– Pro­blem av na­sjo­nal ka­rak­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CONNIE BENTZRUD connie.bentzrud@fvn.no

Syke­hus­di­rek­tør Jan Ro­ger Ol­sen me­ner det ikke er be­gått al­vor­li­ge feil fra syke­hu­sets side i be­hand­lin­gen av den nå draps­sik­te­de 15-årin­gen. Sam­ti­dig sier han at han vil ta kon­takt med sty­ret i Helse Sør­øst for å av­ver­ge nye sli­ke hand­lin­ger.

Ol­sen av­vi­ser fore­lø­pig kri­tik­ken mot syke­hu­set fra jen­ta, men vil li­ke­vel nok en gang gå gjen­nom al­le de­ler av sa­ken in­ternt.

– Vi skal nå gå gjen­nom alt vi har gjort. Det er jo en uak­sep­ta­bel si­tua­sjon, så det vi må sik­re oss er at sli­ke ting ikke skjer igjen.

Syke­hus­di­rek­tø­ren ven­ter ikke på en even­tu­ell grans­king av sa­ken i Helse­til­sy­net, men øns­ker al­le­re­de nå å ta opp pro­ble­ma­tik­ken med Helse Sør­øst.

– Jeg vil ta ini­tia­tiv over­for sty­ret i Helse Sør­øst, i sam­spill med kom­mu­nen, for å av­ver­ge nye sli­ke hand­lin­ger. Det­te er jo and­re gang på seks må­ne­der at vi har en slik hen­del­se her i Kris­tian­sand, men det­te an­går jo ikke bare Sør­lan­det. Det­te er et pro­blem av na­sjo­nal ka­rak­ter, sier Ol­sen.

– Det­te er jo bare fryk­te­lig tra­gisk, sier han.

– LE­GE­NE BUR­DE SETT

Den 15 år gam­le draps­sik­te­de jen­ta har gjen­tat­te gan­ger tru­et med å hop­pe fra Varodd­brua i Kris­tian­sand.

I et blogg­inn­legg tid­li­ge­re i år skrev hun at hun har for­søkt å ta sitt eget liv fle­re gan­ger, og hun kri­ti­se­rer helse­ve­se­net for de­ler av be­hand­lin­gen hun har fått:

«Jeg var en stor fare for meg selv, noe le­ge­ne bur­de ha sett.» Hun skri­ver også:

«Jeg har vært en sving­dørs­pa­si­ent i psy­kia­tri­en, og jeg har hatt man­ge akut­te, kor­te inn­leg­gel­ser.»

Om de gjen­tat­te trus­le­ne om å hop­pe fra Varodd­brua skri­ver jen­ta at de har vært et for­tvi­let rop om hjelp:

«Jeg har vist min frust­ra­sjon, for­tvi­lel­se, og trist­het med al­vor­li­ge, dras­tis­ke hand­lin­ger. Jeg viss­te ikke selv hva jeg vil­le, el­ler hva som kun­ne hjel­pe meg. Jeg viss­te bare at noen måtte gjø­re noe. Jeg vil­le få i gang en var­sel­lam­pe hos noen. Et var­sel om at noe er i ferd med å skje.»

KAN BLI GRANSK­NING

Sta­tens helse­til­syn vil i be­gyn­nel­sen av nes­te uke av­gjø­re om Sør­lan­det syke­hus skal grans­kes for hva som er gjort for 15-årin­gen.

Det er Sør­lan­det syke­hus som selv har vars­let Sta­tens helse­til­syn, noe de er på­lagt å gjø­re etter lov om helse­per­so­nell.

– De har selv meldt fra til Sta­tens helse­til­syn for­di 15-årin­gen var inn­lagt på Sør­lan­det syke­hus for en tid til­ba­ke si­den, sier as­sis­te­ren­de fyl­kes­lege i Aust- og VestAg­der, Aud Gar­mann Aske­vold.

Hun un­der­stre­ker at det er Sta­tens helse­til­syn som av­gjør om det blir en grans­king, etter at sa­kens do­ku­men­ter er inn­hen­tet og drøf­tet.

– VANS­KE­LIG OPP­VEKST

Jen­ta be­skri­ver i blogg­inn­leg­get en vans­ke­lig opp­vekst, og me­ner selv hun er sterkt trau­ma­ti­sert etter opp­le­vel­ser i barn­dom­men:

«Jeg har hatt en lang, tung de­pre­sjon. Selve kjer­nen til det­te pro­ble­met er jo inn­ly­sen­de, jeg har opp­levd sto­re be­last­nin­ger.»

– REGELMESSIG KON­TAKT

Fre­dag fast­hol­der Jan-ro­ger Ol­sen sier at all gjen­nom­gang av sa­ken så langt, ikke av­slø­rer noen åpen­ba­re feil i be­hand­lin­gen jen­ta har mot­tatt på Sør­lan­det syke­hus.

– Hun har vært i regelmessig kon­takt med blant an­net barne­og ung­doms­psy­kia­tri­en gjen­nom fle­re år, og jeg me­ner de vur­de­rin­ger vi har gjort i sam­ar­beid med Kris­tian­sand kom­mu­ne ikke av­slø­rer al­vor­lig svikt.

ARKIVFOTO: STEINAR VINDSLAND

Syke­hus­di­rek­tør ved Sør­lan­det syke­hus, Jan Ro­ger Ol­sen kan ikke se at det er be­gått al­vor­li­ge feil i vur­de­rin­ge­ne av den nå draps­sik­te­de 15-årin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.