som­mer­en med lite etter­spør­sel. Men si­den vi lig­ger litt un­der nor­ma­len i ma­ga­si­ne­ne, er også pri­se­ne litt over nor­ma­len.

Bjørk­haug sier kraft­sel­ska­pe­nes drømme­som­mer vær­mes­sig er en som­mer som helt van­lig.

– Nor­malt er op­ti­malt. Vi øns­ker å unn­gå de sto­re pe­rio­de­ne med styrt­regn, slik vi har sett fra and­re de­ler av lan­det i det sis­te. Da kla­rer vi ikke å ta vare på van­net, det ren­ner for­bi sta­sjo­ne­ne og kan ska­pe pro­ble­mer med flom, sier Bjørk­haug.

En gans­ke nor­mal som­mer. Med and­re ord, lite å kla­ge på. Had­de det ikke vært for den­ne vin­den da.

Vur­de­rer å sel­ge bå­ten

Var tirs­da­gen stil­le, fulg­te ons­dag mor­gen opp med blikk stil­le vann og 21 var­me varme­gra­der i båt­hav­na Sol­ta i Søg­ne. I takt

med tem­pe­ra­tu­ren tok båt­fol­ket seg ned for å gri­pe da­gen. Christian Pe­er­sen set­ter i stand sin 28-fots seil­båt, men har klar tale om vin­den.

– Det er helt klart be­ty­de­lig mer vind nå de sis­te åre­ne enn det var før. Før plei­de jeg å dra ut 40–50 gan­ger i lø­pet av et år, men de sis­te åre­ne har det blitt rundt ti tu­rer, sier Pe­er­sen.

Han kan føl­ge med på hav og vind­for­hold fra stua, og sy­nes det ikke roer seg på nat­ta en gang.

– Men med seil­båt må du vel set­te pris på vin­den?

– Jeg har en mo­tor­sei­ler, og drar ut for å kose meg og slap­pe av. Det blir mye stress hvis det er for mye vind. Det blir også vans­ke­lig å leg­ge til i sterk vind, sier han. Nå vur­de­rer han å ta ned sei­let for godt. – Nå som det blir så få tu­rer, vur­de­rer jeg om jeg skal sel­ge bå­ten, sier Pe­er­sen.

SY­NES SOM­RE­NE ER MER VIND­FUL­LE

Leng­re in­ne i hav­na har Odd­leif Hå­ver­stad hatt fast båt­plass si­den 1982 og har vært på sjø­en som­mers­tid si­den slut­ten av 70-tal­let. Han ser også ut­vik­lin­gen Pe­er­sen pe­ker på.

– Mitt inn­trykk er at det de fire-fem sis­te åre­ne har blåst mer på som­mer­en. Det var fle­re blei­ge­da­ger før. I fjor var vi lite på sjø­en på grunn av vin­den, sier søgne­man­nen.

Han er­kjen­ner li­ke­vel at inn­tryk­ket kan end­re seg med gode da­ger fram­over.

– Får vi noen stil­le da­ger nå, vil vi kan­skje se til­ba­ke på 2017 og si at det ikke var så verst. Men inn­tryk­ket er jo at det har vært mye vind de sis­te to som­re­ne, sier Hå­ver­stad.

Fa­mi­li­en Frost skal ut på ro­lig sjø. De me­ner litt vind gjør dem in­gen­ting uan­sett.

– Det er gøy å kjø­re fort i bøl­ge­ne, sier An­na Frost Ger­me­ten.

USIKRE METEOROLOGER

Det må vel en te­le­fon til Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt for å få et en­de­lig svar på spørs­må­let om vær og vind. For det­te må man jo kun­ne vite i 2017.

– Det er en på­stand jeg hø­rer til sta­dig­het. Men det fin­nes ikke noe klart svar på det. Vind er noe av det vans­ke­ligs­te vi må­ler, sier Hans Olav Hy­gen, klima­fors­ker ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt.

Han for­kla­rer at mens tem­pe­ra­tur er re­la­tivt kon­stant i et om­rå­de, vil vin­den pre­ges av skif­ten­de om­gi­vel­ser som trær som fel­les el­ler hus som byg­ges.

