– Vondt når slikt skjer der man skal være trygg

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ROALD ANKERSEN

– Det er tøft og vondt når slikt skjer der man van­lig­vis er trygg, sier May Britt Pe­der­sen som job­ber i bu­tik­ken der Ma­rie Sku­land job­bet.

Mens Coop Obs på Sør­lands­sen­te­ret holdt stengt hele tors­dag, valg­te de å åpne til van­lig tid fre­dag. Det ble en tung ar­beids­dag.

– Jeg har vært skjel­ven og be­kym­ret for de som var på jobb. Det­te skal jo ikke være hver­da­gen før, sier May Britt Pe­der­sen.

Hun var ikke på jobb ons­dag kveld da Ma­rie Sku­land bru­talt og tra­gisk ble drept på jobb. En kun­de ble også kniv­stuk­ket.

– Ma­rie be­gyn­te her i som­mer, men det var fle­re som kjen­te hen­ne godt. Hun var en blid og om­gjen­ge­lig jen­te som kom godt i kon­takt med al­le, sier Pe­der­sen.

VARS­LET VED MID­NATT

Sam­men med le­del­sen møt­te Pe­der­sen Fædre­lands­ven­nen fre­dag for­mid­dag. De for­tal­te om noen fryk­te­lig da­ger.

As­sis­te­ren­de vare­hus­sjef Roald Ham­re bor nær­mest av dem i le­del­sen, og dro først ut til for­ret­nin­gen etter hen­del­sen ons­dag etter­mid­dag.

– Vi steng­te bu­tik­ken umid­del­bart. Da had­de al­le­re­de noen an­sat­te tatt godt tak slik at al­le sto sam­let da jeg kom, sier Ham­re. Se­ne­re sam­let de seg på ka­fe­en for en umid­del­bar prat.

Al­le de 112 an­sat­te ble vars­let først om kniv­stik­kin­gen ved 22-ti­den ons­dag kveld. To ti­mer se­ne­re send­te le­del­sen ut mel­ding om at hun var om­kom­met.

Klok­ken 10.00 var det møte med po­li­ti­et og kom­mu­nens krise­team i for­ret­nin­gen.

– Vi fant fort ut at det ikke var rik­tig å hol­de åpent den da­gen, sier re­gion­di­rek­tør Kay Ar­ne Ne­d­re­jord.

TEN­KER På PÅ­RØ­REN­DE

Da­gen etter had­de de også mu­lig­het for sam­ta­ler. I til­legg var det en syke­plei­er til­gjen­ge­lig hvis noen treng­te å pra­te og en syn­lig vek­ter på plass hele ti­den. Et nytt møte med krise­team­et er be­ram­met i nes­te uke.

– Nå går tan­ke­ne våre til de på­rø­ren­de, både til Ma­rie og til den and­re som ble kniv­stuk­ket, sier To­re Klov­ning, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Coop Sør­vest.

FOTO: ROALD ANKERSEN

To­re Klov­ning, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Coop Sør­vest (fra venst­re), as­sis­te­ren­de vare­hus­sjef Roald Ham­re og re­gion­di­rek­tør Kay Ar­ne Ne­d­re­jord i for­ret­nin­gen fre­dag for­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.