FAKTA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Geir Askvik Hau­gum

● 46 år gam­mel, født i Trond­heim.

● Ut­dan­net ma­rin­bio­log fra Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

● Be­gyn­te yr­kes­kar­rie­ren som fag­mann og fors­ker ved Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet, se­ne­re i Bio­mar og Ma­ri­ne Harvest.

● 2003–2014: SND og In­no­va­sjon Nor­ge, av­brutt av stil­ling som han­dels­at­ta­ché ved den nors­ke am­bas­sa­den i Bei­jing i 2008–2011.

● Har ar­bei­det ved Ef­tas Fi­nan­ci­al Me­cha­ni­sm Office i Brus­sel si­den 2014.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.