– I til­legg har vi end­ret må­ten vi må­ler vin­den. Tid­li­ge­re had­de vi ob­ser­va­tø­rer, mens nå har vi auto­ma­tis­ke må­le­re, og det går ikke an å lap­pe sam­men de to re­sul­ta­te­ne. Det vil være en gans­ke stor jobb å set­te sam­men his­to­rik­ken, selv for én måle­sta­sjon, sier Hy­gen.

Han me­ner det er mu­lig å fin­ne svar, men at det kre­ves en gans­ke stor forsk­nings­jobb for å fin­ne ut av det. Og den job­ben har de ikke gjort.

Det nær­mes­te vi kom­mer er rap­por­ten fra In­fra­risk-pro­sjek­tet som kom i 2013. I ka­pit­te­let om vind, skri­ver man at det er knyt­tet usik­ker­het til ana­ly­se av vind. De kon­klu­der­te med at de ster­kes­te stor­me­ne på vin­ters­tid så ut til å bli ster­ke­re, men man så li­ten el­ler in­gen end­ring i vind­for­hol­de­ne på Sør­lan­det.

USIKKER STATISTIKER

Vær­sta­tis­ti­ker Bernt Lie kjen­ner igjen folks opp­le­vel­se av en øken­de vind.

– Vi har hatt som­mer­ste­det på Eige­brekk i nes­ten 50 år, men det er sjeld­ne­re og sjeld­ne­re vi drar på båt­tur for­di det blå­ser. Jeg har opp­levd det selv, men kan ikke tall­fes­te det. Det er klart at hit­til i som­mer har det blåst mer enn det gjor­de for noen år si­den. Men det er ba­sert helt på sub­jek­ti­ve fø­lel­ser, og uten sta­tis­tisk be­legg, sier Lie.

Men Lie har et hett tips. På Lin­des­nes gjør fyr­vok­ter Kjell Ol­sen dag­li­ge ob­ser­va­sjo­ner av vær og vind. Og da vi rin­ger ham, kan han for­tel­le at han har in­ter­es­san­te data!

SKEPTISK KRAFTLEVERANDØR

Like før man kom­mer til Lin­des­nes fyr, lig­ger fem vind­møl­ler i Fjeld­s­kår vind- mølle­park, Nor­ges førs­te kom­mer­si­el­le vind­kraft­an­legg. Vi mø­ter dag­lig leder Tor Hel­ge Kjell­by i Norsk Mil­jø Ener­gi AS, som byg­get an­leg­get for 19 år si­den. Det er igjen over­tatt etter at Ag­der Ener­gi eide det i noen år. Både han og tur­bi­ne­ne er for ve­te­ra­ner å reg­ne i bran­sjen, en bran­sje som nok i stør­re grad enn båt­fol­ket verd­set­ter en god ku­ling.

Kjell­by er enig i at årets som­mer har gitt noe mer vind enn nor­malt, men sier at års­mid­del­vin­den ikke har gått opp nevne­ver­dig.

– I en pe­rio­de på 20 år vil man ha noen år med mer el­ler mind­re vind, men vi har hel­ler sett at års­mid­del­vin­den har vært syn­ken­de de sis­te 10-15 åre­ne. Det er små va­ria­sjo­ner over tid, sier Kjell­by.

Han gir folks vær­hu­kom­mel­se litt høy­ere ter­ning­kast enn Lie, men me­ner folk glem­mer fort.

– Manns min­ne er fem-seks må­ne­der når det gjel­der været. Får du en sm­eige­som­mer er alt glemt, sier Kjell­by.

STORSTILT UTBYGGING

Kjell­by for­tel­ler om en bran­sje med rev i sei­le­ne. Ak­ku­rat nå fore­går det en storstilt utbygging av vind­møl­ler over hele lan­det.

– Det er et ut­byg­gings­kapp­løp før ut­gan­gen av 2020. For å få grøn­ne ser­ti­fi­ka­ter på strøm­men, må an­leg­ge­ne være ut­bygd

❞ Får vi noen stil­le da­ger nå, vil vi kan­skje se til­ba­ke på 2017 og si at det ikke var så verst.

