To­barns­mor (33) skal løpe 400 km på fem døgn

– Jeg er nys­gjer­rig på hva jeg er i stand til, sier den enes­te kvin­ne­li­ge del­ta­ke­ren i et av Euro­pas lengs­te eks­trem-ul­tra­løp.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: RUNE STENSLAND rune.stensland@fvn.no

– Med unn­tak av noen få ne­ga­ti­ve kom­men­te­rer om mu­li­ge helse­ska­der, sy­nes folk jeg har en vel­dig kul hobby, sier Øy­unn Byg­stad.

Den Aren­dal­bo­sat­te to­barns­mo­ren gy­ver kom­men­de tirs­dag løs på sin hit­til mest kre­ven­de ut­hol­den­hets­prø­ve. Sam­men med fire nors­ke menn skal hun løpe 400 kilo­me­ter fra Oslo, over Hed­marks­vid­da til mål­gang i Ha­mar. For å få lø­pet god­kjent, må del­ta­ker­ne full­fø­re in­nen søn­dag klok­ka 08. De må til en­hver tid ha åtte-ti kilo med er­næ­ring, sove­pose og an­net ut­styr i sek­ken. På for­hånd har ar­ran­gø­ren skre­vet fyn­dig til hver av dem: «1/5 av dere kan sik­kert full­fø­re».

Det fin­nes fle­re lø­pe­re som øns­ket å del­ta i det­te lø­pet. Men av sik­kerhe ts­mes­si­ge grun­ner og vur­de­ring av helse­ri­si­ko, må lø­per­ne do­ku­men­te­re med en elek­tro­nisk re­sul­tat­lis­te at de har løpt over ett døgn sam­men­hen­gen­de. Hvis en ikke har greid det­te før, kan en ikke del­ta.

– Ut­ford­rin­ger som det­te trig­ger meg. Jeg er ikke i enormt god fy­sisk form, men jeg er vel­dig sta. Og etter de sis­te lø­pe­ne mine har jeg også følt at jeg er god for leng­re dis­tan­ser, sier Byg­stad.

Blant dis­se kan nev­nes Bis­lett 48-ti­mer, der hun i no­vem­ber i fjor løp to­talt 261,5 kilo­me­ter, som ku­riøst nok er den nøy­ak­ti­ge dis­tan­sen fra Oslo til Aren­dal på to døgn helt uten søvn. Hun fikk bronse­plass blant kvin­ne­ne.

For­di krop­pen hen­nes in­stink­tivt var i« over­le­vel­ses mo­dus» både før og etter lø­pet, måtte hun plus­se på yt­ter­li­ge­re et snaut døgn uten søvn. I mai i år gjen­nom­før­te hun sin førs­te «100-mi­ler», da hun i ett strekk løp det 165 kilo­me­ter lan­ge ul­tra­lø­pet Fra So­ria Mo­ria til Ver­dens Ende på 25 ti­mer og 35 mi­nut­ter. Hun var enes­te kvin­ne i ak­sjon, og var me­get godt for­nøyd med å kom­me på 6. plass blant her­re­ne.

– Jeg kjen­ner nes­ten in­gen som er i så godt hu­mør som ul­tra­lø­pe­re. Vi vet også hvor kre­ven­de det er psy­kisk, og er vel­dig opp­tatt av å backe hver­and­re opp, ser Byg­stad.

LIVSKRISE

I et av sine inn­legg til lo­kal­s­por­ten.fvn.no har hun tid­li­ge­re skre­vet at man­ge ul­tra­lø­pe­re har en his­to­rikk som gjør at de tyr til lø­ping over svært lan­ge dis­tan­ser, og at fle­re av lø­per­ne som er vant til å «hol­de ut» her i li­vet, er­fa­rer det som en psy­kisk for­del i lan­ge løp. Da skrev hun også føl­gen­de:

– For en stund til­ba­ke had­de jeg det vondt og opp­lev­de en livskrise som har ut­vik­let seg i fle­re år. Jeg had­de angst, mye sorg og jeg føl­te jeg be­fant meg i en håp­løs si­tua­sjon. Jeg viss­te ikke hvil­ken fot jeg skul­le stå på en gang. Min bed­re halv­del og fa­mi­lie fikk meg på bei­na smått om senn helt til jeg snør­te på meg jogge­sko­ene.

