Er det som sel­ges trygt?

Faedrelandsvennen - - MENING - ELISABETH LINDLAND, stor­tings­kan­di­dat Vest-ag­der MDG

Miljø­par­ti­et De Grøn­ne me­ner at det of­fent­li­ge og næ­rings­li­vet må ta langt stør­re an­svar for å be­skyt­te men­nes­ker, na­tur og dyre­liv mot far­li­ge stof­fer, og MDG har le­vert fle­re for­slag på Stor­tin­get om det­te.

Miljø­gif­ter kan føre til ir­re­ver­sib­le ska­der på mil­jø og helse. Hver­ken men­nes­ker, dyr el­ler øko­sys­te­mer er til­pas­set en ver­den der ska­de­li­ge stof­fer sprer seg til jord, vann og mat.

For­bru­ker­rå­det gjen­nom­før­te ny­lig en un­der­sø­kel­se av barne­jak­ker. Re­sul­ta­tet var ned­slå­en­de: 8 av 9 jak­ker had­de så høyt fluor­inn­hold at de fikk stryk­ka­rak­ter. Som for­bru­ker er det vans­ke­lig å for­hol­de seg til jun­ge­len av kje­mis­ke stof­fer. De fles­te av oss vet ikke hvil­ke stof­fer vi bør unn­gå, og vi an­tar at det som sel­ges er trygt.

For 60 år si­den kun­ne det være seks–syv for­skjel­li­ge ska­de­li­ge miljø­gif­ter i men­neske­krop­pen. I dag fin­ner man mel­lom 200 og 400. Barn som vokser opp i dag, eks­po­ne­res for langt fle­re miljø­gif­ter enn de som voks­te opp for én el­ler to ge­ne­ra­sjo­ner si­den.

Miljø­di­rek­to­ra­tet har la­get en prio­ri­te­rings­lis­te med over 30 stof­fer/stoff­grup­per som de vet er ska­de­li­ge på en el­ler fle­re må­ter. Det er for ek­sem­pel per­fluo­rer­te stof­fer (PFAS-ER) som bru­kes for å gi pro­duk­ter vann- og smuss­av­stø­ten­de egen­ska­per;ved im­preg­ne­ring av teksti­ler, i ma­t­em­bal­la­sje, i gry­ter og i ski­smø­ring.

Stof­fe­ne kan for­år­sa­ke fos­ter­ska­der hos patte­dyr, le­ver­ska­de ved gjen­tatt eks­po­ne­ring samt er mu­li­gens kreft­frem- kal­len­de. Triclo­san er et stoff som har vært brukt i pro­duk­ter som mid­del for å dre­pe bak­te­ri­er el­ler hind­re opp­vekst av bak­te­ri­er i for ek­sem­pel tann­krem, de­odo­ran­ter, kos­me­tikk, hy­giene­pro­duk­ter, bil­voks, ren­gjø­rings­mid­ler, og ma­ling. Stof­fet er gif­tig for or­ga­nis­mer som bak­te­ri­er og al­ger. For­søk har også vist at bru­ken kan for­år­sa­ke at bak­te­ri­er blir re­sis­ten­te.

Å opp­nå enig­het om in­ter­na­sjo­na­le for­bud mot uli­ke miljø­gif­ter tar ofte lang tid. MDG øns­ker å gjø­re noe na­sjo­nalt. Folk bør ikke ut­set­tes for po­ten­si­el­le helse­ska­der fra miljø­gif­ter i på­ven­te av in­ter­na­sjo­nalt re­gel­verk hvis Nor­ge kan ta grep på hjemme­bane. Nor­ge har tid­li­ge­re for­budt pro­duk­ter som på det ak­tu­el­le tids­punk­tet var til­latt i EU. Vi me­ner at re­gje­rin­gen bør gå gjen­nom gift­stof­fe­ne på Miljø­di­rek­to­ra­tets lis­te over prio­ri­ter­te miljø­gif­ter og vur­de­re om det er mu­lig å inn­føre na­sjo­na­le for­bud i på­ven­te av stren­ge­re in­ter­na­sjo­nal re­gu­le­ring.

All den tid po­ten­si­elt ska­de­li­ge pro­duk­ter fort­satt sel­ges i Nor­ge, bør det stå ty­de­lig på pro­duk­tet hva det inne­hol­der. Ved å sik­re for­bru­ker­ne in­for­ma­sjon om miljø­gif­ter i ak­tu­el­le pro­duk­ter, vil for­bru­ke­ren kun­ne vel­ge bort pro­duk­ter med sli­ke stof­fer. Det vil også pres­se pro­du­sen­te­ne til å ut­vik­le ufar­li­ge al­ter­na­ti­ver.

Det er som For­bru­ker­rå­dets un­der­sø­kel­se samt man­ge and­re lik­nen­de un­der­sø­kel­ser vi­ser, all grunn til å fryk­te at det er man­ge pro­duk­ter på mar­ke­det som bry­ter med det re­gel­ver­ket vi alt har. Der­for må det set­tes av mer res­sur­ser til til­syn og kon­troll med det som sel­ges og til ar­beid over­for in­du­stri og han­dels­led­det. I Sve­ri­ge har for ek­sem­pel sli­ke kon­trol­ler av­dek­ket at le­ker, uro­vek­ken­de nok, er en av de vare­grup­pe­ne hvor det of­test av­dek­kes ulov­li­ge meng­der av far­li­ge kje­mi­ka­li­er.

MDG sit­ter ikke på gjer­det og ven­ter. Vi vil ha tryg­ge pro­duk­ter til for­bru­ker­ne nå.

❞ Å opp­nå enig­het om in­ter­na­sjo­na­le for­bud mot uli­ke miljø­gif­ter tar ofte lang tid.

FOTO: NTB SCANPIX

For­bru­ker­rå­det gjen­nom­før­te ny­lig en un­der­sø­kel­se av barne­jak­ker. Re­sul­ta­tet var ned­slå­en­de: 8 av 9 jak­ker had­de så høyt fluor­inn­hold at de fikk stryk­ka­rak­ter, skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.