– Bes­te par­ke­rings­hu­set i byen

Folk er vel­dig for­nøyd med fa­si­li­te­te­ne etter en uke med gra­tis par­ke­ring un­der tor­vet. Fra nå av tas det be­talt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ER­LEND IVER­SEN SKARSHOLT er­lend.iver­sen.skarsholt@fvn.no

– Kjempe­fint. Vel­dig over­sikt­lig, og godt med lys. Lett å fin­ne fram og uten tvil det bes­te par­ke­rings­hu­set i byen. Slik ly­der dom­men til venn­in­ne­ne He­ge Mang­seth og Caroline Ja­cob­sen.

De har for førs­te gang tatt tu­ren inn i det nye par­ke­rings­hu­set. Mang­seth bor i Ven­ne­sla, mens Ja­cob­sen bor i Oslo.

– Det­te var jo nes­ten som å kom­me til ho­ved­sta­den, og det me­ner jeg som po­si­tivt, ler Ja­cob­sen.

– I Ven­ne­sla har vi jo ikke par­ke­rings­hus en gang, sky­ter Mang­seth inn.

– SEKS TOMLER OPP

Mens mu­sik­ken spil­les ut over an­leg­get, kom­mer det sta­dig bi­ler su­sen­de inn som skal par­ke­re.

Rundt halv­par­ten av plas­se­ne er le­di­ge da vi tok tu­ren inn­om tirs­dag kveld. Tormod Løn­ne­rød var en av dem som be­nyt­tet seg av par­ke­rin­gen for førs­te gang.

– Helt su­ve­rent. Seks tomler opp. Kvad­ra­tu­ren har også blitt mye hyg­ge­li­ge­re å gå i nå som det er mind­re bi­ler der, sier han.

IKKE HELT FOR­NØYD

Ann Osa­land par­ker­te også for førs­te gang un­der Tor­vet, men var ikke like im­po­nert.

– Det var vans­ke­lig å fin­ne vei­en ut. Man­ge av ut­gan­ge­ne var stengt. Jeg måtte helt i bun­nen for å gå ut til Fest­nings­gata.

– Jeg bruk­te det i kveld for­di det var gra­tis, men jeg kom­mer nok til å fort­set­te å bru­ke San­dens, sier Osa­land.

Men når det skal være sagt, var hun strå­len­de for­nøyd med mer- kin­gen.

– Ja, vel­dig lett å na­vi­ge­re seg rundt her in­ne. For meg som ser litt dår­lig, var det vel­dig bra at trap­pe­ne også var mer­ket godt. Det­te er ikke ak­ku­rat noen lik­kjel­ler, sier hun hum­ren­de.

GODE TIL­BAKE­MEL­DIN­GER

Dag­lig leder i Torv­par­ke­ring AS, Jon Bjør­gum, sier til­bake­mel­din­ge­ne har vært svært gode.

– Be­leg­get har også vært bra og kan­skje bed­re enn for­ven­tet. Både tu­ris­ter og kris­tian­san­de­re har tatt i bruk an­leg­get de førs­te da­ge­ne.

Men etter en uke med gra­tis par­ke­ring, blir det tatt be­talt fra fre­dag.

– Så får vi se om det end­rer noe på in­ter­es­sen, sier Bjør­gum, som kan for­tel­le at det fram til ons­dag mor­gen har blitt re­gist­rert 8.500 bi­ler in­ne i an­leg­get.

Vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen (KRF) har al­le­re­de tes­tet det ut.

– For det førs­te sy­nes jeg det ble or­dent­lig flott. Enda fi­ne­re enn jeg had­de trodd, både inn­ven­dig og ut­ven­dig. Nå som det også er tet­ta igjen på top­pen, så kan man jo ikke se inn i det hel­ler. Jeg tror folk i etter­tid vil døm­me det­te po­si­tivt, for­kla­rer Kris­ti­an­sen.

Halvor Fjer­mer­os i par­ti­et Rødt har vært imot byg­gin­gen av par­ke­rings­hu­set helt si­den det ble et tema. Han har slet­tes ikke end­ret me­ning.

– Det­te er ut­fal­let av et knapt fler­tall i by­sty­ret, og rygg­dek­nin­gen for den po­li­tis­ke pro­ses­sen som har blitt ført, er svært svak.

– Jeg har ikke noe be­hov for å par­ke­re der. Men min mot­stand mot par­ke­rings­hu­set hand­ler ikke om selve hu­set, og hvor­dan det ser ut.

Han me­ner par­ke­rings­hu­set ikke vil bety mye for Kris­tian­sands by­ut­vik­ling slik til­hen­ger­ne av det me­ner.

– Vi kun­ne fint klart oss uten. Men vi kan ikke fyl­le det igjen hel­ler. Det lig­ger nå der, på­pe­ker Fjer­mer­os.

– NOE AN­NET ENN BER­GEN

Fa­mi­li­en Brek­ke fra Ber­gen er på fe­rie i Kris­tian­sand for å ta tu­ren til Dyre­par­ken. De kan for­tel­le at det­te var noe an­net enn det de er vant med i hjem­byen.

– Det­te var noe an­net enn Ber­gen sen­trum, og så nytt og «fresht» det er, sier Anders Da­ni­el Brek­ke.

– Vi har par­ke­rings­hus i Ber­gen også, men det­te var vir­ke­lig breit og fint. Og vel­dig lett å kjø­re inn i fra E 18, sier Ar­ne Brek­ke.

BARE én INNKJØRSEL

Selv om venn­in­ne­ne He­ge Mang­seth og Caroline Ja­cob­sen er kla­re på at det er by­ens bes­te par­ke­rings­hus, er det noe de vil­le for­bed­ret.

– Hvis jeg skul­le ut­set­te på en ting, måtte det være at det kun er én innkjørsel. Der­som man kom­mer fra den ene si­den må man bort i rund­kjø­rin­gen, men det har jo egent­lig in­gen­ting å si, av­slut­ter venn­in­ne­ne, før de tus­ler ned mot Fiske­bryg­ga.

AL­LE FOTO: ER­LEND IVER­SEN SKARSHOLT

He­ge Mang­seth (29) og venn­in­nen Caroline Ja­cob­sen (29) par­ker­te i par­ke­rings­hu­set un­der Tor­vet for førs­te gang tirs­dag. De var strå­len­de fornøyde med hvor­dan det had­de blitt.

Ann Osa­land (53) kom­mer her inn i par­ke­rings­hu­set igjen etter å ha hand­let på San­dens.

Fa­mi­li­en Brek­ke er i Kris­tian­sand på fe­rie. F.v.: Anders Da­ni­el Brek­ke (30), Elias Brek­ke (4), Ar­ne Brek­ke (60), Filip Brek­ke (1), Sti­ne Mar­øy (30) og Jor­unn Brek­ke (57).

Da vi tok tu­ren inn på tirs­dag kveld, var over halv­par­ten av par­ke­rings­plas­se­ne le­di­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.