Fikk eks­klu­siv jobb som fyr­vok­ter

Frank Otto Røise­land har fått et av Nor­ges al­ler mest eks­klu­si­ve job­ber: Fyr­vok­ter ved Lin­des­nes fyr.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN jar­le.mar­tin­sen@fvn.no

– Jeg må kly­pe meg litt i ar­men for å tro det er sant. Det er bare helt fan­tas­tisk, gli­ser 33-årin­gen.

Det fin­nes ba­ret o fyr­vok­ter­stil­lin­ger igjen i Nor­ge–beg­ge er på det­te fy­ret. Auto­ma­ti­se­rin­gen av fy­re­ne i Nor­ge for 10-20 år si­den har gjort fyr­vok­ter­ne over­flø­dig.

Men ikke på Lin­des­nes fyr som er mye mer enn bare et lys i et tårn. Med over 50.000 tu­ris­ter i som­mer­halv­året, byg­nin­ger helt fra 1700-tal­let som må hol­des ved like, og vær­ob­ser­va­sjo­ner som tas hele døg­net, inn­så kystverket at ak­ku­rat her tren­ges det folk.

Ny­lig gikk den ene fyr­vok­te­ren av med pen­sjon, og den me­get sjeld­ne stil­lin­gen ble lyst ut.

– Jeg tenk­te det var midt i blin­ken for meg, for­tel­ler Røise­land som kom­mer fra Kvås i Lyng­dal.

RIFT OM STIL­LIN­GEN

Det tenk­te 58 per­soner and­re også, så det var rift om stil­lin­gen. Og la det være klart at ikke hvem som helst kan ta en slik jobb, selv

FAKTA Lin­des­nes fyr

● Lin­des­nes fyr er Nor­ges elds­te.

27. fe­bru­ar 1656 ble førs­te fyr­lys tent.

● I 1822 ble det luk­ke­de kull­bluss­fy­ret reist, og det­te fun­ger­te slik fram til 1854.

● Det ble etter hvert er­stat­tet med et mo­der­ne støpe­jern­s­tårn i 1915.

● I 1920 ble sta­sjo­nen ut­styrt med tåke­si­re­ne.

● Da tåke­si­re­nen kom, måtte man ut­vi­de be­man­nin­gen, og byg­nin­ger ble på­bygd og nytt ma­skin­hus kom på plass. Der­med fikk fyr­sta­sjo­nen i sto­re trekk den form som den fort­satt har.

om det ikke fin­nes en egen «fyr­vok­ter-sko­le».

Kjell Ol­sen er den and­re fyr­vok­te­ren. Han sier at det er helt nød­ven­dig å ha so­li­de sne­k­ker­er­fa­rin­ger for det førs­te. Fyr­vok­te­ren skal nem­lig ved­li­ke­hol­de samt­li­ge byg­nin­ger på fy­ret, 10 i tal­let.

– Så må han være litt elek­tri­ker og rør­leg­ger. Kun­ne mye om me- ka­nikk. Han må være gart­ner og ma­ler, sier Ol­sen.

Dess­uten hand­ler job­ben mye om vær­ob­ser­va­sjo­ner som skal inn til Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt.

TURISTVERT

Men ikke minst må han være turistvert. – Han må kun­ne fy­rets his­to­rie over­for de be­sø­ken­de. Dess­uten må han kun­ne første­hjelp, fra tid til an­nen ska­der folk seg her ute, for­tel­ler Ol­sen.

Røise­land blir ikke skremt av å høre alt det­te. Han er nem­lig tøm­rer av yrke og vel vant til å stå på både i jobb og med ved­li­ke­hol­de av eget hus og gård.

– Jeg er glad i na­tu­ren, dri­ver på med jakt og fiske, for­tel­ler han.

Han er dess­uten vel­dig in­ter­es­sert i me­teoro­lo­gi for­di han dri­ver med para­gli­ding. Da skal du kun­ne tol­ke vind, sky­er og tur­bu­lens.

– For gøy plei­er jeg å ta må­ling og vær og vind gjen­nom året, nå får jeg det som jobb, smi­ler 33-årin­gen.

En me­get vik­tig egen­skap med job­ben er å være om­gjen­ge­lig og like å snak­ke med folk. Kjell Ol­sen for­tel­ler at som fyr­vok­ter nyt­ter det knapt å gjem­me seg vekk. – Her kom­mer til folk bort­om hele tida for å spør­re og slå av en prat.

Hel­ler ikke det er noe pro­blem for Røise­land.

– Jeg er vel­dig so­si­al og li­ker slikt. Men jeg li­ker også eget sel­skap, som jo er vik­tig gjen­nom lan­ge og stil­le vin­ter­må­ne­der, sier han.

JOBB HELE TIDA

Fyr­vok­ter­ne er her 14 da­ger i slen­gen, så er det 14 da­ger fri. Job­ben har en slags ar­beids­tid fra klok­ken 7 til 15. Inn­bakt er at det fin­nes en over­tids­kvo­te på 2–300 ti­mer i året. Som ikke er nok.

– Du er litt på jobb hele døg­net. Det blir en livs­stil der opp­ga­ve­ne hele tida ven­ter, sier Ol­sen.

Og det pas­ser den nye fyr­vok­te­ren helt fint. Han har kone og et barn, og vil etter hvert kun­ne ha dem på over­nat­ting i be­tjent­bo­li­gen i jobbe­pe­rio­de­ne.

GLE­DER SEG

Han be­gyn­ner i job­ben i ok­to­ber.

– Jeg gle­der meg vel­dig. Det er mye å set­te seg inn i, men med Kjell som læ­rer­mes­ter skal jeg få til det, smi­ler lyng­dø­len.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Han fø­ler seg su­per­hel­dig som har fått den me­get eks­klu­si­ve job­ben som fyr­vok­ter på Lin­des­nes fyr, Frank Otto Røise­land (33). 59 søk­te om job­ben så den stil­lin­gen var det kraf­tig rift om.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.