ODD­LEIF HÅ­VER­STAD

in­nen ut­gan­gen 2020, da ord­nin­gen går ut. Med sli­ke ser­ti­fi­ka­ter, får man høy­ere pris for pro­duk­tet.

Også Norsk Mil­jø Ener­gi vur­de­rer om de skal byg­ge et par nye tur­bi­ner som er­stat­ning for de gam­le tur­bi­ne­ne de nes­te par åre­ne.

– De nye møl­le­ne har høy­ere ef­fekt enn de vi sat­te opp. De har høy­ere tårn og ut­nyt­ter ulik vind bed­re, sier Kjell­by.

VOKTER VÆR OG VIND

Ute på Lin­des­nes fyr mø­ter vi Kjell Ol­sen. Han har en av Nor­ges mest uni­ke job­ber, som fyr­vok­ter på lan­dets enes­te be­man­ne­de fyr. Et fyr hvor vær og vind har blitt logg­ført si­den 1860.

– Vin­den har jo ikke så mye å si nå som den gang da det gikk seil­skip langs kys­ten. Vind­ret­ning og vind­styr­ke var vik­tig på den tida, sier Ol­sen.

Like fullt logg­fø­res sky­dek­ke, vind, bølge­høy­de, sikt og mer på fy­ret. De tal­le­ne han kan vise oss, er fø­rin­ger av da­ger hvor det har vært vind­styr­ke på ku­ling el­ler mer. Ku­ling er vind­styr­ke på 10,8 m/s. Og det er her han har sett en in­ter­es­sant ut­vik­ling si­den han be­gyn­te å føre boka fra rundt år­tu­sen­skif­tet.

– Til nå i juli har det vært tre da­ger her uten ku­ling. I dag blir vel den fjer­de. I juni var det 22 da­ger med ku­ling. I april had­de vi 21 da­ger med ku­ling, og det er helt ek- stremt for den må­ne­den, sier Ol­sen.

Han for­tel­ler at i lø­pet av et år er det bare rundt 100 da­ger på fy­ret uten ku­ling, og på rundt 80 av dis­se blå­ser det frisk bris.

FÆR­RE DA­GER UTEN KU­LING

I det gam­le byg­get på ne­set fin­ner han fram regne­ark hvor da­ge­ne er logg­ført, og for­tel­ler at au­gust er den ro­ligs­te må­ne­den. Han for­kla­rer hvor­dan vind opp­står ved trykk­for­skjell mel­lom høy­trykk og lav­trykk.

Så kom­mer or­de­ne vi har søkt etter. – Det vir­ker som om det blir mer vind på som­mer­en. Når det blir storm på vin­te­ren, blir den også kraf­ti­ge­re enn tid­li­ge­re, sier Ol­sen.

I tal­le­ne for 2016 had­de «ro­li­ge» au­gust 21 da­ger med ku­ling, hvor tre had­de sterk ku­ling. Juni og juli ga beg­ge 17 da­ger med ku­ling. I 2015 had­de juni 26, juli 22 og au­gust 23 da­ger med ku­ling.

Til sam­men­lig­ning var det i 2002 10 da­ger i juni, 11 da­ger i juli og au­gust med ku­ling. I 2003 var det 13 da­ger med ku­ling i hver av som­mer­må­ne­de­ne.

Selv om årets som­mer har gitt oss lave bade­tem­pe­ra­tu­rer, har Ol­sen re­gist­rert en øk­ning over tid på tem­pe­ra­tu­ren i sjø­en.

– Tem­pe­ra­tu­ren øker ty­de­lig. Varm sjø vil føre til at vind­styr­ken øker. Nå lig­ger vi i snitt rundt to gra­der over nor­ma­len, sier Ol­sen. En nor­mal som er klar for en jus­te­ring.

SMUL SJØ

Ol­sen tar tu­ren ut for å ob­ser­ve­re sky­dek­ke for å mel­de det inn til Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt og for å be­va­re da­ta­ene for etter­tida. Han re­gist­re­rer 45 km sikt og en vind­styr­ke på 4,3 m/s med 6,1 m/s i kas­te­ne. Han vel­ger vær­type 02 av 99 valg­mu­lig­he­ter for rap­por­ten, og no­te­rer smul sjø med 0,1–0,5 me­ters bølge­høy­de.

