Fins det egent­lig fel­les­fe­rie?

I hel­gen run­des den år­li­ge fel­les­fe­rien av, og for man­ge er det til­ba­ke til hver­da­gen på man­dag. Litt for tid­lig? Til trøst: For litt over hund­re år si­den viss­te man ikke hva fe­rie var.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KRIS­TIN OL­SEN kris­tin.ol­sen@fvn.no

– Jeg for­bin­der fel­les­fe­rie med mas­se dei­li­ge kun­der, fe­rie­gjes­ter og tu­ris­ter fra hele Euro­pa.

El­se Bea­te Aas er med­ei­er i bu­tik­ken Kaf­fe & Pas­ta, og er for øye­blik­ket tra­velt opp­tatt med å be­tje­ne kun­der. Stem­nin­gen var god da Fædre­lands­ven­nen var inn­om man­dag etter­mid­dag i det lil­le lo­ka­let i Skip­per­gata. Som el­lers i byen var ak­ti­vi­te­ten høy i fel­les­fe­riens sis­te uke.

For man­ge går fel­les­fe­rie hånd i hånd med avslapning, kos og fri­tid. Men hva lig­ger egent­lig bak be­gre­pet?

ET PRODUKT AV VEL­STAND

– Had­de man reist med tids­ma­skin til­ba­ke til 1890 og møtt Bjørn­son og Ib­sen, vil­le de ikke visst hva fe­rie var. Or­det var ikke i bruk, sier språk­vi­ter og fi­lo- log, Syl­fest Lom­heim.

Den gang fan­tes ikke fri­tid, over­klas­sen tok seg fri når de vil­le, for­kla­rer han.

Selve or­det fe­rie stam­mer fra La­tins­ke «Fe­riae», et 2000 år gam­melt ord som be­tyr «fest­da­ger». Først på 1920-tal­let fikk or­det sitt inn­tog i den nors­ke dag­lig­ta­len.

Kris­tin Sol­bjør er sek­sjons­sjef i Språk­rå­det. I en epost for­kla­rer hun at ar­bei­de­re i Nor­ge fikk grad­vis rett til fe­rie fra slut­ten av 1800-tal­let. Den førs­te lo­ven som re­gu­ler­te det­te, kom i 1936.

– Si­den da har vi fått et stort an­tall nye, sam­men­sat­te ord med fe­rie, som vit­ner om grad­vis vel­stands­ut­vik­ling og nye va­ner. «Fel­les­fe­rie» er et slikt ord, skri­ver Sol­bjør.

ETTERKRIGSFENOMEN

Vi­de­re opp­ly­ser Sol­bjør om at be­gre­pet fel­les­fe­rie skal ha opp­stått i smelte­verks­in­du­stri­en i mel­lom­krigs­ti­den. Det vis­te seg da å være mest lønn­somt og prak­tisk at al­le ar­bei­der­ne tok fri sam­ti­dig, iste­den­for å hol­de ma­ski­ne­ne i gang med et la­ve­re pro­duk­sjons­nivå.

Fel­les­fe­rien spred­te seg til uli­ke ar­beids­om­rå­der, og sær­lig til bygge­in­du­stri­en. Nå er det Fel­les­for­bun­det og Bygge­næ­rin­gens lands­for­ening (BNL) som hvert år av­ta­ler hvil­ke uker fel­les­fe­rien, el­ler an­be­falt byg­nings­fe­rie, bør leg­ges til.

– SAM­FUN­NET STOP­PET OPP

– Før steng­te man­ge be­drif­ter por­te­ne, og sam­fun­net stop­pet mer el­ler mind­re opp i fel­les­fe­rien, for­tel­ler Vi­dar Hansen Grøn­li, in­for­ma­sjons­sjef i Fel­les­for­bun­det.

Grøn­li sier at fle­re nå hol­der åpent som­mers­tid, og at det stort sett er i byg­nings­bran­sjen det fort­satt er van­lig å sten­ge drif­ten i fel­les­fe­rien.

– Hvor­for er det mind­re grad av fel­les­fe­rie nå enn før?

– Det stil­les sta­dig stren­ge­re krav til kon­ti­nu­er­lig pro­duk­sjon in­nen­for in­du­stri­en. Det kos­ter mye pen­ger å sten­ge, og det med­fø­rer tap av inn­tek­ter, sier Grøn­li.

RI­SI­KO FOR UFAGLÆRTE

– Jeg har et inn­trykk av at det var stil­le­re i fel­les­fe­rien for ti-fem­ten år si­den. Det er nok for­di kra­vet til pro­duk­sjon har blitt høy­ere, og at folk er mer flek­sib­le rundt fe­rie, sier re­gion­di­rek­tør i Kru­se Smith re­gion Syd, Jon Syr­tveit.

– Sten­ger dere noen gang dø­re­ne om som­mer­en?

– Det er all­tid noen som sva­rer te­le­fo­nen, og noen bygge­plas­ser med ak­ti­vi­tet. Men ak­ti­vi­te­ten dras kraf­tig ned i de tre sis­te uke­ne i juli, sier Syr­tveit.

For å hol­de hju­le­ne i gang hy­rer Kru­se Smith, som man­ge and­re, inn som­mer­vi­ka­rer. Men de fag­lær­te er li­ke­vel i over­tall i fel­les­fe­rien:

– Det er ri­si­ko for­bun­det med ar­beid på bygge­plas­se­ne, så det kan ikke som­mer­vi­ka­re­ne hjel­pe til med, sier Syr­tveit.

SÆRNORSK FERIERING

Språk­vi­ter Lom­heim me­ner sam­fun­net frem­de­les stan­ser litt opp de tre uke­ne i juli.

– Juli er ikke en fe­rie­må­ned i al­le land. I lan­de­ne rundt Mid­del­ha­vet er det van­li­ge­re å ta fe­rie i au­gust. Det fin­nes nok land som for­de­ler fe­rien slik at det er mind­re grad av fel­les­fe­rie, sier Lom­heim.

Sol­bjør i Språk­rå­det skri­ver at fel­les­fe­rie er en særnorsk be­teg­nel­se, men at det fin­nes be­teg­nel­ser for lig­nen­de ord­nin­ger i and­re land. På en­gelsk fin­nes for ek­sem- pel be­gre­pet «ge­ne­ral staff ho­li­day».

STEN­GER IKKE DØ­RE­NE

Aas i Kaf­fe & Pas­ta kan for­tel­le at bu­tik­ken hen­nes ikke sten­ger om som­mer­en.

– Nå har vi holdt på i 18 år, og bort­sett fra søn­da­ger har vi all­tid åpent. Al­le i Skip­per­gata har sam­me åp­nings­ti­der, sier hun.

– Det er in­gen i Skip­per­gata som sten­ger i fel­les­fe­rien?

– Ab­so­lutt ikke, sier Aas med et smil, før hun for­svin­ner bort for å be­tje­ne ny­an­kom­ne kun­der.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Fle­re ny­ter fe­rien med ba­ding. Bil­det er tatt på Dvergs­nestan­gen 14 juli.

FOTO: KRIS­TIN OL­SEN

El­se Bea­te Aas i et le­dig øyeblikk man­dag for­mid­dag. Kun­de­ne strøm­mer til i fel­les­fe­rien.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.