Bru­ker fe­rien på red­nings­skøy­ta

Fe­rie til tross: Man­dals­ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen (FRP) tar sin be­red­skaps­tørn på red­nings­skøy­ta «Bill».

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN jar­le.mar­tin­sen@fvn.no

– Jeg fø­ler jo at det­te er en vel­dig vik­tig sam­funns­opp­ga­ve. Og det gi­ret god­tav­brekk fra po­li­ti­ker­til­væ­rel­sen i hver­da­gen. Ja, i fe­rien også, ler An­der­sen.

Han er over­ho­det ikke ale­ne om å bru­ke fe­rie­da­ger på det­te. Det gjør mer el­ler mind­re al­le de nes­ten 50 fri­vil­li­ge som drif­ter «Bill» i Man­dal. Tur­nu­sen er slik at de går be­red­skap tre el­ler fire døgn i slen­gen i må­ne­den. Da skal de være fullt til­gjen­ge­lig og ha en re­spons­tid på 25 mi­nut­ter fra alar­men går til «Bill» er av går­de.

An­der­sen har vært skip­per om­bord i 7–8 år, både på den for­ri­ge red­nings­skøy­ta «Hva­ler» og nå på den to­tal­re­no­ver­te «Bill». Den måtte gjen­nom om­fat­ten­de re­pa­ra­sjo­ner etter at den ble kjørt på land i no­vem­ber 2015.

Like før jul i fjor kom den til­ba­ke til hav­na i Kle­ven.

– I til­legg til re­pa­ra­sjo­ne­ne ble den også opp­gra­dert blant an­net i fram­drifts an­leg­get, for­tel­ler An­der­sen.

KUN­NE FORT­SET­TE

Han er skip­per om­bord etter å ha tatt de nød­ven­di­ge ser­ti­fi­ka­te­ne. Da han ble ord­fø­rer i 2015, var det like før han måtte av­slut­tet sitt en­ga­sje­ment på red­nings­skøy­ta.

– Men så tok red­nings­sel­ska­pet ut­gif­ten med å lære opp en til på mitt lag til å bli skip­per. Der­med kan vi dek­ke hver­and­re opp når jeg ikke kan være med på opp­drag på grunn av job­ben, for­tel­ler han.

IN­GEN DRA­MA­TISK SOM­MER

Så langt den­ne som­mer­en har det ikke vært dramatiske hen­del­ser for mann­ska­pe­ne om­bord. Men det har ikke mang­let på dra­ma­tikk i åre­ne som har gått etter at den fri­vil­li­ge red­nings­tje­nes­ten kom i gang i Man­dal i 2005.

– Det som gjor­de vel­dig inn­trykk, var lete­ak­sjo­nen etter de sav­ne­de fisker­ne i Lin­des­nes i april 2014. Vi let­te etter dem i 1012 me­ters høye bøl­ger. Det skjed­de sam­ti­dig som en mann ble tatt av bøl­ger ved fy­ret, sier An­der­sen.

En an­nen, svært dra­ma­tisk lete­ak­sjon var etter tre ung­dom­mer som var om­bord i en seil­båt be­reg­net for en per­son. Mel­lom Ry­vin­gen og skjæ­ret Yt­re Manne­vær vel­tet bå­ten. Det var det noen som helt til­fel­dig så.

– De had­de ikke meldt fra at de var dratt til sjøs, så det var vel­dig hel­dig at noen så det som skjed­de. Vi kun­ne red­de dem al­le etter en halv­time i sjø­en, for­tel­ler An­der­sen.

GOD BÅT

Vi blir med ham, best­mann (nest­kom­man­de­ren­de) Marius Bert­helsen Kjær og ma­tros Paal Kylle­vik ut på Manne­fjor­den med «Bill». De skry­ter al­le av bå­ten som fun­ge­rer svært godt etter re­pa­ra­sjo­ne­ne.

– Den kan nå 42 knop, mer enn

FAKTA Sjø­red­ning s korp­se­ne

● Det er 51 red­nings­skøy­ter i Nor­ge. 25 av dis­se drif­ter av de fri­vil­li­ge og ube­tal­te mann­ska­pe­ne idet som kal­les Sjø­red­ning s korp­se­ne.

● På Sør­lan­det er det to sli­ke red­nings­skøy­ter: «Bill» i Man­dal og «Bendt R. Ras­mus­sen» i Kris­tian­sand.

●Red­nings­sel­ska­pet gir opplæring til de som øns­ker å bli fri­vil­lig på bå­te­ne.

godt nok, sier Kjær mens «Bill» nær­mest flyr over vann­skor­pen. Opp­gra­de­rin­gen i jet­sys­te­met om­bord gjør dess­uten at den nær­mest brå­brem­ser når far­ten slås av.

UVETTIG KJØ­RING

Vi spør om de ser mye uvettig kjø­ring?

– Det er en hel del. Men det kan­skje mest på­fal­len­de er hvor man­ge som ikke kla­rer å hånd­te­re bå­te­ne de fø­rer, en­ten det er selve ma­nøv­re­rin­gen, hvor­dan sik­ker­he­ten skal være el­ler det å kun­ne re­pa­re­re en mo­tor i rom sjø, sier An­der­sen.

Han me­ner dess­uten at alt for man­ge sto­ler for mye på kart­plot­te­ren ale­ne om­bord.

– Du bør i til­legg kun­ne for­stå hva du ser foran bå­ten. Alt­for ofte ser vi ca­bin­crui­se­re som pas­se­re på­le­ne på feil side. Da spørs det om du har noe bak et ror å gjø­re, sier han.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen bru­ker de­ler av fe­rien sin på å drif­te red­nings­skøy­ta «Bill» i Man­dal. Han me­ner det er vel­dig vik­tig sam­funns­opp­ga­ve sam­ti­dig som det gir et godt av­brekk i po­li­ti­ker­hver­da­gen. I bak­grun­nen på bil­det lig­ger Sjø­san­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.