Det skal gjen­nom­fø­res fire­ob­ser­va­sjo­ner gjen­nom døg­net som rap­por­te­res. Og med job­ben har en­ga­sje­men­tet for været ste­get. Han snak­ker med iver om hvor­dan var­me­re vin­tre gjør været mer eks­tremt, og om et is­fjell i An­tark­tis på tre gan­ger Nor­ges stør­rel­se som er i ferd med å løs­ne.

MER VIND På SØR­LAN­DET?

Jeg fek­ter unna knot­ten og ser tys­ke­re som iher­dig prø­ver fiske­lyk­ken i bå­ter som dup­per uten­for sva­ber­get. Hvil­ken fangst kom­mer jeg hjem med? Jeg kan vel ikke slå fast at det blå­ser mer på Sør­lan­det enn før i tida, men tal­le­ne ta­ler ty­de­lig om fær­re da­ger uten ku­ling på Lin­des­nes.

Så får vi se om fors­ker­ne kan trek­ke kon­klu­sjo­ner i fram­ti­da om ut­vik­lin­gen, el­ler om dis­se som­re­ne vil gå inn i manns min­ne som den vind­ful­le tida på Sør­lan­det.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Fyr­vok­ter Kjell Ol­sen fikk sin førs­te vakt på Lin­des­nes fyr i 1989. På en av som­mer­ens ro­ligs­te da­ger, for­tel­ler han om hvor sjeld­ne dis­se da­ge­ne har blitt.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

17,7 gra­der i van­net. Bernt Lie må­ler hver dag klok­ka 14.00 og no­te­rer også fun­ne­ne på en li­ten tav­le på kaia som ser­vice til fast­bo­en­de og hytte­gjes­ter.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Kjell Ol­sen no­te­rer data på fire uli­ke tids­punkt i lø­pet av døg­net. Han me­ner sti­gen­de tem­pe­ra­tur i sjø­en gir mer vind.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Sik­ten øst­over er 45 kilo­me­ter den­ne da­gen. Også we­bka­me­ra­et føl­ger med på hva som skjer på Lin­des­nes.

FOTO: KJELL OL­SEN/KYSTVERKET

Den stip­le­de stri­pa på gra­fen er «norm­altem­pe­ra­tur» for må­ne­den juli. De and­re lin­je­ne vi­ser tem­pe­ra­tu­ren gjen­nom må­ne­den fra 1999 til 2016. Som vi ser, lig­ger ho­ved­tyng­den av må­lin­ge­ne over nor­ma­len.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Tre uli­ke må­le­re an­gir tem­pe­ra­tur, høy­es­te tem­pe­ra­tur og la­ves­te tem­pe­ra­tur. En gam­mel an­ord­ning re­gist­re­rer luft­fuk­tig­het.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Her sam­les og må­les ned­bø­ren fle­re gan­ger om da­gen. På den må­ten kan han slå fast at det mes­te av som­mer­ens regn har falt på natte­tid.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Tor Hel­ge Kjell­by i Norsk Mil­jø Ener­gi AS me­ner vin­den over 20 år vil ha mind­re va­ria­sjo­ner, men være gans­ke sta­bil.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Bra­ge Frost Ur­stad, Stel­la Frost Ger­me­ten, Sil­ja Ger­me­ten og An­na Frost Ger­me­ten skal sam­men med hun­den Leo ut på en ro­lig sjø i Søg­ne. Fa­mi­li­en sy­nes det all­tid er vind på Sør­lan­det, men sy­nes det kan være gøy li­ke­vel med fart og bøl­ger.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Christian Pe­er­sen plei­de å dra ut 40–50 gan­ger med bå­ten år­lig, men i det sis­te har det bare blitt rundt ti tu­rer på grunn vin­den.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

In­gunn Wiig ven­ter i båt­hav­na i Sol­ta på at man­nen skal ta hen­ne ut på sjø­en. Hun me­ner det all­tid har vært få blei­ge­da­ger.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Odd­leif Hå­ver­stad har hatt fast båt­plass i Sol­ta si­den 1982. Han sy­nes det har vært mye vind de sis­te åre­ne på som­mer­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.