Volds­fors­ker: – Sam­fun­net har fei­let når slikt skjer

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN christian.johannessen@fvn.no

Kri­mi­no­log Vi­be­ke Otte­sen sier barn be­går drap av sam­me år­sa­ker som voks­ne, men at sam­fun­net har et spe­si­elt an­svar for å ta hånd om barn i eks­tre­me si­tua­sjo­ner.

– Det er sam­fun­net som har fei­let når slikt skjer, sier kri­mi­no­log og draps­fors­ker Vi­be­ke Otte­sen ved CEES (Sen­ter for øko­lo­gisk og evo­lu­sjo­nær syn­te­se).

Med ons­da­gens tra­gis­ke hen­del­se på Sør­lands­sen­te­ret, er fire men­nes­ker drept av mindre­åri­ge i Kris­tian­sand og Søg­ne i tre sa­ker på mind­re enn to år. Otte­sen un­der­stre­ker at det fort­satt er svært uvan­lig at barn dre­per i Nor­ge.

– Etter in­ter­na­sjo­na­le stan­dar­der er det sjel­dent at barn dre­per i Nor­ge. Men si­den det er en vold­som hen­del­se, vil det være en men­nes­ke­lig opp­le­vel­se av at det skjer ofte. Det kan gå ti år før det igjen skjer i om­rå­det, sier Otte­sen.

Otte­sen me­ner at selv om det er sjel­dent i Nor­ge, vil ikke det nors­ke sam­fun­net være im­munt mot drap.

EKS­TRE­ME SI­TUA­SJO­NER

Otte­sen for­tel­ler at barn be­går drap av sam­me år­sa­ker som voks­ne.

– De be­går drap i for­bin­del­se med sam­me si­tua­sjo­ner som voks­ne. Det er per­soner som opp­le­ver sin si­tua­sjon som så eks­trem at de fin­ner eks­tre­me løs­nin­ger. Det er barn som våk­ner

FAKTA

Drap be­gått av mindre­åri­ge på Sør­lan­det

● Al­ma Gab­rie­la Kn­ut­sen (14) ble 29. au­gust 2015 fun­net død i Søg­ne-elva. En 14 år gam­mel gutt inn­røm­met se­ne­re i avhør å ha drept hen­ne. Han ble iva­re­tatt av barne­ver­net.

● Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san (14) og Tone ile­bekk (48) ble 5. de­sem­ber 2016 drept av en 15 år gam­mel gutt. Han ble dømt til 11 års for­va­ring i Kris­tian­sand tingrett.

● Ma­rie Sku­land (17) ble ons­dag

26. juli 2017 drept av ei 15 år gam­mel jen­te på Sør­lands­sen­te­ret. Jen­ta er sik­tet for drap og draps­for­søk på ei 23 år gam­mel jen­te.

til en hver­dag med om­sten­dig­he­ter de ikke kan hånd­te­re, sier Otte­sen.

I land som USA, kan barn ut­fø­re drap i for­bin­del­se med et kri­mi­nelt mil­jø, men i Nor­ge er det tre ho­ved­grun­ner til drap ut­ført av barn.

– Det kan være eks­tre­me opp­vekst­vil­kår som gjør at de kan begå drap i nære re­la­sjo­ner som en løs­ning på kon­flik­ten. Det kan være i for­bin­del­se med psy­kis­ke li­del­ser, el­ler i til­knyt­ning til kon­flik­ter, sier Otte­sen.

Hun me­ner at selv om barn ut­fø­rer dis­se hand­lin­ge­ne av sam­me år­sa­ker som voks­ne, har sam­fun­net et spe­si­elt an­svar for å ta hånd om dis­se bar­na.

– Vi må være der for al­le som opp­le­ver sine livs­vil­kår som så vans­ke­li­ge, og det an­sva­ret er enda stør­re når det gjel­der barn. Vi kan ikke for­ven­te at bar­na skal hånd­te­re sli­ke si­tua­sjo­ner.

Otte­sen er opp­tatt av at vi ikke skal se etter tegn på om noen vil kun­ne begå et drap el­ler selv­mord.

– Vi må hel­ler gjen­kjen­ne de som har det eks­tremt og være der for dem. Sør­lan­det har ikke et livs­far­lig mil­jø, men vi må spør­re oss selv om vi stil­ler nok opp for dem som har det spe­si­elt vans­ke­lig. Er man til ste­de for nabo­un­gen? Gjør psy­kisk helse­vern og barne­vern nok? spør Otte­sen.

IN­GEN SMITTEEFFEKT

Otte­sen vil ikke gå inn på ons­da­gens drap, men me­ner det er vans­ke­lig å spo­re noen smitteeffekt når det gjel­der drap.

– Noen fors­ke­re vil hev­de at det er en smitteeffekt når det gjel­der selv­mord, men det er in­gen­ting som in­di­ke­rer at drap har smitteeffekt. Men vi har en ten­åring som har våk­net til en de­spe­rat livs­si­tua­sjon. Når vi ikke gir den hjel­pen de tren­ger, kan det ende i en slik hand­ling, sier Otte­sen.

Hun er også be­kym­ret for hva som skjer når bar­na vokser opp.

– Jeg er be­kym­ret for bar­na når de får en vok­sens for­stå­el­se av det de har gjort. Det er for­tvi­len­de at vi ikke har stilt opp, slik at de be­går hand­lin­ger de ikke kan ta til­ba­ke, sier Otte­sen.

FOTO: NTB SCANPIX

Vi­be­ke Otte­sen, kri­mi­no­log og draps­fors­ker ved CEES (Sen­ter for øko­lo­gisk og evo­lu­sjo­nær syn­te­se). Hun me­ner sam­fun­net må ta et spe­si­elt an­svar for barn i eks­tre­me si­tua­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.