Har sto­re am­bi­sjo­ner: – Øns­ker å bli uten­lands­proff

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HEN­RIK GILL hen­rik.gill@fvn.no

Ad­nan Had­zic (18) me­ner han er god nok til å kun­ne spil­le seg inn i klub­bens første­el­le­ver, og tror at Start er den per­fek­te klub­ben å ut­vik­le seg i.

I for­ri­ge uke ble Ad­nan Had­zic klar for Start, og sig­ner­te kon­trakt med klub­ben som strek­ker seg ut 2020-se­son­gen. Ons­dag had­de han sin førs­te tre­ning sam­men med sitt nye lag, der han fikk et godt inn­trykk av sine lag­ka­me­ra­ter.

– Jeg ble tatt vel­dig godt imot, og er al­le­re­de blitt kjent med man­ge av gut­ta. Det er in­gen av dem som er noe sje­ner­te, og det er ikke jeg hel­ler, så det pas­ser meg vel­dig fint. Jeg had­de en god førs­te tre­ning, sier Had­zic.

Han for­tel­ler at det er en stor for­skjell på tre­nings­hver­da­gen i for­hold til gam­le­klub­ben ØrnHor­ten, som lig­ger i 3. di­vi­sjon.

– Det er et mye høy­ere nivå her i Start. Jeg tror jeg kan ut­vik­le meg mer her, etter­som tre­nings­hver­da­gen er så god. Det er på tre­ning den har­de job­ben star­ter, og jeg gle­der meg til det som skal skje frem­over, sier midt­bane­spil­le­ren.

– GOD NOK TIL å TA NI­VÅ­ET

Had­zic’ tid­li­ge­re tre­ner i ØrnHor­ten, Kjell André Thu, me­ner Start har gjort et godt kjøp.

– Jeg er over­be­vist om at Ad­nan er god nok til å spil­le i 1. di­vi­sjon. Jeg tror han kan spil­le seg inn på la­get al­le­re­de i lø­pet av den­ne se­son­gen. Men det hand­ler om å få til­lit av tre­ne­ren, i til­legg til å unn­gå ska­der, me­ner Thu.

Thu tren­te Had­zic i to år på Ørn-hor­ten, før 18-årin­gen valg­te å sig­ne­re for Start. Han for­tel­ler hvor­for ung­gut­ten er en så spen­nen­de spil­ler.

– Ad­nan er en kom­plett midt­bane­spil­ler. Styr­ke­ne hans lig­ger helt klar på det fy­sis­ke. Han er stor og sterk i du­el­le­ne, og har i til­legg en god venstre­fot. Men han har også bra fre­kvens i bei­na og et godt driv med bal­len. Det­te ut­gjør en vel­dig spen­nen­de kom­bi­na­sjon, me­ner Thu.

Ho­ved­per­sonen tror også selv at han er god nok til å ta ni­vå­et i Start.

– Først og fremst vil jeg ut­vik­le meg mest mu­lig som fot­ball­spil­ler. Jeg me­ner at jeg er god nok til å ta ni­vå­et. Hvis alt går bra hå­per jeg på å bli en fast in­ven­tar i star­telle­ve­ren. Jeg vil hjel­pe la­get med å nå am­bi­sjo­ne­ne om di­rek­te opp­rykk til elite­se­ri­en, for­kla­rer Had­zic.

DRØMMER OM SPILL I UTLANDET

Had­zic leg­ger ikke skjul på at han har sto­re am­bi­sjo­ner som fot­ball­spil­ler, og øns­ker etter hvert å spil­le i utlandet, om alt går etter pla­nen.

– Jeg øns­ker å bli en kom­plett fot­ball­spil­ler, og må­let mitt er å bli uten­lands­proff. Da tror jeg det er bra å ut­vik­le meg i Start, og even­tu­elt bru­ke det som et spring­brett ut, for­kla­rer han. – Hva er den sto­re drøm­men? – Det er helt klart å spil­le for Man­ches­ter Uni­ted, som er fa­vo­ritt­la­get mitt, sva­rer Had­zic og smi­ler.

SKRYT AV LANDSLAGSSJEFEN

Had­zic, som har bos­nis­ke for­eld­re, fikk sin de­but på Nor­ges G18lands­lag i mars. Si­den det har han ruk­ket å få fem kam­per med flag­get på brys­tet, og har en sen­tral rol­le i la­get.

– Ad­nan har im­po­nert i de kam­pe­ne han har spilt, og er en vik­tig spil­ler for la­get. Han vil nok være med vi­de­re på G19-lands­la­get, sier lands­lags­tre­ner Pål Ar­ne Jo­han­sen, som har an­svar for både G18 og G19-lands­la­ge­ne til Nor­ge.

Jo­han­sen tror at Had­zic har det som skal til for å kun­ne ta ste­get ut av Nor­ge, hvis han fort­set­ter ut­vik­lin­gen.

– Ad­nan har et godt ut­gangs­punkt for å kun­ne bli uten­lands­proff i frem­ti­den. Han har egen­ska­pe­ne både som spil­ler og men­talt, der han er uredd og rett på sak. Han har en god miks av det nors­ke og det bal­kans­ke. Men det hand­ler om å være tål­mo­dig. Jeg sy­nes over­gan­gen til Start er et fint steg vi­de­re på vei­en, for han er god nok til å spil­le i 1. di­vi­sjon, me­ner lands­lags­tre­ne­ren.

FOTO: HEN­RIK GILL

Ad­nan Had­zic (18) had­de sin førs­te tre­ning med Start på Kris­tian­sand Sta­dion ons­dag.

FOTO: ERIK GUSTERUD

Ad­nan Had­zic har fem kam­per for det nors­ke G18-lands­la­get. Her av­bil­det fra en kamp mot Ja­pan i juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.