– Jeg er mye mer enn homo

Kar­s­ten Mar­cus­sen ble kjent over nat­ta for noe han for­søk­te å skju­le i 15 år.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: ELI VAN DER EYNDEN eli.van.der.eynden@fvn.no

Big Dad­dy Kar­s­ten, kal­ler han seg. På fød­sels­at­tes­ten står det Kar­s­ten Mar­cus­sen. Rap­pe­ren fra Aust-ag­der sat­ser for fullt på solo­kar­rie­re, og i mor­gen kveld kan du se og høre han på Vakt­bua.

De­but­al­bu­met kom­mer til vin­te­ren, og blir iføl­ge han selv et svært per­son­lig styk­ke mu­sikk.

– Det blir som en tids­lin­je over de sis­te tre åre­ne i li­vet mitt.

I lø­pet av pe­rio­den har han blitt rus­fri, mis­tet sin mor til ben­margs­kreft, flyt­tet fra Sør­lan­det og stått fram som Nor­ges førs­te åpent ho­mo­fi­le rap­per.

– De sis­te tre åre­ne har vært helt syke. Det har vært de bes­te åre­ne i li­vet mitt, men også de tyngs­te, for­tel­ler han.

HENTET MED SYKEBIL

I no­vem­ber 2016 eks­plo­de­rer Kar­stens Face­bo­ok-pro­fil. Det som i ut­gangs­punk­tet skul­le være en sta­tus om hvor stus­se­lig det er å bru­ke mas­se pen­ger på jobb­klær, blir plut­se­lig noe langt mer. En be­kjent spør om Kar­s­ten i det mins­te har fått med seg en søt jen­te på shop­ping. Han av­kref­ter det, og de­ler at han ikke er så gi­ra på jen­ter på den må­ten. Han mis­ter 13 ven­ner. Får 60 nye venne­fore­spørs­ler. Plut­se­lig rin­ger al­le. NRK. Dags­avi­sen. Et lass av lo­kal­avi­ser. Plut­se­lig vet folk hvem Kar­s­ten fra Aren­dal er, og Nor­ge har fått sin førs­te åpent ho­mo­fi­le rap­per.

– Det var et stort press. Jeg ble jo plut­se­lig kjent for noe jeg had­de for­søkt å skju­le med nebb og klør i fem­ten år.

Det går slag i slag. Etter to uker med in­ten­siv opp­merk­som­het, blir pres­set for stort. Det ver­ker i brys­tet. Kar­s­ten tror det er et hjerte­in­farkt, og am­bu­lan­sen hen­ter han i full hast. Det er ikke hjerte­in­farkt, men han har hatt et al­vor­lig angst­an­fall.

På tross av det­te, be­dy­rer Kar­s­ten av de sis­te syv må­ne­de­ne i all ho­ved­sak har vært bra. Det har hag­let inn støtte­er­klæ­rin­ger fra øst og vest.

– Det vi­ser seg at hip­hop­mil­jø­et er mye mer in­klu­de­ren­de enn jeg trod­de, sier han.

Det har blitt mye opp­merk­som­het om leg­nin­gen. Kan­skje enda mer enn om mu­sik­ken. Kar­s­ten me­ner det er gans­ke upro­ble­ma­tisk.

– Uan­sett er jeg i en bed­re po­si­sjon nå enn det jeg var før. Folk vet hvem jeg er, og man må ta de mu­lig­he­te­ne man får. Men jeg er mye mer enn homo, sier rap­pe­ren.

LETT å Gå På TRYNET

Kar­s­ten og mora flyt­tet til Aren­dal da han var 12 år, etter å ha bodd i Ri­sør og Grim­stad i opp­veks­ten.

– Aren­dal er en tøff li­ten by. Det er en li­ten, hard kjer­ne der det er lett å gå på trynet og vans­ke­lig å rei­se seg.

Han tror opp­veks­ten på Sør­lan­det har pre­get han mye.

– Man blir jo for­met av om­gi­vel­se­ne sine. Mil­jø­et på Sør­lan­det tøf­fet meg gans­ke mye opp, og jeg ble kan­skje litt har­de­re i kan­te­ne enn jeg bur­de blitt. Men det har også gjort at jeg tak­ler ting i li­vet.

I dag har han et am­bi­va­lent for­hold til hjem­byen.

– Jeg els­ker Aren­dal, men jeg ha­ter Aren­dal. Det er mine bes­te ven­ner, men det er også homo­fobi. Det er ga­te­ne jeg voks­te opp i, men det er også ra­sis­me.

Han tror Sør­lan­det har blitt mer to­le­rant, og at det sta­dig blir bed­re. Men det er fort­satt en vei å gå.

– Det hand­ler om å bli opp­lyst og kvit­te seg med fryk­ten for det ukjen­te. Være nys­gjer­rig i ste­det for å hate. I ste­det for å si «Jæv­la homo», spør «Hva er egent­lig greia med homo? Hvor­dan fun­ker det?».

– VANS­KE­LIG å VÆRE SEG SELV

I fjor som­mer flyt­tet Kar­s­ten til Oslo, noe han om­ta­ler som den bes­te av­gjø­rel­sen noen sin­ne. Det er der det er mu­lig­he­ter. Det er her han kan sat­se. En in­vi­ta­sjon til å job­be med pro­du­sent Tom12» ble av­gjø­ren­de.

– Hvis jeg skal kom­me noen vei, kan jeg ikke sit­te på Sør­lan­det. Man må være der ting skjer. Det hand­ler ikke bare om å være flink. Folk må se at du er flink.

Før han flyt­tet til Oslo had­de han hel­ler ikke tenkt å kom­me ut av ska­pet.

– Jeg had­de tenkt å ta med meg det­te i gra­va, sier han.

Men i ho­ved­sta­den kun­ne han gå rundt i gata, mor­gen el­ler kveld, og ikke tref­fe noen kjent­folk. Ano­ny­mi­te­ten gjor­de det en- kle­re å være seg selv.

– Sør­lan­det er bi­bel­bel­tet, det er smått og al­le kjen­ner al­le. Hvis du prø­ver å lig­ge med noen, er det all­tid kom­pi­sen til en be­kjent el­ler on­ke­len til noen. Det er all­tid noen som kan føl­ge et spor.

FOTO: PRESSEFOTO/ANTON SOGGIU

Rap­pe­ren Big Dad­dy Kar­s­ten, mind­re kjent som Kar­s­ten Mar­cus­sen, sto fram som ho­mo­fil i no­vem­ber i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.