Støy­en fra strand­klubb er for høy

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ANETTE LAR­SEN anette.lar­sen@fvn.no

Til tross for at M Beach Club har gjort til­tak for å dem­pe støy­en fra strand­klub­ben, vi­ser den ny­es­te må­lin­gen gjort av kom­mu­nen at lyd­ni­vå­et fort­satt er for høyt.

– Støy­en fra M Beach Club kan være helse­ska­de­lig på lang sikt. Klub­ben har fore­tatt end­rin­ger, så­kal­te ret­tin­ger, for å dem­pe støy­en, og det var da på tide å sjek­ke om ret­tin­ge­ne had­de fun­gert, sier Dag­finn Haarr, kom­mune­over­lege i Kris­tian­sand, til Fædre­lands­ven­nen

Ons­dag for­mid­dag ble det gjen­nom­ført en støy­må­ling av M Beach Club. Fædre­lands­ven­nen skrev 20. juli om na­bo­er til strand­klub­ben som for­tvil­te over støy på nat­ta. Na­bo­ene etter­lys­te da en støy­må­ling for å sjek­ke om lyd­ni­vå­et fra klub­ben lå in­nen­for det til­lat­te.

– Sa­ken kom jo skjevt ut fra star­ten av, da klub­ben ikke sjek­ket opp i re­gel­ver­ket el­ler tok kon­takt med Miljø­ret­tet helse­vern i for­kant, sier Haarr.

Må GJØ­RES NOE

Uteste­det ble på­lagt å gjø­re ret­tin­ger. Klub­ben har blant an­net fått satt inn en ny bass­høyt­ta­ler som skal ha re­du­sert lyd­tryk­ket mot be­byg­gel­sen. Mu­sikk­an­leg­get har også blitt låst til et fast lyd­nivå. I til­legg har høyt­ta­ler­ne blitt snudd slik at de ikke sen­der lyd di­rek­te mot be­byg­gel­sen. Til­ta­ke­ne har blitt gjort i lø­pet av de sis­te da­ge­ne.

Til tross for at klub­ben har fore­tatt ord­nin­ger, er ikke kom- mune­over­le­gen helt for­nøyd med støy­ni­vå­et.

– Både min sub­jek­ti­ve opp­le­vel­se av mu­sikk­støy­en og må­lin­gen, til­si­er at det fort­satt må gjø­res noe med. Klub­ben har nå brukt opp mu­lig­he­te­ne for ret­ting, og støy­en må da dem­pes på and­re må­ter, sier Haarr.

Gren­sa for hvor mye støy man kan tåle ble i 2013 satt til 47 de­si­bel fra sove­roms­vin­du­et. Un­der må­lin­gen av støy­en fra strand­klub­ben ble det målt 60 de­si­bel med ta­ket åpent. Med ta­ket luk­ket lå må­lin­gen på rundt 55 de­si­bel.

– Ute­ste­der kan lage støy hele døg­net så len­ge støy­ni­vå­et ikke er høy­ere enn nor­malt støy i by­om­rå­der, sier Haarr.

HØYT LYD­NIVÅ

Pet­ter Plass­bak er en av na­bo­ene til strand­klub­ben. Han var til ste­de un­der ons­da­gens må­ling.

– Støy­en var gans­ke mo­de­rat, men må­lin­gen ble jo gjort midt på da­gen. Om net­te­ne plei­er det å være mye ver­re, sier Plass­bak.

Plass­bak for­tel­ler han selv gjor­de en egen må­ling med et lyd­må­lings­ut­styr for cir­ka halv­an­nen uke si­den.

– Da be­gyn­te mu­sik­ken på cir­ka 60 de­si­bel som var en dob­ling av om­gi­vel­ses­støy­en. Klok­ka 01.00 var den oppe på 63. Det er langt over hva som er be­stemt, sier han.

INVOLVERER LYDFIRMA

Til tross for at klub­ben har gjort mind­re til­tak for å dem­pe støy­en, sier Plass­bak han ikke har mer­ket noe til mind­re støy og at lyd­ni­vå­et har vært høyt.

– Jeg har ab­so­lutt ikke noe imot M Beach Club og de­res virk­som­het. Jeg skul­le bare øns­ke de kun­ne hol­de seg til klok­ka el­le­ve som van­lig. Det er man­ge i om­rå­det som har jobb å stå opp til, sier Plass­bak.

Haarr sier han har vært i kon­takt med Geir Le­greid, eier av Mat & Ute­liv som er på ei­er­si­den.

– Jeg har rå­det ei­er­ne til å få inn et lydfirma som kan lage en of­fi­si­ell rap­port. Da er det enk­le­re å fin­ne ut hva som kan bli gjort, i til­legg til at man spa­rer tid, sier kom­mune­over­le­gen.

BØR VÆRE AKSEPTABELT

Ro­ger San­de, dag­lig leder i Mat & Ute­liv, sier til Fædre­lands­ven­nen at strand­klub­ben jus­ter­te ned ly­den yt­ter­li­ge­re etter for­ri­ge må­ling.

– Nå var vi vel­dig nær­me på sist må­ling, så da fikk vi lyd­tek­ni­ker til å jus­te­re ly­den litt ned slik at det ble mye bed­re. Vi tror at etter de sis­te jus­te­rin­ger bur­de det­te være i or­den, sier San­de.

De av­ven­ter rap­port fra lyd­fir­ma­et, etter de fore­tok en ny må­ling etter at maks­vo­lu­met ble yt­ter­li­ge­re re­du­sert.

– Vi me­ner den vil vise at vi er på et akseptabelt lyd­nivå.

HÅ­PER å SLIP­PE OMBYGGING

Haarr me­ner at gitt de nå­væ­ren­de lo­ka­le­ne og høyt­ta­ler­ne, kre­ves det byg­nings­mes­si­ge for­and­rin­ger for å dem­pe støy­en yt­ter­li­ge­re. Han øns­ker ikke å ta stil­ling til om de ret­tin­ge­ne som har blitt gjort, har vært gode nok.

– Po­en­get er at hvis klub­ben skal gjø­re noe med lyd­ni­vå­et, kre­ver det byg­nings­mes­si­ge for­and­rin­ger.

Det­te ser ikke San­de seg enig i. – Vi ten­ker at etter alt som er blitt gjort av til­tak er vi nå in­nen­for gjel­den­de re­gel­verk. For­hå­pent­lig­vis slip­per vi å byg­ge om lo­ka­le­ne, sier San­de.

FOTO: ER­LEND IVER­SEN SKARSHOLT

Kom­mune­over­lege Dag­finn Haarr har gjen­nom­ført en ny støy­må­ling av M Beach Club. Lyd­ni­vå­et er fort­satt over lov­lig nivå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.