15-åring kniv­stuk­ket ved Rute­bil­sta­sjo­nen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRISTENSEN

En mann i 20-åre­ne ble den­ne uka sik­tet etter at en 15-åring ble al­vor­lig ska­det da han ble an­gre­pet med kniv ved Rute­bil­sta­sjo­nen i Kris­tian­sand 13. juli.

Hen­del­sen skjed­de om kvel­den 13. juli. Po­li­ti­et jak­tet sam­me dag på en el­ler fle­re gjer­nings­per­soner i Kris­tian­sand sen­trum. En navn­gitt mann i be­gyn­nel­sen i 20-åre­ne ble til slutt sik­tet. I lik­het med den for­nær­me­de 15-årin­gen er han asyl­sø­ker.

– Jeg har fått opp­lyst at han er sik­tet for grov kropps­ska­de ved bruk av kniv, sier ad­vo­kat Carl Hen­ning Lekne­sund til Fædre­lands­ven­nen. Han er blitt fore­spurt av 15-årin­gens ver­ge om å være bi­stands­ad­vo­kat.

– Sik­te­de har vært etter­lyst, og meld­te seg på Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon tirs­dag, opp­ly­ser Ken­neth Ra­fa­el­sen, leder av volds­av­snit­tet sam­me sted.

Han øns­ker ikke å kom­men­te­re re­la­sjo­nen mel­lom of­fer og den an­tat­te gjer­nings­man­nen. Hel­ler ikke hva som kan lig­ge bak vol­den som fant sted ved Rute­bil­sta­sjo­nen.

Sik­te­de ble va­re­tekts­fengs­let i fire uker av Kris­tian­sand tingrett ons­dag den­ne uken. I fengs­ling­skjen­nel­sen kom­mer det fram at han hev­der å ha hand­let i nød­ver­ge da be­gikk det han er sik­tet for.

Den sik­te­de man­nen er af­ghansk stats­bor­ger og har fått av­slag på søk­nad om opp­holds­til­la­tel­se i Nor­ge

15-årin­gen som ble ska­det, er ens­lig mindre­årig asyl­sø­ker og bor i Man­dal. Ad­vo­kat Lekne­sund sier gut­ten har fått ind­re ska­der, med blant an­net en punk­tert lun­ge, og har vært gjen­nom fle­re ope­ra­sjo­ner.

FOTO: TO­RE ANDRÉ BAARDSEN

Hen­del­sen skjed­de om kvel­den 13. juli.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.