Kal­ler Stø­res ut­ta­lel­ser for ned­la­ten­de og kunn­skaps­løse

Kris­tian­sand-ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) rea­ge­rer så sterkt på Ap-leder Jo­nas Gahr Stø­res ut­ta­lel­ser om Sør­lan­det, at han fre­dag av­brøt fe­rien.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULE­BERG

– Ja, jeg er på fe­rie, men det­te er så opp­sikts­vek­ken­de at det må kom­men­te­res, sier Fur­re til Fædre­lands­ven­nen.

– Ned­la­ten­de og kunn­skaps­løst er fak­tisk to av or­de­ne jeg øns­ker å bru­ke for å be­skri­ve Jo­nas Ga hr Stø res kom­men­tar til mitt leve­kår s ini­tia­tiv for Sør­lan­det, sier Fur­re.

Det var i et stør­re in­ter­vju med Fædre­lands­ven­nen tors­dag at Stø­re ikke had­de spe­si­elt mye godt å si om Fur­res for­slag om en egen levekårsatsing i sør:

– Jeg er lei av å høy­re Høy­re-folk snak­ke om hva som er pro­ble­met, i ste­det for å hand­le, svar­te Gahr Stø­re da vi tok opp leve­kår s ut­ford­rin­ge­ne i Ag­der.

Stø­re vis­te til at Ap had­de en stra­te­gi for Ag­der på gang da den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen gikk av i 2013 – og at den må ha hav­net i en skuff da de blå tok over. Stø­re sa at de bor­ger­li­ge nå har hatt an­sva­ret for løs­nin­ger i fire år.

Fur­re lu­rer på om Stø­re ikke føl­ger helt med på Sør­lan­det.

– Mitt for­slag om en stat­lig pak­ke er støt­tet en­stem­mig av Sør­lands­tin­get, og fyl­kes­kom­mu­ne­ne i sam­ar­beid med kom­mu­na­le og stat­li­ge virk­som­he­ter for­be­re­der nå sa­ken vi­de­re.

– At Aps leder og en stats­mi­nis­ter­kan­di­dat ut­ta­ler seg så ned­la­ten­de om et re­gio­nalt ini­tia­tiv er svært skuf­fen­de og uro­vek­ken­de – og vit­ner om li­ten inn­sikt i lands­de­len, sier Kris­tian­sand-ord­fø­rer Fur­re.

Stø­re fant ikke tid til å sva­re på kri­tik­ken fre­dag. Den job­ben fikk Aps stor­tings­re­pre­sen­tant for Vest-ag­der Ka­ri Hen­rik­sen. Hun sier det­te:

– Fur­re for­sø­ker å fra­skri­ve seg det an­svar han og Høy­re har. Dår­li­ge leve­kår er in­gen ny­het, de har grodd frem i en svært bor­ger­lig styrt lands­del over man­ge år. Hva har Høy­re gjort for å skaf­fe le­di­ge jobb, sør­ge for at kvin­ner får hele stil­lin­ger og sør­ge for nok lær­linge­plas­ser til unge? Det er det Fur­re må sva­re på. Vi er mind­re in­ter­es­ser­te i hans me­nin­ger om and­re par­ti­ers ut­ta­lel­ser, sier hun.

FOTO: EVA MYKLEBUST

Høy­re-ord­fø­rer Ha­rald Fur­re rea­ge­rer skarpt på ut­ta­lel­ser Ap-leder Jo­nas Gahr Stø­re kom med da han ut­tal­te seg om leve­kår på Ag­der i Fædre­lands­ven­nen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.