Rett­fer­dig for­de­ling av kraft­inn­tek­ter og nett­leie

Faedrelandsvennen - - MENING - NIKLAS KALVØ TESSEM, dag­lig leder Kraft­fyl­ka

Re­gje­rin­gen har gjen­nom mel­din­ger og lov­for­slag gjort klart sine prio­ri­te­rin­ger in­nen fle­re po­li­tikk­om­rå­der.

For Kraft­fyl­ka, som re­pre­sen­te­rer 11 fyl­kers kraft­in­ter­es­ser, har blant an­net Energi­mel­din­gen fra 2016 og In­du­stri­mel­din­gen fra 2017 gitt fø­rin­ger. Nå er ti­den in­ne for å se hel­he­ten i lan­dets energi­po­li­tikk.

Vann­kraft­pro­duk­sjon er bære­bjel­ken i fast­lands-nor­ges ener­gi- og in­du­stri­pro­duk­sjon. Den fø­rer til sto­re inn­tek­ter for al­le of­fent­li­ge for­valt­nings­ni­vå­er og leg­ger til ret­te for in­du­stri­pro­duk­sjon over hele lan­det. Det er sånn de fles­te vil ha det i Nor­ge. By og land skal ha like mu­lig­he­ter og bi­drag til lan­dets bes­te. I den sam­men­heng me­ner vi det er nød­ven­dig at det nes­te Stor­tin­get tar tak i vik­ti­ge pro­blem­stil­lin­ger.

Re­gje­rin­gen har i sine mel­din­ger gode be­skri­vel­ser og hen­sik­ter, men Kraft­fyl­ka me­ner at det­te må føl­ges opp med hel­het­lig og bære­kraf­tig kraft­po­li­tikk. I in­du­stri­mel­din­gen var dess­ver­re energi­po­li­tik­ken fra­væ­ren­de, til tross for at vann­kraft er et av­gjø­ren­de ramme­verk for kraft­kre­ven­de in­du­stri. Vi øns­ket også en mer hel­het­lig plan for frem­ti­dens ramme­vil­kår for kraft­pro­duk­sjon i energi­mel­din­gen.

Vi støt­ter at Re­gje­rin­gen fa­ser ut ord­nin­ger som el­ser­ti­fi- ka­ter for mo­den energi­tek­no­lo­gi. Det er po­si­tivt fo­ku­set lig­ger på opp­rust­ning og ut­vi­del­se av ek­sis­te­ren­de vann­kraft­an­legg. Her er det stort po­ten­sia­le. Vi for­ven­ter der­for at det nes­te Stor­tin­get får pre­sen­tert en lang­sik­tig plan for hvor­dan ramme­vil­kå­re­ne gjø­res best mu­lig for å opp­nå den­ne mål­set­nin­gen. I vur­de­rin­gen bør man se på støtte­ord­nin­ger, øv­ri­ge øko­no­mis­ke ramme­vil­kår, ef­fekte­ten av opp­rin­nel­ses­ga­ran­ti­er for for­ny­bar kraft og ef­fek­ten av uten­lands­kab­ler. Det bør også gjø­res en grun­dig be­hovs­ana­ly­se for hvor mye kraft man bør byg­ge ut og hvor den­ne bør plas­se­res.

En an­nen vik­tig sak for Kraft­fyl­ka er å ret­te opp skjev­he­ten i be­ta­ling av nett­leie. Det er ikke rett­fer­dig at de om­rå­de­ne i lan­det som har mest kraft­pro­duk­sjon har høy­est nett­leie. Kraf­ten trans­por­te­res fra dis­se om­rå­de­ne til de sto­re by­ene, hvor nett­lei­en er la­vest. Grun­nen er at mye ny pro­duk­sjon kre­ver utbygging av mer strøm­nett, noe som be­las­tes av lo­ka­le nett­kun­der. Hus­hold­nings­kun­der mer­ker det­te selv­sagt på lomme­bo­ken, men det er også svært urett­fer­dig at det hind­rer næ- rings­etab­le­ring når nett­lei­en er dob­belt i en­kel­te dis­trik­ter i for­hold til by­ene.

Fle­re par­ti­er har nå gått inn for lik nett­leie for al­le strøm­kun­der, men al­le er ikke eni­ge. En inn­ven­ding mot for­sla­get har vært at det ikke blir noen in­ten­si­ver for nett­sel­ska­pe­ne å dri­ve ef­fek­tivt når de får det sam­me uan­sett. En an­nen har vært at man ikke vil øke an­de­len nett­leie gjen­nom en sub­si­die­ord­ning over stats­bud­sjet­tet.

Kraft­fyl­ka me­ner at det­te kan lø­ses fint gjen­nom at en nøy­tral tredje­part for­de­ler nett­lei­en til nett­sel­ska­pe­ne. På den må­ten får de sam­me inn­tekt som i dag. Da­gens prin­sipp er ba­sert på at sta­ten fast­set­ter nett­sel­ska­pe­nes inn­tek­ter. Slik vil det da fort­satt være, og man slip­per å øke den to­ta­le ram­men for nett­leie gjen­nom sub­si­di­er.

Et an­net mot­ar­gu­ment mot ut­jev­net nett­leie er at det vil øke nett­lei­en i de sto­re by­ene. Det blir en ren om­for­de­ling. Re­la­tivt sett blir det li­ke­vel en me­get li­ten øk­ning i for­hold til en stor re­duk­sjon i de pro­du­se­ren­de dis­trik­te­ne. Det­te ret­ter bare opp en gam­mel skjev­het.

Kraft­fyl­ka øns­ker al­le par­ti­ene en god valg­kamp, og et godt valg. Vi hå­per det nes­te Stor­tin­get kan gi oss en hel­het­lig og lang­sik­tig energi­po­li­tikk, uan­sett sam­men­set­ning. Den for­ny­ba­re kraf­ten er tross alt en av de res­sur­se­ne vi kan være mest stolt av.

❞ Det er ikke rett­fer­dig at de om­rå­de­ne i lan­det som har mest kraft­pro­duk­sjon har høy­est nett­leie.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Vann­kraft­pro­duk­sjon er bære­bjel­ken i fast­lands-nor­ges ener­gi- og in­du­stri­pro­duk­sjon, skri­ver inn­sen­de­ren. Bil­det er fra åp­nin­gen av kraft­an­leg­get i Byk­le sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.