Fra gutte­rom­met til et bra de­but­al­bum

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RUNE SLYNGSTAD

POP/FOLK/COUNTRY Sti­an Da­len

«Gutte­rom» Tele­mar­kana Records

SS­ti­an Da­len (28) har det mes­te av det som skal til for å lage lek­re og gode p pop­folk­lå­ter.

Han er født i Ei­kja­bygd da i Bø i Tele­mark. Dia­lek­ten hans er en vik­tig del av sær­pre­get til det­te de­but­al­bu­met. Tid­li­ge­re har han gitt ut mu­sikk med ban­det Ugras, og Sti­an Da­len var også sterkt del­ak­tig på Jon Sol­berg (Ni Liv) sitt solo­al­bum, «Svarte­per». I til­legg til å være san­ger og sang­skri­ver, un­der­vi­ser han and­re ta­len­ter på gi­tar.

Det som gjør at man kan tro på en flott kar­rie­re for Da­len, er at han vi­ser inn­sikt og for­stå­el­se for hvor­dan man la­ger fen­gen­de me­lo­di­er in­nen­for man­ge ut­trykk, og at teks­te­ne både har dyb­de og en fol­ke­lig­het i seg til at lyt­te­ren kan kjen­ne seg igjen både her og der. Hør bare den for­nøye­li­ge «Eg og pus», og den mor­som­me, men li­ke­vel litt tris­te, «Morgo­fugl».

Et nøk­kel­spor er tit­tel­kut­tet som hand­ler om både en gle­de og en skrekk for det gam­le gutte­rom­met, mens «Kom og dans» er en livs­be­ja­en­de låt i den and­re en­den. Her snak­ker vi om spen­stig folkrock. Noen av san­ge­ne lig­ger helt ne­de i form og stil, og Sti­an Da­len mest­rer ba­lan­sen mel­lom det sar­te og det mor­som­me på en ut­mer­ket måte.

Noen av lå­te­ne er ikke gode nok til at Da­len får en fem­mer den­ne gan­gen, men han er jam­men nær­me. Det er liv, ner­ve og hu­mor her, og han er ikke redd for å syn­ge seg ut av kom­fort­so­nen. Det kan glip­pe litt på de høy­es­te par­ti­ene, og der også en del av sjar­men fra gutte­rom­met til voks­ne Sti­an Da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.