Bru­ker Triquart som opp­kjø­ring til ny iron­man

Faedrelandsvennen - - SPORT - RUNE STENSLAND

Aren­da­lit­ten Sondre Ris­dal Sol­heim (26) har som sitt størs­te mål å kom­me til iron­man-vm. I hel­ga del­tar han i tre Triquart­kon­kur­ran­ser for å få best mu­lig grunn­lag.

– Jeg hå­per jeg blir godt nok trent til å inn­fri Vm-må­let, sier Sol­heim.

Etter å ha gjen­nom­ført tre ful­le iron­man-kon­kur­ran­ser hit­til (3,86 km svøm­ming, 180,25 km syk­ling og 42,16 km lø­ping) har ut­øve­ren fra Kris­tian­sand Triathlon/team Smart Fish Fuji blin­ket ut Iron­man Kø­ben­havn 20. au­gust som sin kom­men­de eks­trem-styrke­prø­ve. Kom­men­de helg skal bru­ker han Triquart i Kris­tian­sand nær­mest som mengde­tre­ning, og skal kon­kur­re­re i aqua­thlon fre­dag, swim­run lør­dag og den lan­ge Nm-dis­tan­sen søn­dag.

– Jeg har ikke satt meg noen re­sul­tat­mål, og hå­per bare å gjø­re det så godt som mu­lig, sier han.

Etter å ha trent me­get godt i vin­ter bik­ket det over i «for mye, for fort, for hardt» etter det som før­te til et stress­brudd i hof­ta. Sol­heim er der­for ikke i topp­slag ennå, selv om han slo til med en fin tredje­plass i Ho­ve Tri i juni. Med tan­ke på at han sat­ser mer og mer på de lengs­te dis­tan­se­ne, er NM­løy­pa i Kris­tian­sand, med 1500 me­ter svøm­ming, 40 kilo­me­ter syk­ling og 10 kilo­me­ter lø­ping, nær­mest for sprint å reg­ne. Sol­heims pers på en full iron­man er ni ti­mer og ni mi­nut­ter, og han hå­per å kla­re om­trent det sam­me i Kø­ben­havn.

Han er blant rundt 660 del­ta­ke­re som fore­lø­pig er på­meldt til en el­ler fle­re av de man­ge kon­kur­ran­se­ne i hel­gas Triquart. Stevne­le­der Fred Art­hur As­dal er godt for­nøyd med at det blir den tred­je stra­ke del­ta­ker­re­kor­den si­den star­ten i 2015.

– Vi gle­der oss også over at været ser ut til å bli fint og sat­ser på folke­fest og best ga­mes ever, sier As­dal.

Triquart er lan­dets fjer­de størs­te triat­lo­n­ar­ran­ge­ment bak Oslo Triat­lon (rundt 1200 del­ta­ke­re nå i sitt 35. år), Iron­man Hauge­sund (nær 1200 del­ta­ke­re i sitt 6. år) og Ho­ve Tri (850 del­ta­ke­re i sitt 9. år). Rundt 200 funk­sjo­næ­rer er i sving søn­dag og årets bud­sjett er re­kord­sto­re 1,3 mil­lio­ner kro­ner. Mens Triquart gikk over én dag i 2015, ble 2016 året som be­vis­te at et tre­da­gers ar­ran­ge­ment ser ut til å være kom­met for å bli.

– Ni­vå­et på de bes­te nors­ke ut­øver­ne er bra. Blant de lo­ka­le ut­øver­ne kan en kar som Andreas M. Pe­der­sen ta sik­te på topp fem i NM, mens Sondre Ris­dal Sol­heim kan kla­re topp ti, me­ner As­dal.

Med unn­tak av Kris­ti­an Blum­men­felt og Gus­tav Iden, som er på World Triathlon Se­ries i Ca­na­da, er de bes­te nors­ke ut­øver­ne sam­let i Kris­tian­sand den­ne hel­ga.

FOTO: PRIVAT

Sondre Ris­dal Sol­heim skal i ak­sjon i aqua­thlon, swim­run og den lan­ge Nm-løy­pa i hel­gas Triquart.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.