Kaos i Sve­ri­ge

Den svens­ke It-skan­da­len kan kos­te So­sial­de­mo­kra­te­ne mak­ten. Men den bor­ger­li­ge blok­ken ri­si­ke­rer li­ke­vel å bli den sto­re ta­pe­ren.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Hvis de bor­ger­li­ge over­tar mak­ten, vil de stå foran en vans­ke­lig tid.

Det er po­li­tisk unn­taks­til­stand i Sve­ri­ge. I dag vet in­gen hva som blir ut­fal­let av det som nå nær­mest ser ut som en ulø­se­lig kri­se.

Grun­nen er skan­da­len

der Trans­port­til­sy­net i 2015 sat­te ut drif­ten av sine It-sys­te­mer til IBM i Ir­land. For å over­hol­de en tids­frist, god­kjen­te til­sy­nets topp­sjef at det kun­ne gjø­res unn­tak fra lo­ven om data­sik­ker­het. Der­med fikk andre­lands­bor­ge­re, uten sik­ker­hets­kla­re­ring, til­gang til føl­som­me data. Svært sen­si­ti­ve mi­li­tæ­re opp­lys­nin­ger kan ha kom­met på av­veie, blant an­net re­gist­re som av­slø­rer iden­ti­te­ten til svens­ke ja­ger­fly­pi­lo­ter, per­soner i et hem­me­lig­po­liti­re­gis­ter o gi et vitne­be­skyt­tel­ses­prog ram. I til­legg­ha­ren tid­li­ge­re It-med­ar­bei­der i Ir­land opp­lyst at de fikk til­gang til trans­port­pla­ner for kjerne­fy­sisk ma­te­ria­le.

De fire bor­ger­li­ge sam­ar­beids­par­ti­ene vars­let tid­li­ge­re i uka mis­til­lits­for­slag mot tre stats­rå­der; in­fra­struk­tur­mi­nis­te­ren, in­nen­riks­mi­nis­te­ren og for­svars­mi­nis­te­ren. Da­gen etter for­lot de to først­nevn­te stats­rå­de­ne sine pos­ter. Men den bor­ger­li­ge blok­ken kre­ver fort­satt at også for­svars­mi­nis­te­ren må fjer­nes. Det vil ikke stats­mi­nis­ter Ste­fan Löf­ven ak­sep­te­re. Fore­lø­pig ser det ut til at han vil set­te hardt mot hardt, i håp om at de bor­ger­li­ge par­ti­ene bøy­er av. Og fre­dag kom en me­nings­må­ling som vi­ser at han har støt­te fra et fler­tall i den svens­ke be­folk­nin­gen, som me­ner at for­svars­mi­nis­te­ren ikke bør fjer­nes.

Stats­mi­nis­ter Löf­ven kan også spil­le høyt i for­viss­ning om at de bor­ger­li­ge par­ti­ene vil trenge­støt­te fra det høyre­po­pu­lis­tis­ke par­ti­et Sve­ri­ge de­mo­kra­te­ne( S D ). Det k ande få til å fel­le re­gje­rin­gen, men hva som even­tu­elt vi­de­re vil skje, er høyst uklart. De fire bor­ger­li­ge sam­ar­beids­par­ti­ene har svært u like­hold­nin­ger ti lSD, som nå støt­tes av hver fem­te­vel­ger. Høy­re-par­ti­et Mo­de­ra­te­ne vil aten bor­ger­lig re­gje­ring må kunne­for­hand­le med S Dom kon­kre­te sa­ker, de and­re bor­ger­li­ge par­ti­ene vil ikke. I til­legg har opp­slut­nin­gen om Mo­de­ra­te­ne rast på må­lin­ge­ne, fra 25 til 15 pro­sent. Det har svek­ket parti­le­der - og even­tu­ell stats­mi­nis­ter - An­na Kin­berg Ba­tra.

Hvis de bor­ger­li­ge over­tar mak­ten, vil de stå foran en vans­ke­lig tid.

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löf­ven un­der en presse­kon­fe­ran­se i Stockholm tid­li­ge­re den­ne uka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.