Fikk to ukers va­re­tekt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRISTENSEN

Kris­tian­sand tingrett har be­slut­tet at den draps­sik­te­de 15-årin­gen kan va­re­tekts­fengs­les i to uker.

Det ble klart fre­dag mor­gen. Jen­ta er fengs­let med brev- og be­søks­for­bud, samt for­bud mot å be­nyt­te avi­ser, ra­dio og tv.

15-årin­gen er sik­tet for drap på Ma­rie Sku­land (17), som­mer­vi­kar på Coop Obs, og draps­for­søk på en kvin­ne­lig kun­de i bu­tik­ken (23) på Sør­lands­sen­te­ret.

Hun møt­te selv i fengs­lings­mø­tet tors­dag, og ga ut­trykk for at hun ikke er­kjen­ner straff­skyld. Sik­te­de sam­tyk­ket ikke til fengs­ling, og øns­ket ikke foran dom­me­ren å for­kla­re seg om hand- lin­ge­ne hun er sik­tet for.

15-årin­gen er nå fri­vil­lig inn­lagt på bar­ne- og ung­doms­psy­kia­trisk av­de­ling på Sør­lan­det syke­hus i Aren­dal. Fun­ge­ren­de på­tale­le­der Ceci­lie Pe­der­sen Hil­le sier hun vil være der gjen­nom hel­gen. De­ret­ter blir den draps­sik­te­de jen­ta over­ført til ung­doms­en­he­ten ved Bjørg­vin feng­sel i Ber­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.