Fakta

Faedrelandsvennen - - TEMA - Kil­de: FOLKEHELSEINSTITUTTET

Barn og over­vekt

● An­de­len barn med over­vekt ser ut til å ha sta­bi­li­sert seg på et høy­ere nivå enn på 1970-tal­let.

● An­de­len unge med over­vekt og fed­me ser ut til å ha økt noe de sis­te åre­ne.

● I dag er i un­der­kant av én av syv gut­ter og én av seks jen­ter i åtte­års­al­de­ren over­vek­ti­ge el­ler har fed­me, hen­holds­vis 13 og 17 pro­sent.

● Tall fra se­sjons­data vi­ser at om lag 23 pro­sent av 17-årin­ger har over­vekt el­ler fed­me.

● Over­vekt og spe­si­elt fed­me øker ri­si­ko­en for type 2 dia­be­tes, hjer­te- og kar­syk­dom­mer og kreft i vok­sen al­der. Spe­si­elt fed­me har også be­tyd­ning for helse og livs­kva­li­tet i bar­ne- og ung­doms­åre­ne.

De­fi­ni­sjo­ner rundt over­vekt og fed­me

● – Fed­me er over­skudd av fett på krop­pen. Å ha en høy fett­pro­sent kan gi ne­ga­ti­ve helse­kon­se­kven­ser, sier fors­ker Silje Steinsbekk

● I ste­det for å måle fett­pro­sent bru­ker vi ofte vekt og høy­de for å be­reg­ne BMI. BMI er et mål på krop­pens «kule­fa­song» el­ler grad av rund­het. Høy fett­pro­sent =høy Bmi=rund kropp.

● BMI reg­nes ut ved at man de­ler en per­sons kropps­vekt på per­sonens høy­de i me­ter opp­høyd i an­nen (kg/m).

● For voks­ne er gren­sen for over­vekt 25 og gren­sen for fed­me 30.

● For­di grad av rund­het end­rer seg i opp­veks­ten (sped­barn er gans­ke run­de, de fles­te er på sitt sma­les­te ved skole­start og blir run­de­re i for­bin­del­se med pu­ber­tet) har man la­get egne kur­ver for barn og unge.

● Ved hjelp av dis­se kan man se hvil­ken BMI som til­sva­rer over­vekt og fed­me hos barn på uli­ke al­ders­trinn (eks gutt 10 år med en BMI på 20 har over­vekt. Har han BMI på 22 har han fed­me).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.