Er evan­ge­lie­ne tro­ver­di­ge?

Faedrelandsvennen - - NÆRT - MARGUNN SERIGSTAD DAHLE, Første­lek­tor, NLA Gim­le­kol­len

– Er ikke evan­ge­lie­ne bare for­tel­lin­ger som men­nes­ker har fun­net på? Jo, sva­rer man­ge. Po­pu­lær­kul­tu­ren flom­mer da også over av uli­ke teori­er om Je­sus og på­stan­der om nye kil­der til kunn­skap om ham. Spørs­må­let om evan­ge­lie­nes tro­ver­dig­het er der­for av­gjø­ren­de – også når den fers­ke boka Grill en kris­ten tar opp «Hva er greia med Bi­be­len?».

Man­ge som sva­rer ja på spørs­mål om evan­ge­lie­ne er my­ter, er nok også med i den sto­re grup­pen som sier at hvis de bare fikk be­vis for his­to­ri­en om Je­sus, vil­le de tro på ham.

Men hva slags be­vis kan en for­ven­te, og hvil­ke fin­nes? Vi kan for­ven­te best mu­lig do­ku­men­ta­sjon ut fra an­tik­kens tek­no­lo­gi. Skrift­lig, alt­så. Og den fin­nes! De fire evan­ge­lie­ne er nett­opp sli­ke be­vis, skre­vet 30 – 70 år etter Jesu jorde­liv. De har en ubrutt for­his­to­rie til­ba­ke til Je­sus selv. De for­tel­ler vit­nes­byrd fra navn­git­te øyen­vit­ner og of­fent­li­ge tals­menn for bud­ska­pet. De fire for­fat­ter­ne skri­ver om man­ge av de sam­me hen­del­se­ne, men med uli­ke de­tal­jer. De har ikke sam­kjørt fram­stil­lin­ge­ne, men skri­ver fra hvert sitt per­spek­tiv. Skrif­te­ne de­res ble ko­piert og spredt, og noen av dis­se er fun­net igjen i vår tid.

Evan­ge­lie­ne er utvil­somt de bes­te kil­de­ne om Je­sus. «Vi fulg­te jo ikke klokt ut­tenk­te my­ter», sa Pe­ter – som for­tal­te sin his­to­rie til Mar­kus. Har du lest den?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.