– De unge ten­te lys og trøs­tet hver­and­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Man­ge unge var blant al­le som møt­tes for å min­nes Ma­rie Sku­land (17) i Tveit kirke tors­dag etter­mid­dag.

– Vi øns­ket å ha en åpen kirke og lot det være et sted for sorg og fellesskap, sier sogne­prest Olav Trøm­borg.

Mel­lom klok­ka 16 og klok­ka 18 var Tveit kirke åpen tors­dag etter­mid­dag. Der had­de man an­led­ning til å ten­ne lys og min­nes Ma­rie Sku­land (17), som ble drept etter å ha blitt kniv­stuk­ket på Sør­lands­sen­te­ret ons­dag.

– 128 men­nes­ker kom inn­om i kir­ken. Hun var ei ak­tiv hånd­ball­jen­te og fle­re av lag­venn­in­ne­ne kom, sier Trøm­borg.

Sogne­pres­ten for­tel­ler om en sterk sam­ling der både fa­mi­lie, ven­ner og be­kjen­te del­tok.

– Ung­dom­me­ne gråt i hver­and­res ar­mer og ten­te lys. Det var sterkt å være til ste­de og opp­le­ve det­te, sier Trøm­borg.

Etter fa­mi­li­ens øns­ke var etter­mid­da­gens minne­stund luk­ket for pres­sen.

– Både for­eld­re, søs­ter, mor­mor og mor­far og fle­re nære i fa­mi­li­en var til ste­de un­der sam­lin­gen. De er lam­slåt­te. Fle­re kjen­ner på at det er godt å kom­me sam­men etter å ha blitt ram­met av en slik me­nings­løs ka­ta­stro­fe.

Trøm­borg for­tel­ler at den av­døde 17-årin­gen var kon­fir­mant i me­nig­he­ten for tre år si­den, og de kjen­ner fa­mi­li­en godt.

– Et helt lo­kal­sam­funn er slått ut, og det er vans­ke­lig å fat­te at noe slikt kun­ne skje. Man­ge av dem som kom til kir­ken i dag var Ma­ries skole­ven­ner. De treng­te å kom­me sam­men for å ut­tryk­ke sorg, for­tel­ler han.

Vi­de­re sier sogne­pres­ten at man ald­ri kan bli godt for­be­redt på en slik hen­del­se.

– Som prest blir man ald­ri pro­fe­sjo­nell i møte med en slik sorg. Min rol­le er å være en skul­der å grå­te på. Det er en vik­tig og ver­di­full opp­ga­ve å stå ved de­res side, sier Trøm­borg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.