Som­mer­li­ge or­gel­opp­le­vel­ser

Faedrelandsvennen - - MENING - KNUT GEIR AAS, Birke­land

Blant de man­ge kon­sert­til­bud som fin­ner sted på uli­ke are­na­er i bygd og by er også mu­sikk fra «In­stru­men­te­nes dron­ning» – kirke­or­ge­let – i ferd med å inn­ta plass hos pub­li­kum hjem­me og blant be­sø­ken­de tu­ris­ter.

●● Kon­sert­se­ri­en i Od­der­nes kirke, Or­gel­som­mer i Kris­tian­sand, er med­vir­ken­de til det­te. Her får til­hø­re­re stif­te be­kjent­skap med or­gel­lit­te­ra­tur fra uli­ke stil­pe­rio­der hvor­av ba­rokk­mu­sikk av J. S. Bach inn­tar en sen­tral rol­le. Hans mek­ti­ge pre­lu­di­er og fu­ger samt ko­ra­ler og trio­so­na­ter - for å nev­ne noen av ver­ke­ne - er tone­kunst av evig­va­ren­de ver­di for lyt­ten­de ører. Ini­tia­tiv­ta­ke­ren til or­gel­se­ri­en, kan­tor og or­ga­nist Ian Richards, er selv høyst med­vir­ken­de or­gel­spil­ler un­der kon­ser­te­ne samt at han en­ga­sje­rer in­ter­na­sjo­na­le or­ga­nis­ter.

Dom­kir­kens kon­ser­tor­gel vek­ker in­ter­es­se og opp­merk­som­het for kirke­mu­sikk i be­ty­de­lig grad. Cruise­an­løp ut­over vår, som­mer og høst sam­ler uten­lands­ke tu­ris­ter i tu­sen­tall til or­gel­kon­ser­ter der blant an­net mu­sikk av nors­ke kom­po­nis­ter blir frem­ført: «Våren» og «Bryl­lup på Troll­hau­gen» av Grieg, va­ria­sjo­ner over folke­to­nen «Å, hvor sa­lig det skal bli­ve» av Bjar­ne Slø­g­e­dal og pre­lu­di­um over ko­ra­len «Lo­ver den Her­re» av den dans­ke kom­po­nis­ten Ni­els Ga­de. Det mer­kes at pub­li­kum er be­tatt av og be­geist­ret over vel­klin­gen­de og iøre­fal­len­de mu­sikk, - mek­tig, høy­stemt og bril­jant frem­ført av dom­kan­tor. Hun mot­tar lang og takt­fast ap­plaus for sitt glim­ren­de or­gel­spill. Gre­pet av mu­sik­kens stor­het og I gle­des­rus kom­mer en umid­del­bart på tan­ken: Hvis det noen­sin­ne spil­les or­gel i him­me­len, bør de to sist­nevn­te kom­po­si­sjo­ne­ne få høy prio­ri­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.