Po­li­ti­et ak­sjo­ner­te med vå­pen og skjold

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ER­LEND IVER­SEN SKARSHOLT, CHRISTINA ØSTTVEIT

Po­li­ti­et ryk­ket ut med tre bi­ler til Ven­ne­sla sen­trum tors­dag kveld på en mel­ding om en kvin­ne som had­de be­væp­net seg med pis­tol.

– Vi fikk en mel­ding fra Ven­ne­sla lege­sen­ter om at det var snakk om en dame som mu­lig had­de be­væp­net seg med en pis­tol, sier ope­ra­sjons­le­der Au­dun Eide.

Lege­sen­te­ret fikk in­for­ma­sjo­nen fra en an­satt i hjemme­syke­plei­en som skal ha vært hjem­me hos kvin­nen.

– Dama skal ha vært i 30-åra, opp­ly­ser Eide, som leg­ger til at det også er snakk om psy­kia­tri. Vi be­slag­la en soft­gun på ste­det og opp­ret­ter sak på for­hol­det, sier Eide.

Da Fædre­lands­ven­nen an­kom ste­det had­de po­li­ti­et al­le­re­de reist av går­de, mens én am­bu­lan­se sto på ste­det.

Iføl­ge vit­ner vi snak­ket med på ste­det, ble det opp­levd som dra­ma­tisk da po­li­ti­et gikk inn med full be­skyt­tel­se og vå­pen.

– Alt fore­gikk udra­ma­tisk, og det ble in­gen per­son­ska­der, sier Eide.

FOTO: 03811-TIPSER

Po­li­ti­et ryk­ket ut med tre bi­ler. Am­bu­lan­sen an­kom også etter hvert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.