Fyl­kes­man­nen vars­ler til­syn med barne­ver­net

Fre­dag ga Fyl­kes­man­nen i Aust- og Vest-ag­der munt­lig be­skjed til Kris­tian­sand kom­mu­ne om at de øns­ker en rede­gjø­rel­se om barne­ver­nets in­volve­ring rundt den 15 år gam­le jen­ta som er sik­tet for drap og draps­for­søk.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: FRANK MERSLAND frank.mersland@fvn.no

– Vi har vars­let Kris­tian­sand kom­mu­ne om at vi kom­mer til å be om en rede­gjø­rel­se rundt barne­ver­nets ar­beid med den 15 år gam­le jen­ta. Når vi ber om en rede­gjø­rel­se så er det i prin­sip­pet inn­led­nin­gen på en til­syns­sak, sier fun­ge­ren­de fyl­kes­mann i Aust- og Vest-ag­der, Britt Møll Abra­ham­sen.

Når Fyl­kes­man­nen fø­rer til­syn med barn­ver­net er det for å sjek­ke at lo­ver og reg­ler blir fulgt.

– Det vur­de­res også å gjen­nom­føre et til­syn i for­bin­del­se med helse­til­bu­det som er gitt til 15-årin­gen. Det kan være for­nuf­tig å vur­de­re ar­bei­det som helse­tje­nes­te­ne og barne­ver­net har gjort un­der ett, sier Abra­ham­sen.

– BRA MED TIL­SYN

Kon­sti­tu­ert opp­vekst­di­rek­tør i Kris­tian­sand kom­mu­ne, Svein Ove Ue­land, be­kref­ter at kom­mu­nen har mot­tatt en munt­lig hen­ven­del­se fra Fyl­kes­man­nen om å rede­gjø­re for barne­ver­nets inn­sats rundt 15-årin­gen.

– Jeg me­ner det er vel­dig bra der­som Fyl­kes­man­nen vel­ger å gjen­nom­føre et hen­del­ses­ba­sert til­syn med barne­ver­net i kom­mu­nen, sier Ue­land.

Opp­vekst­di­rek­tø­ren er godt kjent med his­to­rik­ken til 15-årin­gen som nå er sik­tet for drap og draps­for­søk.

– Jeg ble for­tvi­let og lei meg da skjøn­te hva som had­de skjedd. Lei meg på veg­ne av of­re­ne og de på­rø­ren­de til of­re­ne og den sik­te­de jen­ta. Det som skjed­de på ons­dag var et sce­na­rio som in­gen så for seg, sier Ue­land.

– Er du kjent med at 15-årin­gen skal ha opp­trådt tru­en­de tid­li­ge­re?

– Jeg er kjent med et for­hold hvor hun skal ha opp­trådt tru­en­de over­for an­sat­te ved en in­sti­tu­sjon som hun var på ved et tid­li­ge­re tids­punkt. Det skal også ha vært en an­led­ning rundt påske hvor po­li­ti­et skal ha bi­stått an­sat­te ved en in­sti­tu­sjon hun var knyt­tet til. Den sis­te ti­den har det vært stil­le rundt 15-årin­gen, sier Ue­land.

Syke­hus­di­rek­tør Jan Ro­ger Ol- sen sa tors­dag til Fædre­lands­ven­nen at man ikke ikke har sett at hun kun­ne begå vold mot and­re.

Fædre­lands­ven­nen skrev i april om hvil­ke ut­ford­rin­ger po­li­ti, barne­vern og helse­ve­se­net opp­lev­de i ar­bei­det med unge men­nes­ker som had­de psy­kis­ke ut­ford­rin­ger.

BARNE­MI­NIS­TE­REN

Da­gen etter at barne­mi­nis­ter Solveig Hor­ne (Frp) in­vi­ter­te til inn­spill om for­bed­rin­ger i det­te ar­bei­det, tok Kris­tian­sand kom­mu­ne kon­takt med Hor­ne.

– En de­le­ga­sjon med re­pre­sen­tan­ter fra kom­mu­ne og helse­ve­se­net møt­te Hor­ne i Oslo. Der ble his­to­rik­ken til 15-årin­gen brukt som et ek­sem­pel på hvil­ke ut­ford­rin­ger vi står over­for, sier Ue­land.

Kris­tian­sand kom­mu­ne har mot­tatt hen­ven­del­ser fra men­nes­ker som var vit­ne til hand­lin­ge­ne som ut­spant seg på Sør­lands­sen­te­ret ons­dag etter­mid­dag.

– Det er blant an­net barn som har sett for­fer­de­li­ge ting. For­eld­re har vært i kon­takt med kom­mu­nen slik at bar­na skal få snak­ket om det­te på en or­dent­lig måte. I til­legg har vi vært i kon­takt med på­rø­ren­de til beg­ge of­re­ne og 15-årin­gen som er sik­tet, sier vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen.

Kom­mu­nens krise­team har ved to an­led­nin­ger be­søkt an­sat­te ved Sør­lands­sen­te­ret. Det er be­ram­met et nytt møte med de an­sat­te tirs­dag kom­men­de uke.

– Pri­mær­be­ho­vet vårt nå er å gi krise­hjelp til dem som tren­ger det. Der­for har vi også opp­ret­tet to kom­mu­na­le krise­te­le­fo­ner som kan rin­ges. Num­re­ne står opp­ført på kom­mu­nens hjemme­si­der sier Kris­ti­an­sen.

FOTO: JACOB BUCHARD

Kris­tian­sand kom­mu­ne møt­tes fre­dag etter­mid­dag for å gjø­re opp sta­tus for krise­ar­bei­det rundt draps­sa­ken på Sør­lands­sen­te­ret. Fra venst­re Jan­ne Brun­borg, Pet­ter Stran­ger, kon­sti­tu­ert opp­vekst­di­rek­tør Svein Ove Ue­land og vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen (sit­ten­de foran).

FOTO: JACOB BUCHARD

Kon­sti­tu­ert opp­vekst­di­rek­tør i Kris­tian­sand kom­mu­ne, Svein Ove Ue­land, num­mer to fra venst­re, er kjent med at 15-årin­gen skal ha tru­et barne­verns­an­sat­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.