Iti­et

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ROALD ANKERSEN roald.ankersen@fvn.no

ret­ning mot Mcdo­nalds og ut av Sør­lands­sen­te­rets øst­ligs­te ende.

– EN VEL­DIG GOD JOBB

– De av pub­li­kum som var tett på jen­ta, gjor­de en vel­dig god jobb, sier fun­ge­ren­de på­tale­le­der Ceci­lie Pe­der­sen Hil­le i Ag­der-po­li­ti­et.

Hun opp­ly­ser at po­li­ti­et som var først på Sør­lands­sen­te­ret, be­fant seg i Kris­tian­sand sen­trum. Fra mel­din­gen om hen­del­sen kom 17.30 gikk det 12 mi­nut­ter til jen­ta var på­gre­pet av po­li­ti­et.

– Po­li­ti­et var be­væp­net un­der opp­dra­get, men det var ikke nød­ven­dig å true med vå­pen. Jen­ta etter­kom på­leg­get om å leg­ge ned kni­ven, sier Hil­le.

Her vif­ter jen­ta med kniv mot en av de to pri­vat­per­sone­ne som har stan­set hen­ne. Po­li­ti­et kom­mer inn fra høy­re.

Her blir 15-årin­gen på­gre­pet av po­li­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.