1. juli i år gif­tet de seg, og hun­leg­ger ikke skjul på at ekte­man- nen Magnus An­ton­sen (37) er god å ha før, un­der og etter lø­pe­ne.

– Han blir nes­ten like ut­mat­tet som jeg un­der kon­kur­ran­ser på grunn av lite søvn for å føl­ge med på live stre­am­ing, gps-sig­na­ler el­ler an­net. Vår sønn på åtte år skjøn­ner at mam­ma er glad i å løpe, men kla­rer ikke å ta inn­over seg hvor langt det er snakk om. «Du er gal!» sa han til meg med skrekk­blan­det fryd da jeg for­klar­te at mitt for­ri­ge ul­tra­løp til­svar­te å løpe tur/re­tur Aren­dal-kris­tian­sand og enda litt til.

Byg­stad leg­ger til at hun fort­satt tre­ner med dat­te­ren Syn­ne (4) i trille­vogn:

– Hun er nok egent­lig for stor til det, men det hyg­ge­lig å kun­ne løpe med fa­mi­lie på las­set.

VIK­TI­GE RUTINER

I da­ge­ne før nye lang­løp job­ber hun eks­tra mye med vi­su­ali­se-

ring av løy­pa og å ten­ke på rik­tig måte for å byg­ge men­talt over­skudd. Hun vet at hun kan bli så ut­mat­tet at hun ser sy­ner un­der­veis, og at det da er eks­tra vik­tig å hol­de på ru­ti­ne­ne med å få inn til­stre­ke­lig næ­ring i form av brød­mat, salt mat og elek­tro­lytt­væs­ke. Minst hver fjer­de time bør hun gå på do for å hol­de kon­troll på ny­re­ne, og hver 16. time bør hun få halv­an­nen-to ti­mer med hvi­le/søvn.

– Det blir mye bann­skap og heia­rop til meg selv un­der­veis. Er jeg i føl­ge med and­re, er det so­si­alt så det hol­der, og vi kan snak­ke om det mes­te. Na­tur­opp­le­vel­se­ne står også i kø. Og så er gle­den ved å full­fø­re ube­skri­ve­lig god.

Om hun kom­mer seg gjen­nom Berg­hem Ul­tra 400 km vil hun være førs­te nors­ke kvin­ne som kla­rer den brag­den. Selv om Byg­stad har gjen­nom­ført sta­dig leng­re ul­tra­løp, er det ett hun er skrå- sik­ker på at hun ald­ri vil våge seg på, nem­lig Bark­ley ul­tra­ma­ra­ton i USA på 160 kilo­me­ter. Tids­ram­men er 60 ti­mer, og bare 15 menn har full­ført si­den star­ten i 1986. I fjor kom Ga­ry Rob­bins i mål seks se­kun­der for sent til å kla­re tids­fris­ten. In­gen kvin­ne har kom­met len­ger enn 106 kilo­me­ter.

– Sli­ke tids­krav er for hef­ti­ge for meg, stig­nin­gen i det lø­pet til­sva­rer å løpe opp og ned Mount Eve­rest fem gan­ger. Men jeg har lyst til å fort­set­te med ul­tra­lø­ping til jeg dør, kon­klu­de­rer Øy­unn Byg­stad.

FOTO: OLE ELTVIK/HORNIDAL RUNDT

Aren­dal-bo­sat­te Øy­unn Byg­stad (33) gir seg kom­men­de tirs­dag i kast med Berg­hem Ul­tra 400 km. Her er hun i ak­sjon un­der det 75 kilo­me­ter lan­ge ul­tra­lø­pet Hornidal rundt i 2015.

Slik ser løy­pa ut, den som Øy­unn Byg­stads star­ter på kom­men­de tirs­dag. Star­ten går i Oslo (helt ne­derst på kar­tet). Der­fra skal de løpe for­bi Eids­voll, over de­ler av Hed­marks­vid­da, før de snur og lø­per til­ba­ke over vid­da før mål­gang på Ha­mar. Der må lø­per­ne være i mål in­nen søn­dag mor­gen kl. 08.00.

FOTO: PRIVAT

Byg­stads løpe­sko etter en helt van­lig tre­nings­tur.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.