Mo­di­ge si­vi­le får ros av pol

Mens den draps­sik­te­de fek­tet mot dem med en stor kniv holdt to si­vil­per­soner 15-årin­gen i sjakk. De får ros av po­li­ti­et.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Jen­ta er sik­tet for drap på som­mer­vi­kar Ma­rie Sku­land (17) og draps­for­søk på en kvin­ne­lig kun­de (23) in­ne på Coop Obs ons­dag kveld.

Etter hen­del­sen be­ve­get kvin­nen seg ut av bu­tik­ken på Sør­lands­sen­te­ret.

Fle­re vi­deoer Fædre­lands­ven­nen har sett, vi­ser noen dramatiske mi­nut­ter før 15-årin­gen ble på­gre­pet ved Pan­duro, helt i øst­enden av den gam­le delen av Sør­lands­sen­te­ret.

De vi­ser også at minst to per­soner føl­ger etter jen­ta og for­sø­ker å stop­pe hen­ne ved fle­re an­led­nin­ger. Mens det blir sagt over høyt­ta­le­ren at kun­der skal gå ned i førs­te eta­sje vel­ger si­vil­per­sone­ne å for­sø­ke å få jen­ta til å roe seg.

– Po­li­ti­et er på full fart ut, sier en per­son.

STORMER MOT DEM

Uten­for Bik Bok og Gi­na Tri­cot snur jen­ta og stormer mot de to per­sone­ne. De hol­der litt igjen, men vi­ker ikke til­ba­ke.

– Stå, stå, ro­per en av dem til hen­ne.

– Gå vekk, ro­per hun til­ba­ke. I bak­grun­nen snak­ker folk om at hun har kniv­stuk­ket en el­ler to per­soner in­ne på Coop Obs.

Hun stan­ser en stund og en vek­ter for­sø­ker å snak­ke med hen­ne. Han set­ter seg ned på en stol og prø­ver gjen­tat­te gan­ger å få kon­takt.

– Hal­lo, hal­lo. In­gen skal røre deg, sier vek­te­ren.

Jen­ta går etter hvert vi­de­re.

HUGGER MOT DEM

Noen mi­nut­ter se­ne­re blir hun fil­met uten­for Pan­duro Hobby, et «kvar­tal» len­ger mot øst. Der ser det ut til at det er de to sam­me pri­vat­per­sone­ne som får stop­pet hen­ne og pres­set hen­ne inn i et hjør­ne ved rekk­ver­ket.

En av dem hol­der en stol mel­lom seg og 15-årin­gen.

Den and­re hol­der det som kan se ut som en te­le­fon mot hen­ne. Mens de snak­ker og ro­per mot hen­ne, skri­ker jen­ta hele ti­den til­ba­ke. Sam­ti­dig vei­ver hun med en stor kniv og hugger ved fle­re an­led­nin­ger mot dem. En av si- vil­per­sone­ne er gans­ke nær­me og må fle­re gan­ger hop­pe vekk for å unn­gå kniv­hug­ge­ne.

Fædre­lands­ven­nen får også det­te be­skre­vet av fle­re vit­ner rundt om­rå­det der kvin­nen ble på­gre­pet. De for­tel­ler at jen­ta tru­et med kni­ven og hugg etter pri­vat­per­soner fle­re gan­ger.

VEK­TER OBSERVERER

Vek­te­ren hol­der seg etter hvert noe mer i bak­grun­nen og snak­ker i te­le­fo­nen, sam­ti­dig observerer han si­tua­sjo­nen.

Kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Åd­ne Mau­rit­zen i No­kas sier at de­res opp­ga­ve ved sli­ke si­tua­sjo­ner er å ob­ser­ve­re, sik­re og rap­por­te­re til po­li­ti­et. Ut fra vi­deo­ene ser det ut til at det er det vek­te­ren gjør.

– Vi fikk hele vei­en opp­lys­nin­ger om hvor hun be­fant seg, og det var nok av vit­ner som kun­ne ge­lei­de po­li­ti­et fram, sier fun­ge­ren­de på­tale­le­der Ceci­lie Pe­der­sen Hil­le i Ag­der-po­li­ti­et.

Etter litt tid kom­mer po­li­ti­et inn fra sam­me ret­ning som kvin­nen kom. Det førs­te de gjør er å sen­de pri­vat­per­sone­ne vekk. Så ro­per de til 15-årin­gen.

SLIP­PER KNI­VEN

– Hei, hei! Slapp av. Det går bra, sier en av po­liti­men­ne­ne.

Fem-seks po­liti­folk om­rin­ger 15-årin­gen. – Legg fra deg kni­ven, sier en av dem gjen­tat­te gan­ger.

Etter litt slip­per hun kni­ven ned på fli­se­ne. En po­liti­mann er da raskt på hen­ne, mens tre and­re kom­mer kjapt til. To ser ut til å hol­de hen­ne og set­ter hånd­hjern på mens en tred­je set­ter fo­ten sin på kni­ven som lig­ger på bak­ken. En fjer­de po­liti­mann kom­mer til og pluk­ker opp kni­ven fra gul­vet.

De­ret­ter es­kor­te­rer de jen­ta i

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.